ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Perindopril Pfizer, 2 mg, tabletki

Perindopril Pfizer, 4 mg, tabletki

Perindopril Pfizer, 8 mg, tabletki

tert-Butylamini perindoprilum


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Spis treści ulotki:1. CO TO JEST PERINDOPRIL PFIZER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Peryndopryl należy do grupy leków zwanych inhibitorami ACE. Działanie leków z tej grupy polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych. Ułatwia to sercu pompowanie krwi.


Lek Perindopril Pfizer jest stosowany:


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PERINDOPRIL PFIZER

Kiedy nie stosować leku Perindopril Pfizer

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Perindopril Pfizer

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Perindopril Pfizer należy poinformować lekarza:


Należy również poinformować lekarza lub personel medyczny o przyjmowaniu leku Perindopril Pfizer:

Przyjmowanie leku Perindopril Pfizer z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu obecnie lub w przeszłości wszelkich innych leków, w tym leków dostępnych bez recepty i preparatów ziołowych lub produktów naturalnych. Aby upewnić się, że peryndopryl może być stosowany bezpiecznie, należy skonsultować się z lekarzem, w szczególności w przypadku przyjmowania leków takich jak:


W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.


Stosowanie leku Perindopril Pfizer z jedzeniem i piciem

Lek Perindopril Pfizer należy przyjmować rano przed posiłkiem.

Ciąża

Pacjentka musi poinformować lekarza, jeśli uważa, że może być w ciąży lub planuje zajść w ciążę. Na ogół lekarz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Perindopril Pfizer, ponieważ stosowanie leku Perindopril Pfizer we wczesnej ciąży nie jest zalecane. Nie wolno go stosować powyżej trzeciego miesiąca ciąży (w drugim i trzecim trymestrze ciąży) gdyż może to spowodować ciężkie uszkodzenie płodu.


Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią. Nie zaleca się stosowania leku Perindopril Pfizer w czasie karmienia piersią. U kobiet karmiących piersią lekarz może zalecić inne leki zwłaszcza, gdy karmione dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas przyjmowania leku Perindopril Pfizer mogą wystąpić zawroty głowy i uczucie znużenia. Jeśli pacjent odczuwa te objawy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy wówczas skonsultować się z lekarzem.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Perindopril Pfizer

Lek Perindopril Pfizer zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.3. JAK STOSOWAĆ LEK PERINDOPRIL PFIZER


Lek Perindopril Pfizer należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Lekarz zdecyduje o odpowiedniej dawce początkowej oraz o zwiększaniu dawki w zależności od stanu zdrowia pacjenta oraz w zależności od przyjmowania innych leków. Nie należy zmieniać dawki leku, chyba że lekarz zaleci inaczej. Perindopril Pfizer może być stosowany w monoterapii lub z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze.

Tabletkę należy połknąć, popijając szklanką wody. Lek najlepiej przyjmować codziennie o tej samej porze, rano przed posiłkiem. W przypadku przyjmowania leków moczopędnych lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki lub nawet o przerwaniu stosowania leków moczopędnych przed zastosowaniem leku Perindopril Pfizer.


Stosowane zazwyczaj dawki leku Perindopril Pfizer:


Nadciśnienie:


U pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnieniem

8 mg na dobę.


Niewydolność serca:


Stabilna choroba wieńcowa:


U pacjentów w podeszłym wieku ze stabilną chorobą wieńcową:


Zaburzenia czynności nerek:

W przypadku zaburzenia czynności nerek lekarz może zalecić inny schemat dawkowania leku.


Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat)

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Perindopril Pfizer

W przypadku zastosowania większej niż zalecana liczby tabletek, należy jak najszybciej powiadomić o tym lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku nawet, jeśli jest już puste.


W przypadku zastosowania większej niż zalecana liczby tabletek mogą wystąpić następujące objawy: zawroty głowy lub omdlenia (w wyniku niskiego ciśnienia tętniczego), spowolnione lub przyspieszone tętno, zaburzenia czynności nerek.


Pominięcie zastosowania leku Perindopril Pfizer

Ważne, aby przyjmować lek codziennie. Jednak w przypadku pominięcia jednej lub więcej dawek należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę, a następnie przyjmować lek zgodnie z zaleceniami. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku Perindopril Pfizer

Nie należy przerywać stosowania leku Perindopril Pfizer bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia lub niewydolności serca na ogół przyjmuje się do końca życia. W przypadku przerwania stosowania leku Perindopril Pfizer stan zdrowia pacjenta może się pogorszyć.


W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Perindopril Pfizer może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

trzustki) – występują bardzo rzadko.

krwionośnych) – nie wiadomo jak często występuje.


Działania niepożądane leku Perindopril Pfizer:

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących działań niepożądanych należy zgłosić się do lekarza. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie.


Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):


Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):


Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):


Inne działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

krwionośnych).


Jeśli nasili się którykolwiek z opisanych powyżej objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PERINDOPRIL PFIZER


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Perindopril Pfizer, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Zużyć w ciągu 60 dni od otwarcia zewnętrznej torebki. Torebka zawiera środek pochłaniający wilgoć (środek suszący). NIE POŁYKAĆ.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.  1. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Perindopril Pfizer

- Substancją czynną jest peryndopryl z tert-butylaminą.

Jedna tabletka zawiera 2 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, co odpowiada 1,669 mg peryndoprylu.

Jedna tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, co odpowiada 3,338 mg peryndoprylu.

Jedna tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, co odpowiada 6,676 mg peryndoprylu.


- Ponadto lek zawiera:

Laktoza bezwodna,

Krzemionka hydrofobowa koloidalna bezwodna,

Celuloza mikrokrystaliczna,

Magnezu stearynian.


Jak wygląda lek Perindopril Pfizer i co zawiera opakowanie


Tabletka

Perindopril Pfizer 2 mg to białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z wytłoczonym symbolem „D” po jednej stronie i „57” po drugiej stronie.


Perindopril Pfizer 4 mg to białe lub prawie białe, owalne tabletki z wytłoczonym symbolem „D” po jednej stronie i „5” i „8” po każdej stronie rowka dzielącego po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.


Perindopril Pfizer 8 mg to białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z wytłoczonym symbolem „D” po jednej stronie i „5” i „9” po każdej stronie rowka dzielącego po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.


Tabletki Perindopril Pfizer są dostępne w blistrach po 28, 30, 56, 60, 84, 90, 112 i 120 tabletek.


Blistry umieszczone w zewnętrznej torebce z środkiem pochłaniającym wilgoć. Nie połykać środka pochłaniającego wilgoć.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.


Wielkości opakowań dostępne w Polsce: 28 tabletek, 30 tabletek.


Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu


Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Wielka BrytaniaWytwórca

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road,

South Ruislip HA4 6QD, Wielka Brytania

Pfizer PGM

Zone Industrielle, 29, route des Industries

37530 Poce-Sur-Cisse

Francja


Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10, 1930, Zaventem

Belgia


Informacji o leku udziela przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa

tel. 22 335 61 00
Produkt leczniczy posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EEA) pod następującymi nazwami:

Austria Perindopril Aurobindo 2 mg/ 4 mg Tabletten

Belgia Perindopril Aurobindo 4 mg/ 8 mg, comprimés

Bułgaria Perindopril Aurobindo 4 mg/ 8 mg таблетки

Czechy Perindopril Aurobindo 4 mg/ 8 mg tablety

Denia Perindopril tert-butylamin “Pfizer”

Estonia Perindopril Aurobindo

Finlandia Perindopril Pfizer 4 mg/ 8 mg tabletter

Francja Perindopril Pfizer 2 mg/ 4 mg, comprimés

Niemcy Perindopril Pfizer 2 mg/ 4 mg Tabletten

Grecja Perindopril Aurobindo 4 mg δισκία

Węgry Perindopril Pfizer 4 mg/ 8 mg tabletta

Irlandia Perindopril tert-butylamine Pfizer 4 mg/ 8 mg tablets

Włochy Perindopril Pfizer 4 mg/ 8 mg compresse

Łotwa Perindopril Pfizer 4 mg/ 8 mg tabletes

Litwa Perindopril Aurobindo 4 mg/ 8 mg tabletės

Luksemburg Perindopril Aurobindo 2 mg/ 4 mg/ 8 mg, comprimés

Holandia Perindopril tert-butylamine Pfizer 2 mg/ 4 mg/ 8 mg, tabletten

Polska Perindopril Pfizer

Portugalia Perindopril Parke-Davis

Rumunia Perindopril Aurobindo 4 mg/ 8 mg comprimate

Slowacja Perindopril Pfizer 4 mg/ 8 mg tablety

Słowenia Perindopril Pfizer 4 mg/ 8 mg tablete

Hiszpania Perindopril Aurobindo 4 mg comprimidos

Wielka Brytania Perindopril 2 mg/ 4 mg/ 8 mg tablets


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-09-06

8