ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Apo-Doperil, 5 mg, tabletki powlekane

Apo-Doperil, 10 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridumNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Apo-Doperil i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apo-Doperil

3. Jak stosować lek Apo-Doperil

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Apo-Doperil

6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK APO-DOPERIL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Apo-Doperil należy do grupy leków zwanych inhibitorami acetylocholinesterazy.


Apo-Doperil jest stosowany w leczeniu objawów łagodnej i umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera. Otępienie jest stopniową utratą sprawności umysłowej, takiej jak myślenie, zapamiętywanie oraz rozumowanie.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU APO-DOPERIL


Kiedy nie stosować leku Apo-Doperil


Nie należy stosować leku Apo-Doperil, jeśli którekolwiek z powyższych zastrzeżeń dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości, przed przyjęciem leku Apo-Doperil należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Apo-Doperil

Przed przyjęciem leku Apo-Doperil należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli:

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub jeśli pacjent ma wątpliwości), przed przyjęciem leku Apo-Doperil należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Stosowanie leku Apo-Doperil z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.


Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub jeśli pacjent ma wątpliwości), przed przyjęciem leku Apo-Doperil należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Zabiegi chirurgiczne

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta, który stosuje lek Apo-Doperil, ma być wkrótce przeprowadzony zabieg chirurgiczny.


Stosowanie leku Apo-Doperil z jedzeniem i piciem

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Apo-Doperil.


Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Apo-Doperil:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani używać narzędzi lub obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie pozna reakcji swojego organizmu na lek Apo-Doperil. Również otępienie może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Apo-Doperil

Lek Apo-Doperil zawiera laktozę. Jeśli lekarz stwierdził u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.3. JAK STOSOWAĆ LEK APO-DOPERIL


Lek Apo-Doperil należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Stosowanie leku


Dawkowanie leku

Dorośli


Dzieci

Leku Apo-Doperil nie należy stosować u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Apo-Doperil

Jeśli pacjent zażył większą niż zalecana dawkę leku Apo-Doperil, powinien niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do szpitala. Należy wziąć ze sobą opakowanie po leku.


Pominięcie zastosowania leku Apo-Doperil


Przerwanie stosowania leku Apo-Doperil

Nie należy przerywać stosowania leku Apo-Doperil bez porozumienia z lekarzem.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Apo-Doperil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Podczas stosowania donepezylu zgłaszano następujące działania niepożądane:


Działania niepożądane występujące bardzo często (występują częściej niż u 1 pacjenta na 10):


Działania niepożądane występujące często (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10):


Działania niepożądane występujące niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 100):


Działania niepożądane występujące rzadko (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 1000):


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania leku.5. JAK PrzechowywaĆ LEK APO-DOPERILNie stosować leku Apo-Doperil po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu tekturowym oraz blistrze po określeniu „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Inne informacje


Co zawiera Apo-Doperil

Każda tabletka powlekana leku Apo-Doperil, 5 mg zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 4,56 mg wolnego donepezylu.

Każda tabletka powlekana leku Apo-Doperil, 10 mg zawiera 10 mg chlorowodorku donepezylu (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 9,12 mg wolnego donepezylu.

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki Apo-Doperil, 5 mg (Opadry 03F28436 White): hypromeloza (HPMC 2910), talk, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E171).

Otoczka tabletki Apo-Doperil, 10 mg (Opadry 03F82785 Yellow): hypromeloza (HPMC 2910), talk, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).


Jak wygląda lek Apo-Doperil i co zawiera opakowanie


Lek Apo-Doperil jest dostępny w blistrach po 28 tabletek powlekanych.


Podmiot odpowiedzialny:

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holandia


Wytwórca:

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

HolandiaData zatwierdzenia ulotki: 2010-03-01

5