`CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Actonel, 30 mg tabletki powlekane2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka powlekana zawiera 30 mg sodu ryzedronianu (Risedronatum natricum), co odpowiada 27,8 mg kwasu ryzedronowego.


Substancje pomocnicze: każda tabletka powlekana zawiera laktozę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Tabletka powlekana.

Owalne białe tabletki powlekane z napisem “RSN” na jednej stronie i “30 mg” na drugiej.4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1 Wskazania do stosowania


Leczenie choroby Pageta kości.


4.2 Dawkowanie i sposób podawania


Zalecaną dawką dobową dla dorosłych jest jedna tabletka 30 mg doustnie, stosowana przez 2 miesiące. Jeśli konieczne jest ponowne leczenie (co najmniej po upływie 2 miesięcy po zakończeniu poprzedniego cyklu leczenia), nowy cykl leczenia można rozpocząć z zastosowaniem tej samej dawki i tego samego okresu leczenia. Wchłanianie produktu leczniczego Actonel zaburzone jest przez pokarm, tak więc, aby zapewnić prawidłowe wchłanianie, pacjent powinien przyjmować produkt leczniczy:


W szczególnej sytuacji, gdy przyjęcie produktu leczniczego przed śniadaniem nie jest możliwe, Actonel może być przyjmowany pomiędzy posiłami lub wieczorem o tej samej porze oraz ściśle przestrzegając poniższej instrukcji, tak aby mieć pewność, że produkt leczniczy jest przyjmowany na pusty żołądek:


W przypadku pominięcia dawki produktu leczniczego, Actonel można przyjąć przed śniadaniem, pomiędzy posiłkami lub wieczorem, zgodnie z powyższą instrukcją.


Tabletkę należy połknąć w całości, bez ssania lub rozgryzania. Aby umożliwić szybkie dotarcie tabletki do żołądka, produkt leczniczy należy przyjmować w pionowej pozycji, popijając szklanką zwykłej wody ( 120 ml). Pacjent przez 30 minut po przyjęciu tabletki nie powinien się kłaść (patrz punkt 4.4).


W przypadku niewystarczającej podaży wapnia i witaminy D w diecie, należy rozważyć przyjmowanie odpowiednich produktów uzupełniających, zwłaszcza że proces przebudowy kości w chorobie Pageta jest znacznie przyspieszony.


Osoby w podeszłym wieku: nie jest wymagane dostosowanie dawkowania, ponieważ biodostępność, dystrybucja i eliminacja są podobne u osób w podeszłym wieku (> 60 lat) i u osób młodszych.


Zaburzenia czynności nerek: dostosowanie dawki u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek nie jest konieczne. Stosowanie sodu ryzedronianiu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) (patrz punkty 4.3 i 5.2).


Dzieci: Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Actonel u dzieci i młodzieży nie zostały określone.


4.3 Przeciwwskazania


Nadwrażliwość na ryzedronian sodu lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Hipokalcemia (patrz punkt 4.4).

Ciąża i okres karmienia piersią.

Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).


4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Pokarm, napoje (inne niż zwykła woda) oraz produkty lecznicze zawierające wielowartościowe kationy (takie jak wapń, magnez, żelazo i glin) wpływają na wchłanianie bisfosfonianów i nie należy przyjmować ich w tym samym momencie co produkt leczniczy Actonel (patrz punkt 4.5). W celu osiągnięcia zamierzonego działania produktu leczniczego konieczne jest postępowanie ściśle z zaleceniami przyjmowania produktu leczniczego (patrz punkt 4.2).


Bisfosfoniany mogą wywoływać zapalenie błony śluzowej przełyku, żołądka, owrzodzenie błony śluzowej przełyku, żołądka i dwunastnicy. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność stosując sodu ryzedronian:


Lekarz przepisując produkt powinien podkreślić konieczność zwrócenia uwagi przez pacjenta na ścisłe przestrzeganie instrukcji dotyczącej sposobu przyjmowania produktu leczniczego oraz informowanie o każdym objawie mogącym wskazywać na chorobę przełyku. Pacjenci powinni zostać poinformowani o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza w sytuacji gdy zaobserwują rozwój objawów podrażnienia przełyku, takich jak: trudności w połykaniu, ból podczas połykania, ból zamostkowy lub pojawiająca się lub zwiększająca się zgaga.


Leczenie hipokalcemii powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem terapii produktem leczniczym Actonel. Inne zaburzenia metabolizmu kości i przemiany mineralnej (np. zaburzenia czynności przytarczyc, niedobór witaminy D) powinny być leczone równocześnie z prowadzeniem terapii produktem leczniczym Actonel.


Martwica kości szczęki, najczęściej powiązana z ekstrakcją zębów i(lub) miejscową infekcją (z zapaleniem szpiku włącznie) została opisana u pacjentów z rakiem i będących w trakcie leczenia z uwzględnieniem początkowego dożylnego podania bisfosfonianów. Wielu z pacjentów otrzymywało również chemioterapię i kortykosteroidy. Istnieją również doniesienia o przypadkach martwicy kości szczęki u pacjentów z osteoporozą, leczonych podawanymi doustnie bisfosfonianami.


U pacjentów ze współistniejącymi czynnikami ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, leczenie kortykosteroidami, niewłaściwa higiena jamy ustnej) przed rozpoczęciem terapii bisfosfonianami należy rozważyć badanie stomatologiczne wraz z zastosowaniem odpowiedniej profilaktyki dentystycznej.


W trakcie leczenia u tych pacjentów powinno się, o ile to możliwe, unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych. U pacjentów, u których wystąpi martwica kości szczęki w trakcie leczenia bisfosfonianami, zabiegi stomatologiczne mogą prowadzić do zaostrzenia stanu. Brak dostępnych danych sugerujących, czy zaprzestanie leczenia bisfosfonianami u pacjentów wymagających leczenia stomatologicznego zmniejsza ryzyko martwicy kości szczęki.

Lekarz powinien dobrać metodę leczenia indywidualnie dla każdego pacjenta biorąc pod uwagę stan kliniczny oraz oceniając korzyści i ryzyko danej metody.


Produkt zawiera w składzie laktozę. U pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie należy stosować tego produktu leczniczego.


4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji


Nie przeprowadzono ukierunkowanych badań dotyczących interakcji sodu ryzedronianu, jednakże podczas badań klinicznych nie odnotowano żadnych istotnych klinicznie interakcji z innymi produktami leczniczymi.


Równoczesne stosowanie produktów leczniczych zawierających wielowartościowe kationy (np. wapń, magnez, żelazo i glin) wpływa na wchłanianie sodu ryzedronianu (patrz punkt 4.4).


Sodu ryzedronian nie podlega ogólnoustrojowym przemianom metabolicznym, nie indukuje enzymów cytochromu P450 i wykazuje małe powinowactwo do wiązania się z białkami.


4.6 Ciąża lub laktacja


Brak wystarczających danych na temat stosowania sodu ryzedronianu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest znane. Badania na zwierzętach wykazały, że mała ilość sodu ryzedronianu przenika do mleka.

Sodu ryzedronian nie może być stosowany u kobiet w okresie ciąży i karmiących piersią.


4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania

urządzeń mechanicznych w ruchu


Nie zaobserwowano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych.


4.8 Działania niepożądane


Sodu ryzedronian był stosowany w badaniach klinicznych III fazy u ponad 15 000 pacjentów. Większość działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych była łagodna lub umiarkowana i zwykle nie wymagała przerwania leczenia.


Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych III fazy u kobiet z osteoporozą po menopauzie leczonych do 36 miesięcy ryzedronianem w dawce 5 mg/dobę (n=5020) lub placebo (n=5048) i uznane za możliwe lub prawdopodobnie związane ze stosowaniem ryzderonianu są wymienione poniżej stosując następującą konwencję (częstość zdarzeń w porównaniu z placebo podano w nawiasach): bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100; < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000; < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000; < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000).


Zaburzenia układu nerwowego:

Często: ból głowy (1,8% w porównaniu z 1,4%).


Zaburzenia oka:

Niezbyt często: zapalenie tęczówki*.


Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Często: zaparcie (5,0% w porównaniu z 4,8%), niestrawność (4,5% w porównaniu z 4,1%), nudności (4,3% w porównaniu z 4,0%), ból brzucha (3,5% w porównaniu z 3,3%), biegunka (3,0% w porównaniu z 2,7%).

Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej żołądka (0,9% w porównaniu z 0,7%), zapalenie błony śluzowej przełyku (0,9% w porównaniu z 0,9%), utrudnienie połykania (0,4% w porównaniu z 0,2%), zapalenie błony śluzowej dwunastnicy (0,2% w porównaniu z 0,1%), owrzodzenie przełyku (0,2% w porównaniu z 0,2%).

Rzadko: zapalenie języka (< 0,1% w porównaniu z 0,1%), zwężenie przełyku (< 0,1% w porównaniu z 0,0%).


Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:

Często: bóle mięśniowo-kostne (2,1% w porównaniu z 1,9%).


Badania:

Rzadko: zmiany we wskaźnikach badań prób czynnościowych wątroby*.


* Przypadki nie związane z badaniami III fazy u pacjentów z osteoporozą, częstość w oparciu o działania niepożądane/wyniki badań laboratoryjnych z wcześniejszych badań klinicznych.


Działania niepożądane uznane przez badacza za możliwe lub prawdopodobnie związane ze stosowaniem leku u pacjentów z chorobą Pageta w badaniach III fazy porównujących (61 pacjentów w każdej grupie) ryzedronian z etydronianem (podano działania niepożądane o częstości występowania większej w grupie otrzymującej ryzedronian niż etydronian): bóle stawów (9,8% w porównaniu z 8,2%); niedowidzenie, bezdech, zapalenie oskrzeli, zapalenie okrężnicy, uszkodzenie rogówki, kurcze kończyn dolnych, zawroty głowy, suchość oka, objawy grypy, hipokalcemia, miastenia, choroba nowotworowa, moczenie nocne, obrzęki obwodowe, bóle kości, bóle w klatce piersiowej, wysypka, zapalenie zatok, szumy uszne i zmniejszenie masy ciała (wszystkie 1,6% w porównaniu z 0,0%).


Wskaźniki laboratoryjne: U niektórych pacjentów na początku leczenia obserwowano przemijające, bezobjawowe i łagodne zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy.


Następujące dodatkowe działania niepożądane opisano po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu (częstość nieznana):


Zaburzenia oka:

zapalenie tęczówki, zapalenie błony naczyniowej oka


Zaburzenia mięśniowo – szkieletowe i tkanki łącznej:

martwica kości szczęki


Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

nadwrażliwość i reakcje skórne w tym obrzęk naczynioruchowy, uogólniona wysypka, pokrzywka i pęcherze skórne, czasami o ciężkim przebiegu w tym pojedyncze przypadku zespołu Stevens-Johnsona i martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka

łysienie


Zaburzenia układu immunologicznego:

reakcja anafilaktyczna


Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Ciężkie zaburzenia wątroby. W większości zgłoszonych przypadków pacjenci byli również leczeni innymi lekami o znanym wpływie na zaburzenia wątroby.


4.9 Przedawkowanie


Brak informacji dotyczących leczenia przedawkowania ryzedronianu sodu.

W przypadkach przedawkowania produktu można spodziewać się zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy. U niektórych pacjentów mogą wystąpić przedmiotowe i podmiotowe objawy hipokalcemii.

Aby związać sodu ryzedronian i zmniejszyć jego wchłanianie należy podać mleko i środki zobojętniające kwas żołądkowy zawierające sole magnezu, wapnia i glinu. W przypadku znacznego przedawkowania produktu leczniczego należy rozważyć wykonanie płukania żołądka w celu usunięcia niewchłoniętego sodu ryzedronianu.5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: Bisfosfoniany

Kod ATC: M05BA07


Sodu ryzedronian jest pirydynylobisfosfonianem, który wiąże się z hydroksyapatytami kości i hamuje resorpcję kości przez osteoklasty. Obrót metaboliczny ulega zmniejszeniu, podczas gdy aktywność osteoblastów i mineralizacja kości są zachowane.


Choroba Pageta kości: Program badań klinicznych obejmował pacjentów z chorobą Pageta kości. Po zastosowaniu przez okres 2 miesięcy sodu ryzedronianu w dawce 30 mg/dobę zaobserwowano:


U pacjentów z chorobą Pageta kości występowała reakcja na leczenie, niezależnie od tego, czy byli oni wcześniej leczeni z powodu tej choroby oraz niezależnie od stopnia jej ciężkości.


Po 2-miesięcznym leczeniu produktem leczniczym Actonel u 53% pacjentów badanych przez 18 miesięcy, zaobserwowano remisję dotyczącą opisanych powyżej parametrów biochemicznych.


W badaniu z udziałem kobiet z osteoporozą po menopauzie, w którym porównywano stosowanie produktu przed śniadaniem i o różnych porach dnia, zwiększenie gęstości mineralnej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa było statystycznie większe w grupie przyjmującej sodu ryzedronian przed śniadaniem.


5.2 Właściwości farmakokinetyczne


Wchłanianie: Po podaniu doustnym wchłanianie następuje stosunkowo szybko (tmax~ 1 godzina) i jest niezależne od dawki w badanym zakresie dawek (2,5 mg do 30 mg). Średnia biodostępność sodu ryzedronianu z tabletki wynosi 0,63 % i zmniejsza się, gdy produkt leczniczy podawany jest z pokarmem. Biodostępność jest podobna u kobiet i u mężczyzn.


Dystrybucja: Średnia objętość dystrybucji w stanie równowagi wynosi u ludzi 6,3 l/kg mc. Wiązanie z białkami osocza wynosi około 24 %.


Metabolizm: Nie stwierdzono ogólnoustrojowego metabolizmu sodu ryzedronianiu.


Wydalanie: Około połowa wchłoniętej dawki wydalana jest z moczem w ciągu 24 godzin, natomiast po podaniu dożylnym po 28 dniach w moczu wykrywa się 85 % dawki. Średni klirens nerkowy wynosi 105 ml/min, a średni klirens całkowity wynosi 122 ml/min, różnica ta wynika prawdopodobnie z klirensu związanego z wchłanianiem do kości. Klirens nerkowy nie jest zależny od stężenia, a zależność pomiędzy klirensem nerkowym, a klirensem kreatyniny jest liniowa. Niewchłonięta część sodu ryzedronianu wydalana jest z kałem. Krzywa zależności stężenia od czasu po podaniu doustnym wykazuje 3 fazy eliminacji z okresem półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynoszącym 480 godzin.


Szczególne grupy pacjentów:

Osoby w podeszłym wieku: Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania.


5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


W badaniach toksykologicznych u szczurów i psów obserwowano, zależne od dawki, toksyczne działanie sodu ryzedronianu na wątrobę, głównie w postaci zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych oraz zmian histopatologicznych u szczurów. Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie jest znane. U szczurów i psów otrzymujących dawki uznane za przekraczające dawki lecznicze stosowane u ludzi, wystąpiło działanie uszkadzające jądra. U gryzoni obserwowano, zależne od dawki, częste przypadki podrażnienia górnych dróg oddechowych. Podobne objawy obserwowano podczas stosowania innych bisfosfonianów. Podczas długotrwałych badań na gryzoniach obserwowano również objawy ze strony dolnych dróg oddechowych, chociaż kliniczne znaczenie tego działania nie jest jasne.

W badaniach wpływu na rozrodczość, przy narażeniu bliskim narażenia klinicznego, obserwowano zaburzenia kostnienia mostka i (lub) czaszki płodu u szczurów oraz hipokalcemię i śmiertelność wśród samic ciężarnych w grupie oczekującej na poród. Nie odnotowano dowodów działania teratogennego po dawce 3,2 mg/kg mc./dobę u szczurów oraz 10 mg/kg mc./dobę u królików, chociaż dostępne dane pochodzą z badań wykonanych na małej grupie królików. Większych dawek nie badano ze względu na toksyczność dla matek. Badania genotoksyczności i rakotwórczości nie wykazały żadnego szczególnego zagrożenia dla ludzi.6. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz składników pomocniczych


Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna

Celuloza mikrokrystaliczna

Krospowidon

Magnezu stearynian


Skład otoczki:

Dri-Klear:

Hypromeloza (viscosity 4.8-7.2 cP)

Makrogol 400

Hydroksypropyloceluloza

Hypromeloza (viscosity 12.0-18.0 cP)

Makrogol 8000

Krzemu dwutlenek

Chroma-Tone White (DDB-7536-W):

Tytanu dwutlenek (E 171)

Hypromeloza (viscosity 4.8-7.2 cP)

Hypromeloza (viscosity 2.4-3.6 cP)


6.2 Niezgodności farmaceutyczne


Nie są znane.


6.3 Okres ważności


5 lat


6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu


Bez specjalnych zaleceń.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania


Nieprzezroczyste blistry PVC/Al w tekturowym pudełku.

14 tabletek w blistrze w tekturowym pudełku.

28 tabletek (2 blistry po 14 tabletek) w tekturowym pudełku.


Próbka - nieprzezroczyste blistry PVC/Al w tekturowym pudełku

3 tabletki (1 blister z 3 tabletkami) w tekturowym pudełku.


W obrocie mogą znajdować się nie wszystkie wielkości opakowań.


6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości


Brak szczególnych wymagań.7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


sanofi-aventis AB

Box 14142

167 14 Bromma

Szwecja8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


118389. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


14.10.2005 r.

05.05.2010 r.


  1. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


05.05.2010 r.

7