ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Velaxin, 25 mg, tabletki

Velaxin, 37.5 mg, tabletki

Velaxin, 50 mg, tabletki

Velaxin, 75 mg, tabletki


Venlafaxinum


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:


1. Co to jest lek Velaxin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Velaxin

3. Jak stosować lek Velaxin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Velaxin

6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK VELAXIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Velaxin jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami

zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Leki z tej grupy stosowane są w

leczeniu depresji oraz innych chorób takich jak zaburzenia lękowe. Uważa się, że u ludzi w stanie

depresji i (lub) lęku występuje mniejsze stężenie serotoniny i noradrenaliny w mózgu. Mechanizm

działania leków przeciwdepresyjnych nie jest do końca poznany, ale mogą one pomóc przez

zwiększenie stężenia serotoniny i noradrenaliny w mózgu.


Velaxin stosuje się w leczeniu depresji u osób dorosłych. Aby pacjent poczuł się lepiej, ważne jest,

żeby leczenie depresji przebiegało we właściwy sposób. W przypadku nie podjęcia leczenia stan

pacjenta może się nie poprawić, ulec pogorszeniu i będzie znacznie trudniejszy do leczenia.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VELAXIN


Kiedy nie stosować leku VELAXIN


Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na wenlafaksynę lub którykolwiek z

pozostałych składników leku Velaxin


Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni jakikolwiek lek z

grupy nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) stosowany do leczenia depresji

lub choroby Parkinsona. Przyjmowanie nieodwracalnych IMAO równocześnie z innymi lekami, w

tym z lekiem Velaxin, może spowodować ciężkie lub nawet zagrażające życiu działania

niepożądane. Również przed rozpoczęciem przyjmowania jakiegokolwiek leku z grupy IMAO,

pacjent powinien odczekać co najmniej 7 dni od zaprzestania przyjmowania leku Velaxin (patrz

także punkt „Zespół serotoninowy” oraz „Stosowanie z innymi lekami”).


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując VELAXIN


Jeżeli pacjent stosuje inne leki, które przyjmowane jednocześnie z Velaxin mogą zwiększyć

ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego (patrz punkt „Stosowanie z innymi lekami”).

Jeżeli pacjent choruje na choroby oczu, takie jak niektóre rodzaje jaskry (podwyższone ciśnienie w

gałce ocznej).

Jeżeli u pacjenta wystąpiło w przeszłości wysokie ciśnienie krwi.

Jeżeli u pacjenta wystąpiły w przeszłości choroby serca.

Jeżeli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady drgawek (padaczka).

Jeżeli u pacjenta wystąpiło w przeszłości zmniejszone stężenie sodu we krwi (hiponatremia).

Jeżeli pacjent ma skłonność do powstawania siniaków lub do krwawień (zaburzenia krwawienia w

przeszłości), bądź jeżeli przyjmuje inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko krwawień.

W przypadku dużego stężenia cholesterolu.

Jeżeli u pacjenta lub kogokolwiek z jego rodziny wystąpiła w przeszłości mania lub zaburzenia

dwubiegunowe (depresja na zmianę z uczuciem nadmiernego pobudzenia lub euforii).

Jeżeli u pacjenta wystąpiły w przeszłości zachowania agresywne.


Velaxin może spowodować wystąpienie uczucia niepokoju lub niezdolności do usiedzenia lub

ustania w miejscu. W razie wystąpienia takich objawów, należy poinformować o tym lekarza

prowadzącego.


Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Velaxin, jeśli

którykolwiek z powyższych przypadków dotyczy danego pacjenta.


Myśli samobójcze i pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych


Osoby, u których występuje depresja i(lub) zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o

samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się na

początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj po

upływie 2 tygodni, czasami później.


Wystąpienie myśli samobójczych, myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa jest bardziej

prawdopodobne, jeżeli:

u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia;

pacjent jest młodym dorosłym; dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko

zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.


Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie

skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.


Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach

lękowych oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc do krewnych lub przyjaciół i prosić o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.


Suchość w ustach

Suchość w ustach zgłasza 10% pacjentów leczonych wenlafaksyną. Może to zwiększać ryzyko wystąpienia próchnicy. Należy więc szczególnie zadbać o higienę jamy ustnej.


Stosowanie leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Lek Velaxin nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Należy

również podkreślić, że pacjenci w wieku poniżej 18 lat, którzy przyjmują leki z tej grupy narażeni są

na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli

samobójcze oraz wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo

to, lekarz może przepisać lek Velaxin pacjentom w wieku poniżej 18 lat, jeżeli uzna, że będzie to dla nich korzystne. Jeśli lekarz przepisał lek Velaxin pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w przypadku

wszelkich wątpliwości należy ponownie zwrócić się do lekarza, aby to przedyskutować. Należy

poinformować lekarza jeśli którykolwiek z ww. objawów wystąpi lub nasili się u pacjentów w wieku

poniżej 18 lat przyjmujących Velaxin. Dotychczas nie wykazano również długoterminowego

bezpieczeństwa dotyczącego wpływu na wzrost, dojrzewanie oraz rozwój funkcji poznawczych i

behawioralnych w tej grupie wiekowej.


Stosowanie z innymi lekami


Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również

tych, które wydawane są bez recepty.


Lekarz prowadzący podejmie decyzję o ewentualnym stosowaniu leku VELAXIN z innymi lekami.


Nie należy zaczynać ani przerwać stosowania innych leków, w tym leków dostępnych bez recepty,

leków pochodzenia naturalnego lub ziołowego, bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub

farmaceutą.

Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO; patrz punkt „Informacje ważne przed

zastosowaniem LEKU VELAXIN”)

Zespół serotoninowy:

W trakcie leczenia wenlafaksyną może wystąpić stan potencjalnego zagrożenia życia (patrz

punkt „Możliwe działania niepożądane”), określany jako zespół serotoninowy, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami takimi, jak:

tryptany (substancje stosowane w migrenowych bólach głowy)

leki stosowane w leczeniu depresji np. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny (ang. SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny

(ang. SNRI), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne lub leki zawierające lit

leki zawierające antybiotyk linezolid (substancja stosowana w leczeniu zakażeń)

leki zawierające odwracalny IMAO, moklobemid (substancja stosowana w leczeniu

depresji)

leki zawierające sybutraminę (substancję stosowaną w odchudzaniu)

leki zawierające tramadol (substancję działającą przeciwbólowo)

leki zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (nazwa łacińska Hypericum perforatum,

specyfiki pochodzenia naturalnego lub ziołowego stosowane w leczeniu łagodnej

depresji)

leki zawierające tryptofan (stosowany w problemach ze spaniem i w depresji)


Objawy podmiotowe i przedmiotowe zespołu serotoninowego mogą obejmować kombinację

następujących symptomów: niepokój ruchowy, halucynacje, utrata koordynacji ruchowej,

przyspieszone tętno, podwyższona temperatura ciała, szybkie zmiany ciśnienia krwi,

nadreaktywność, biegunka, śpiączka, nudności, wymioty. W przypadku podejrzenia wystąpienia

zespołu serotoninowego należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza.


Poniżej wymienione leki mogą również wchodzić w interakcje z lekiem Velaxin i dlatego należy stosować je z ostrożnością. Szczególnie ważne jest powiadomienie lekarza jeżeli pacjent zażywa leki

zawierające:

ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy)

haloperydol lub rysperydon (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych)

metoprolol (beta-adrenolityk stosowany w leczeniu nadciśnienia i chorób serca)


Stosowanie leku Velaxin z jedzeniem i piciem


Velaxin należy przyjmować z jedzeniem (patrz punkt 3 „JAK STOSOWAĆ LEK VELAXIN”).


W trakcie leczenia lekiem VELAXIN nie wolno pić alkoholu.


Ciąża i karmienie piersią


Pacjentki będące w ciąży lub planujące zajście w ciążę powinny skonsultować się z lekarzem. Lek

Velaxin należy stosować tylko po przedyskutowaniu z lekarzem potencjalnych korzyści i

potencjalnego ryzyka dla nienarodzonego dziecka.


Jeżeli pacjentka przyjmuje Velaxin w okresie ciąży, należy poinformować o tym lekarza i (lub)

położną, gdyż po urodzeniu u dziecka mogą wystąpić pewne objawy. Objawy te, zazwyczaj występują

w ciągu 24 godzin po porodzie i obejmują nieprawidłowe pobieranie pokarmu oraz trudności w

oddychaniu. Jeśli pacjentka jest zaniepokojona z powodu wystąpienia takich objawów u noworodka, należy skontaktować się z lekarzem lub położną, którzy będą w stanie udzielić właściwej rady.


Velaxin przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Istnieje ryzyko wpływu na dziecko. Dlatego

należy przedyskutować tę kwestię z lekarzem i lekarz podejmie decyzję, czy zaprzestać karmienia

piersią, czy przerwać terapię lekiem Velaxin.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn


Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, do czasu poznania wpływu

leku na organizm pacjenta.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Velaxin


Lek Velaxin tabletki zawiera laktozę. W przypadku znanej nietolerancji niektórych cukrów przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem3. JAK STOSOWAĆ LEK VELAXIN


Velaxin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy

ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Zazwyczaj zalecana dawka początkowa wynosi 75 mg na dobę i podawana jest 2 lub 3 razy dziennie.

Dawka ta może zostać zwiększona stopniowo przez lekarza, jeśli jest to konieczne, nawet do dawki

maksymalnej tj. 375 mg na dobę w przypadku depresji.


Velaxin należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze, niezależnie od tego, czy lek

przyjmowany jest rano czy wieczorem.


Velaxin należy przyjmować z pokarmem.


Należy poinformować lekarza o występujących problemach z wątrobą lub nerkami, ponieważ może

zaistnieć potrzeba zmiany dawki.


Nie należy przerywać leczenia Velaxin bez konsultacji z lekarzem (patrz punkt „Przerwanie

stosowania leku Velaxin”).


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Velaxin

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Velaxin należy niezwłocznie skontaktować

się z lekarzem.

Objawy możliwego przedawkowania mogą obejmować przyspieszoną akcję serca, zaburzenia

świadomości (od senności do śpiączki), zaburzenia widzenia, drgawki oraz wymioty.


Pominięcie zastosowania leku Velaxin

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją możliwie jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się

pora zażycia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć tylko jedną dawkę o zwykłej

porze. Nie należy stosować większej dawki w ciągu jednego dnia, niż dzienna dawka Velaxin

przepisana przez lekarza.


Przerwanie stosowania lekuVelaxin

Nie należy przerywać leczenia, ani zmniejszać dawki leku, bez konsultacji z lekarzem, nawet w

przypadku poprawy samopoczucia. Jeżeli lekarz uzna, że można odstawić lek Velaxin, to

poinformuje pacjenta, w jaki sposób należy stopniowo zmniejszać dawkę przed całkowitym

zaprzestaniem leczenia. U pacjentów odstawiających lek Velaxin, zwłaszcza w przypadku nagłego

przerwania leczenia lub zbyt szybkiego zmniejszania dawki, mogą wystąpić działania niepożądane,

takie jak uczucie zmęczenia, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, ból głowy, bezsenność,

koszmary senne, suchość w ustach, utrata apetytu, nudności, biegunka, nerwowość, pobudzenie,

dezorientacja, dzwonienie w uszach, mrowienie lub drętwienie, osłabienie, pocenie się, drgawki lub

objawy grypopodobne.


Lekarz udzieli porady, w jaki sposób należy stopniowo odstawić lek Velaxin. Jeżeli wystąpi

którykolwiek z wymienionych objawów lub inne objawy, które są uciążliwe dla pacjenta, należy

skonsultować się z lekarzem.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek Velaxin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.


Reakcje alergiczne


W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy odstawić lek

Velaxin oraz skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala na

Izbę Przyjęć:

ucisk w klatce piersiowej, sapanie, trudności w przełykaniu lub oddychaniu.

obrzęk twarzy, gardła, rąk lub stóp.

uczucie nerwowości lub niepokoju, zawroty głowy, uczucie pulsowania, nagłe czerwienienie

skóry i (lub) uczucie ciepła.

ciężka wysypka, swędzenie, pokrzywka (obrzęk o czerwonym lub bladym zabarwieniu,

któremu często towarzyszy świąd).


Ciężkie działania niepożądane

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, konieczna może być

natychmiastowa pomoc lekarska:

zaburzenia pracy serca, takie jak przyspieszone lub nieregularne tętno, podwyższone ciśnienie

krwi.

zaburzenia oczu, takie jak niewyraźne widzenie, rozszerzone źrenice.

zaburzenia układu nerwowego, takie jak zawroty głowy, uczucie mrowienia, zaburzenia

koordynacji ruchów, napady padaczkowe lub drgawki.

zaburzenia psychiczne, takie jak nadmierna ruchliwość i euforia.

objawy odstawienne leku, (patrz punkty „Jak zażywać lek VELAXIN”, „Przerwanie

stosowania leku Velaxin”).


Pełny wykaz działań niepożądanych

Poniżej wymieniono częstość (prawdopodobieństwo) występowania działań niepożądanych:

Bardzo często: mogące wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często: mogące wystąpić częściej niż u 1 na 100, lecz rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów

Niezbyt często: mogące wystąpić częściej niż u 1 na 1 000, lecz rzadziej niż u 1 na 100

pacjentów

Rzadko: mogące wystąpić częściej niż u 1 na 10 000, lecz rzadziej niż u 1 na 1 000

pacjentów

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych


Zaburzenia krwi

Niezbyt często: siniaki; czarne smołowate stolce (kał) lub krew w stolcu, które mogą być oznaką

wewnętrznego krwawienia

Częstość nieznana: zmniejszona liczba płytek we krwi prowadząca do zwiększonego ryzyka

siniaków lub krwawień; zaburzenia krwi, które mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka

zakażenia


Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: zmniejszenie masy ciała; zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi

Niezbyt często: zwiększenie masy ciała

Częstość nieznana: niewielkie zmiany aktywności enzymów wątrobowych we krwi; zmniejszenie

stężenia sodu we krwi; swędzenie, żółty kolor skóry lub oczu; ciemny kolor moczu ,objawy

grypopodobne – są to objawy zapalenia wątroby (żółtaczka); dezorientacja, nadmierne

zatrzymanie wody (ang. SIADH); nieprawidłowe wydzielanie mleka u kobiet


Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: suchość w ustach; ból głowy

Często: niezwykłe sny; zmniejszenie popędu płciowego; zawroty głowy; zwiększenie napięcia

mięśniowego; bezsenność; nerwowość; mrowienie; uspokojenie; drżenie; dezorientacja; uczucie

odseparowania (lub braku zaangażowania) od samego siebie i od rzeczywistości

Niezbyt często: apatia; omamy; mimowolne skurcze mięśni; pobudzenie; zaburzenia koordynacji i

równowagi

Rzadko: uczucie niepokoju lub niezdolność do usiedzenia lub ustania w miejscu; drgawki; uczucie

nadmiernego pobudzenia lub euforii

Częstość nieznana: wysoka gorączka ze sztywnością mięśni, dezorientacja lub pobudzenie i

pocenie się lub urywane ruchy mięśni, których nie można kontrolować, mogą być objawami

poważnego stanu zwanego złośliwym zespołem neuroleptycznym; uczucie euforii, ospałość,

utrzymujące się szybkie ruch gałki ocznej, niezgrabność, niepokój, uczucie bycia pijanym,

pocenie się lub sztywność mięśni, które są objawami zespołu serotoninowego; dezorientacja z

często występującymi omamami (majaczenie); sztywność, skurcze i niekontrolowane ruchy

mięśni; myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa


Zaburzenia oka, ucha i błędnika

Często: zamazane widzenie

Niezbyt często: zaburzenia smaku; dzwonienie w uszach (szum uszny)

Częstość nieznana: ciężki ból oka oraz zaburzenia widzenia lub niewyraźne widzenie


Zaburzenia pracy serca lub naczyniowe

Często: zwiększenie ciśnienia krwi; nagłe zaczerwienienie; kołatanie serca

Niezbyt często: zawroty głowy (zwłaszcza po zbyt szybkim wstawaniu); omdlenie;

przyspieszenie czynności serca

Częstość nieznana: obniżenie ciśnienia krwi; nieprawidłowa, przyspieszona lub nieregularna

akcja serca, która może spowodować omdlenie


Zaburzenia oddychania

Często: ziewanie

Częstość nieznana: kaszel, sapanie, zadyszka i wysoka temperatura, które są objawami zapalenia

płuc związanego ze zwiększeniem liczby białych krwinek we krwi (eozynofilia płucna)


Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności

Często: zmniejszenie łaknienia; zaparcia; wymioty

Niezbyt często: zgrzytanie zębami; biegunka

Częstość nieznana: ciężkie bóle brzucha lub pleców (które mogą wskazywać na poważne

problemy jelit, wątroby lub trzustki)


Zaburzenia skóry

Często: pocenie się (w tym poty nocne)

Niezbyt często: wysypka, nadmierna utrata włosów

Częstość nieznana: wysypka skórna mogąca prowadzić do powstawania pryszczy i złuszczania

skóry; swędzenie; łagodna wysypka


Zaburzenia mięśniowe

Częstość nieznana: niewyjaśnione bóle mięśni, tkliwość lub osłabienie (rabdomioliza)


Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: problemy z oddawaniem moczu; zwiększona częstość oddawania moczu

Niezbyt często: zatrzymanie moczu


Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: zaburzenia wytrysku /orgazmu (mężczyźni); brak orgazmu; impotencja; nieprawidłowości w

miesiączkowaniu (takie jak nasilone krwawienie lub częstsze nieregularne krwawienie)

Niezbyt często: zaburzenia orgazmu (kobiety)


Ogólne

Często: osłabienie (astenia); dreszcze

Niezbyt często: nadwrażliwość na światło

Częstość nieznana: opuchnięcie twarzy lub języka, duszność lub trudności z oddychaniem, często

z wysypką skórną (mogą wskazywać na ciężką reakcję alergiczną)


Velaxin może czasami powodować działania niepożądane, z których pacjent nie będzie zdawał sobie

sprawy, takie jak wzrost ciśnienia krwi lub nieprawidłowa czynność serca; niewielkie zmiany stężenia

sodu, cholesterolu lub enzymów wątrobowych we krwi. Jeszcze rzadziej Velaxin może zaburzać czynność płytek krwi, co prowadzi do zwiększonego ryzyka wybroczyn lub krwawień.

W związku z tym, lekarz może zalecić badanie krwi co pewien czas, zwłaszcza w przypadku

długotrwałego leczenia lekiem Velaxin.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VELAXIN


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Velaxin


1 tabletka zawiera 25 mg, 37,5 mg, 50 mg lub 75 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum) w postaci

wenlafaksyny chlorowodorku


Jak wygląda lek Velaxin i co zawiera opakowanie


Wygląd tabletek

Białe lub białawe, okrągłe, płaskie, bezwonne lub prawie bezwonne tabletki ze ściętym brzegiem i wytłoczonym symbolem „E 744” (25 mg), „E 741” (37,5 mg), „E 742” (50 mg), „E 743” (75 mg) na jednej stronie.


Opakowanie

30 (3 x 10) lub 60 (6 x 10) tabletek (25 mg i 50 mg), 28 (2 x 14) lub 56 (4 x 14) tabletek (37,5 mg i 75 mg) w bezbarwnym, przezroczystym blistrze PCV/PVDC/Al w tekturowym pudełku.


Podmiot odpowiedzialny


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapeszt

Keresztúri út 30-38

Węgry


Wytwórcy

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapeszt

Keresztúri út 30-38

Węgry


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapeszt

Bökényföldi út 118-120.

WęgryTen lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego

pod następującymi nazwami:


Węgry:     Velaxin 25 mg, 37,5 mg, 50 mg, 75 mg tabletta

Czechy:      Velaxin 25 mg, 37,5 mg, 50 mg, 75 mg

Litwa:      Velaxin 25 mg, 37,5 mg, 50 mg, 75 mg tabletes

Łotwa:      Velaxin 25 mg, 37,5 mg, 50 mg, 75 mg tabletés

Polska:      Velaxin, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg, 75 mg tabletki

Słowacja:      Velaxin 25 mg, 37,5 mg, 50 mg, 75 mg tabletyData zatwierdzenia ulotki: 31.03.2010 r.


9