INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Adepend, 50 mg, tabletki powlekane

Naltrexoni hydrochloridum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg chlorowodorku naltreksonu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną.

Szczegółowe informacje w ulotce dla pacjenta.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


7, tabletek powlekanych kod EAN 5909990823048

14, tabletek powlekanych kod EAN 5909990823055

28 tabletek powlekanych kod EAN 5909990823062
5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Produkt może mieć wpływ na zdolność reakcji i prowadzenia pojazdów.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIAPrzechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH, Wintergasse 85/B2

A-3002 Purkersdorf, Austria12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


17607


13. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Adepend 50 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Adepend, 50 mg, tabletki powlekane

Naltrexoni hydrochloridum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:4. NUMER SERII


Nr serii:5. INNE