INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Olanzapine Arrow, 2,5 mg, tabletki powlekane


(Olanzapinum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg olanzapiny.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Tabletki zawierają laktozę i lecytynę sojową. Należy zapoznać się z ulotką w celu uzyskania dodatkowych informacji.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


7 tabletek powlekanych 5909990820535

28 tabletek powlekanych 5909990820542

30 tabletek powlekanych 5909990820559

35 tabletek powlekanych 5909990820566

56 tabletek powlekanych 5909990820573

70 tabletek powlekanych 5909990820580

84 tabletek powlekanych 5909990820597

90 tabletek powlekanych 59099908206035. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Nie dotyczy.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie dotyczy.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Arrow Poland S.A.

Al. Jana Pawła II 23

00-854 Warszawa12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17604


13. NUMER SERII


Nr serii (LOT):14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


olanzapine arrow 2,5 mg