ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKAFinasteride Eurogenus, 5 mg, tabletki powlekane

Finasteridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Finasteride Eurogenus i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finasteride Eurogenus

3. Jak stosować lek Finasteride Eurogenus

4. Możliwe działania niepożądane

  1. Jak przechowywać lek Finasteride Eurogenus

6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK Finasteride Eurogenus I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Finasteride Eurogenus należy do grupy leków nazywanych inhibitorami 5-alfa-reduktazy. Działa poprzez zmniejszanie wielkości gruczołu krokowego (prostaty).

Lek Finasteride Eurogenus jest stosowany w leczeniu i kontroli łagodnego (nie rakowego) powiększenia prostaty (ang. benign prostatic hyperplasia – BPH). Powoduje zmniejszenie powiększonej prostaty, poprawia przepływ moczu i zmniejsza objawy wywoływane przez BPH, zmniejszając również ryzyko wystąpienia ostrego zatrzymania moczu i ograniczając konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego.

2. informacje ważne przed zastosowaniem LEKu Finasteride Eurogenus

Kiedy nie stosować leku Finasteride Eurogenus

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na finasteryd lub na którykolwiek
z pozostałych składników leku Finasteride Eurogenus

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Finasteride Eurogenus

- jeśli u pacjenta występuje znaczna objętość moczu zalegającego w pęcherzu i (lub) bardzo duże ograniczenie przepływu moczu. W takim przypadku pacjent powinien zostać poddany ścisłej obserwacji czy występuje u niego zwężenie dróg moczowych.

Należy poradzić się lekarza, jeżeli którekolwiek z powyższych stwierdzeń dotyczą pacjenta obecnie lub dotyczyły go w przeszłości.

Przed rozpoczęciem leczenia finasterydem i w trakcie tego leczenia należy wykonywać badanie kliniczne (w tym badanie przez odbytnicę – tzw. badanie per rectum) oraz badania stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy.Stosowanie leku Finasteride Eurogenus z innymi lekami

Nie stwierdzono istotnych interakcji lekowych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.Stosowanie leku Finasteride Eurogenus z jedzeniem i piciem

Lek Finasteride Eurogenus może być stosowany z jedzeniem lub bez jedzenia.Ciąża i karmienie piersią

Lek Finasteride Eurogenus przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn.Kobiety, które są w ciąży lub mogą zajść w ciążę, nie powinny mieć do czynienia z pokruszonymi lub przełamanymi tabletkami leku Finasteride Eurogenus. W razie wchłonięcia się finasterydu przez skórę lub połknięcia go przez kobietę w ciąży z płodem płci męskiej może się urodzić dziecko
z wadami rozwojowymi narządów rozrodczych. Tabletki powlekane leku Finasteride Eurogenus mają otoczkę ochronną, która zapobiega kontaktowi z substancją czynną, o ile tylko nie zostaną one przełamane lub pokruszone.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych wskazujących, że, lek Finasteride Eurogenus wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługi maszyn.Ważne informacje o niektórych składnikach leku Finasteride Eurogenus

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. .3. JAK STOSOWAĆ LEK Finasteride Eurogenus

Lek Finasteride Eurogenus należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka na dobę (co odpowiada 5 mg finasterydu).

Tabletki powlekane można przyjmować albo na czczo, albo podczas posiłku. Tabletki powlekane należy połykać w całości. Nie należy ich dzielić ani kruszyć.

Chociaż poprawa może wystąpić już po krótkim czasie, może być konieczne leczenie, przez co najmniej sześć miesięcy, aby ustalić, czy uzyskano zadowalającą reakcję na leczenie.

Lekarz ustali czas stosowania leku Finasteride Eurogenus. Nie należy przedwcześnie przerywać leczenia, ponieważ objawy mogą nawrócić.Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Brak jest doświadczeń dotyczących stosowania leku Finasteride Eurogenus u pacjentów
z zaburzeniami czynności wątroby (patrz również „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Finasteride Eurogenus”)
.Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Dostosowanie dawkowania nie jest konieczne. Nie badano stosowania leku Finasteride Eurogenus
u pacjentów, którzy muszą być poddawani hemodializom.Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku

Dostosowanie dawkowania nie jest konieczne.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Finasteride Eurogenus jest za silne lub za słabe, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku Finasteride Eurogenus lub jeżeli przez przypadek lek zostanie połknięty przez dzieci, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.Pominięcie zastosowania leku Finasteride Eurogenus

W przypadku pominięcia dawki leku Finasteride Eurogenus pacjent może ją przyjąć, gdy tylko sobie o tym przypomni, chyba że zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki – wówczas należy kontynuować stosowanie leku zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Finasteride Eurogenus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane uporządkowano według częstości występowania:

Bardzo często: występuje częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często: występuje częściej niż u 1 na 100 pacjentów i rzadziej niż u 1 na 10

Niezbyt często: występuje częściej niż u 1 na 1000 pacjentów i rzadziej niż
u 1 na 100

Rzadko: występuje częściej niż u 1 na 10000 pacjentów i rzadziej niż u 1 na 1000

Bardzo rzadko: występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są impotencja i osłabienie popędu płciowego. Działania te występują one na ogół na początku leczenia i zazwyczaj przemijają w trakcie dalszego leczenia.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często: Impotencja

Często: Osłabienie popędu płciowego, zmniejszenie objętości nasienia, tkliwość piersi/powiększenie piersi, zaburzenia wytrysku

Niezbyt często: Ból jąder

Bardzo rzadko: Wydzielina z brodawek sutkowych, guzki w obrębie piersi

Podrażnienie skóry/reakcje alergiczne

Często: Wysypka

Rzadko: Swędzenie, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ogólne:

Zaburzenia układu nerwowego.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. jak PRZECHOWYWAĆ LEK Finasteride Eurogenus

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ten produkt nie wymaga szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania. Nie należy stosować leku Finasteride Eurogenus po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Finasteride Eurogenus, tabletki powlekane:

Rdzeń tabletki : Powidon K 29-32, kroskarmeloza sodowa, laktoza jednowodna, magnezu stearynian,

sodu laurylosiarczan.

Otoczka: Alkohol polywinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol, talk, indygotyna (E132), lak.

Jak wygląda lek Finasteride Eurogenus i co zawiera opakowanie:

Lek Finasteride Eurogenus, 5 mg tabletki powlekane: niebieskie, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Lek Finasteride Eurogenus, 5 mg tabletki powlekane jest dostępny w blistrach: 14, 15, 28 i 500 tabletek w pudełku tekturowym.

W Polsce dostępne są następujące wielkości opakowań: 28 tabletek (2 blistry po 14 tabletek).Podmiot odpowiedzialny:

Eurogenus Farmacěutica Sociedade Unipessoal Lda,

Edificio Monsanto, Rua Alto dos Moinhos,13, 1º Dto,

Portela de Carnaxide, PortugaliaWytwórcy:

Sofarimex- Indústria Química, Lda.

Avenida das Indústrias, Alto de Colaride, Agualva

2735-213 Cacém

PortugaliaMonteresearch S.r.l

Via IV Novembre 92

20021 Bollate (MI)

WłochyTen produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Holandia Finasteride Eurogenus 5 mg film-coated tablets

Niemcy Finasteride Eurogenus 5 mg film-coated tablets

Hiszpania Finasteride Eurogenus 5 mg film-coated tablets

Włochy Finasteride Germed 5 mg compresse rivestite con film

Polska Finasteride Eurogenus

Grecja Finasteride Eurogenus 5 mg film-coated tabletsData zatwierdzenia ulotki : 2010-11-16