INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Montelukast Sunfarm, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Montelukastum

Dla dzieci od 6 do 14 lat.


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


1 tabletka do rozgryzania i żucia zawiera montelukast sodowy, w ilości odpowiadającej 5 mg montelukastu


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera aspartam (E 951). W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


14 tabletek do rozgryzania i żucia

kod EAN

5

9

0

9

9

9

0

8

1

8

4

2

6

28 tabletek do rozgryzania i żucia

kod EAN

5

9

0

9

9

9

0

8

1

8

4

3

3

98 tabletek do rozgryzania i żucia

kod EAN

5

9

0

9

9

9

0

8

1

8

4

4

0

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75

05-340 Kołbiel


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17504


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Montelukast Sunfarm 5 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Montelukast Sunfarm, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Montelukastum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Logo podmiotu odpowiedzialnego o treści „SUN-FARM”


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


Lot


5. INNE