INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Montelukast Sunfarm, 10 mg, tabletki powlekane

Montelukastum

Dla młodzieży od 15 lat i dorosłych.


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


1 tabletka powlekana zawiera montelukast sodowy, w ilości odpowiadającej 10 mg montelukastu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę jednowodną. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


14 tabletek do rozgryzania i żucia

kod EAN

5

9

0

9

9

9

0

8

1

8

4

5

7

28 tabletek do rozgryzania i żucia

kod EAN

5

9

0

9

9

9

0

8

1

8

4

6

4

98 tabletek do rozgryzania i żucia

kod EAN

5

9

0

9

9

9

0

8

1

8

4

7

1






5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE




8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE



11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75

05-340 Kołbiel


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17501


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA



16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Montelukast Sunfarm 10 mg






























MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Montelukast Sunfarm, 10 mg, tabletki powlekane

Montelukastum



2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Logo podmiotu odpowiedzialnego o treści „SUN-FARM”


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


Lot


5. INNE