CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNIECZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Circlet,

(0,120 mg + 0,015 mg)/24 h, system terapeutyczny dopochwowy2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


Circlet zawiera 11,7 mg etonogestrelu (Etonogestrelum) i 2,7 mg etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum). Pierścień uwalnia etonogestrel i etynyloestradiol w średniej ilości odpowiednio 0,120 mg i 0,015 mg w ciągu 24 godzin, przez okres 3 tygodni.


Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


System terapeutyczny dopochwowy.


Circlet jest elastycznym, bezbarwnym lub prawie bezbarwnym pierścieniem o średnicy zewnętrznej 54 mm. Średnica pierścienia w przekroju wynosi 4 mm.4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1 Wskazania do stosowania


Zapobieganie ciąży.


Circlet jest przeznaczony dla kobiet w wieku rozrodczym. Bezpieczeństwo i skuteczność pierścienia oceniono w grupie kobiet w wieku od 18 do 40 lat.


4.2 Dawkowanie i sposób podawania


Jak Stosować Circlet


Pacjentka umieszcza Circlet w pochwie samodzielnie. Lekarz powinien poinstruować pacjentkę, w jaki sposób zakładać i usuwać Circlet. W celu założenia pierścienia pacjentka powinna przyjąć najwygodniejszą dla siebie pozycję, np. stojąc z jedną nogą uniesioną, siedząc w kucki lub leżąc. Circlet należy ścisnąć i umieścić w pochwie tak, aby nie przeszkadzał. Umiejscowienie pierścienia Circlet w pochwie nie ma zasadniczego znaczenia dla jego działania antykoncepcyjnego (patrz ryciny 1-4).

Po założeniu pierścienia Circlet (patrz „Jak rozpocząć stosowanie pierścienia Circlet”), pozostaje on w pochwie przez 3 tygodnie. Należy regularnie sprawdzać obecność pierścienia w pochwie. W razie przypadkowego wypadnięcia pierścienia Circlet należy postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w punkcie 4.2: „Postępowanie w razie wypadnięcia pierścienia” (więcej informacji: patrz również punkt 4.4 „Samoistne wypadnięcie”). Circlet należy usunąć po trzech tygodniach stosowania, w tym samym dniu tygodnia, w którym był założony. Po przerwie w stosowaniu pierścienia trwającej 1 tydzień zakłada się nowy pierścień (np. jeśli Circlet założono w środę około godz. 22, należy go usunąć również w środę, 3 tygodnie później, około godziny 22. W następną środę należy założyć nowy pierścień). Circlet można usunąć, zaczepiając palcem wskazującym o brzeg pierścienia lub chwytając pierścień palcem wskazującym i środkowym i pociągając go (ryc. 5). Zużyty pierścień należy włożyć do saszetki (przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt) i zutylizować w sposób zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 6.6. Krwawienie z odstawienia występuje zwykle po upływie 2-3 dni po usunięciu pierścienia Circlet i może nie ustąpić całkowicie do czasu założenia nowego pierścienia.


Ryc. 1. Wyjąć Circlet z saszetki.Ryc. 2. Ścisnąć pierścień

Ryc. 3. Wybrać najwygodniejszą pozycję do założenia pierścienia.


Ryc. 4A Ryc. 4B Ryc. 4C


Włożyć pierścień do pochwy jedną ręką (ryc. 4A), w razie potrzeby drugą ręką rozchylając wargi sromowe. Umieścić pierścień wewnątrz pochwy tak, aby nie przeszkadzał (ryc. 4B). Pierścień pozostawia się w pochwie przez 3 tygodnie (ryc. 4C).


Ryc. 5.

Circlet można usunąć, zaczepiając palcem wskazującym o brzeg pierścienia lub chwytając pierścień palcem wskazującym i środkowym i pociągając go.


Jak rozpocząć stosowanie pierścienia Circlet


W poprzednim cyklu nie stosowano hormonalnego produktu antykoncepcyjnego

Circlet należy założyć pierwszego dnia naturalnego cyklu (tj. pierwszego dnia miesiączki). Można również rozpocząć stosowanie pierścienia Circlet między 2 a 5 dniem cyklu, ale w takim wypadku w czasie pierwszego cyklu przez pierwsze 7 dni stosowania pierścienia Circlet zaleca się jednoczesne stosowanie antykoncepcji mechanicznej.


Dotychczas stosowano złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne

Circlet należy założyć najpóźniej w dniu następującym po przerwie w stosowaniu tabletek lub plastra, stosowanego wcześniej złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego, lub po okresie stosowania tabletek zawierających placebo.


Jeżeli pacjentka regularnie i prawidłowo stosowała poprzednią metodę antykoncepcyjną i jeżeli jest pewne, że nie jest w ciąży, może zmienić dotychczasową złożoną antykoncepcję hormonalną na pierścień Circlet w dowolnym dniu cyklu.


Przerwa w stosowaniu dotychczasowego produktu antykoncepcyjnego nigdy nie powinna przekraczać zaleconego czasu.


Dotychczas stosowano antykoncepcję zawierającą tylko progestagen (minitabletka, implant lub iniekcje) lub system antykoncepcyjny uwalniający progestagen [IUS].

Stosowanie pierścienia Circlet zamiast minitabletki można rozpocząć w dowolnym dniu, w przypadku implantu i systemu - w dniu usunięcia implantu lub systemu, w przypadku iniekcji - w dniu następnego zaplanowanego wstrzyknięcia, ale we wszystkich tych przypadkach przez pierwsze 7 dni stosowania pierścienia Circlet należy dodatkowo stosować antykoncepcję mechaniczną.


Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Stosowanie pierścienia Circlet można rozpocząć natychmiast. Nie potrzeba jednocześnie stosować dodatkowych metod antykoncepcji. Jeśli rozpoczęcie stosowania pierścienia Circlet bezpośrednio po poronieniu wydaje się niewskazane, pacjentka powinna postępować według zaleceń podanych w punkcie: „W poprzednim cyklu nie stosowano hormonalnego produktu antykoncepcyjnego”. W międzyczasie powinna stosować inną metodę antykoncepcji.


Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Informacje dla kobiet karmiących piersią, patrz punkt 4.6.


Stosowanie pierścienia Circlet należy rozpocząć w czwartym tygodniu po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W razie późniejszego rozpoczęcia stosowania pierścienia Circlet, należy zalecić dodatkowe stosowanie antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni stosowania pierścienia Circlet. Jeśli jednak w tym czasie miał miejsce stosunek, przed rozpoczęciem stosowania pierścienia Circlet należy wykluczyć ciążę lub pacjentka powinna poczekać do wystąpienia pierwszej miesiączki.


Niewłaściwe stosowanie pierścienia Circlet

Stosowanie pierścienia Circlet w sposób inny niż opisany w zaleceniach może zmniejszyć jego skuteczność antykoncepcyjną i pogorszyć kontrolę cyklu. Aby uniknąć utraty działania antykoncepcyjnego w wyniku niewłaściwego stosowania pierścienia, należy przestrzegać poniższych zasad:Pacjentka powinna jak najszybciej założyć nowy pierścień. Dodatkowo przez następne 7 dni powinna stosować antykoncepcję mechaniczną, taką jak prezerwatywa. Jeśli w czasie przerwy w stosowaniu pierścienia miał miejsce stosunek, należy wykluczyć ciążę. Im przerwa w stosowaniu pierścienia była dłuższa, tym ryzyko ciąży jest większe.Circlet powinien się znajdować w pochwie nieprzerwanie przez okres 3 tygodni. W wypadku samoistnego wypadnięcia pierścienia, należy go umyć w zimnej lub letniej (nie gorącej) wodzie i jak najszybciej ponownie założyć.


Jeśli Circlet znajdował się poza pochwą przez czas krótszy niż 3 godziny, nie wpłynęło to na skuteczność antykoncepcyjną. Pacjentka powinna jak najszybciej ponownie założyć pierścień, do 3. godziny od wypadnięcia.


Jeśli pacjentka podejrzewa lub jest pewna, że Circlet znajdował się poza pochwą przez czas dłuższy niż 3 godziny w pierwszym lub drugim tygodniu stosowania, skuteczność antykoncepcyjna pierścienia Circlet mogła się zmniejszyć. Pacjentka powinna jak najszybciej ponownie założyć pierścień. Dodatkowo przez okres pierwszych 7 dni stosowania pierścienia Circlet po jego ponownym założeniu należy stosować antykoncepcję mechaniczną, taką jak prezerwatywa. Im dłużej Circlet znajdował się poza pochwą i im bliżej się to zdarzyło planowanej przerwy w jego stosowaniu, tym ryzyko ciąży jest większe.


Jeśli pacjentka podejrzewa lub jest pewna, że Circlet znajdował się poza pochwą przez czas dłuższy niż 3 godziny w trzecim tygodniu stosowania, skuteczność antykoncepcyjna pierścienia Circlet mogła się zmniejszyć. Pacjentka powinna wyrzucić ten pierścień i wybrać jedno z dwóch poniższych rozwiązań:

1. Jak najszybciej założyć nowy pierścień

Uwaga: Założenie nowego pierścienia oznacza rozpoczęcie następnego, trzytygodniowego okresu

jego stosowania. Może to spowodować brak spodziewanego krwawienia z odstawienia. Może

jednak pojawić się plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.

2. Odczekać do wystąpienia krwawienia z odstawienia i założyć nowy pierścień, nie później niż 7 dni (7x24 godziny) od czasu usunięcia lub samoistnego wypadnięcia poprzedniego pierścienia.

Uwaga: Powyższy sposób postępowania można przyjąć tylko wtedy, jeśli pierścień był stosowany w sposób nieprzerwany przez ostatnie 7 dni.Mimo, że nie jest to zalecany sposób postępowania, jeśli pierścień Circlet był stosowany nie dłużej niż 4 tygodnie, skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana. Pacjentka może zrobić jednotygodniową przerwę w jego stosowaniu, a następnie założyć nowy pierścień. Jeśli Circlet stosowano dłużej niż 4 tygodnie, skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona, a przed założeniem nowego pierścienia Circlet należy wykluczyć ciążę.


Jeśli pacjentka nie stosowała się do zaleconego sposobu użycia pierścienia i w kolejnej przerwie w jego stosowaniu krwawienie z odstawienia nie wystąpiło, przed założeniem nowego pierścienia Circlet należy wykluczyć ciążę.


Jak opóźnić wystąpienie krwawienia lub przesunąć je w czasie


W wyjątkowych przypadkach, aby opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia, pacjentka może założyć nowy pierścień, opuszczając tygodniową przerwę w jego stosowaniu. Nowy pierścień można używać przez następne 3 tygodnie. W tym czasie może występować krwawienie lub plamienie. Po tygodniowej przerwie w stosowaniu pierścienia powraca się do normalnego stosowania pierścienia Circlet.


Aby przesunąć w czasie wystąpienie krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż ten, do którego pacjentka jest przyzwyczajona, pacjentka może skrócić kolejną przerwę w stosowaniu pierścienia o dowolną liczbę dni. Im przerwa w stosowaniu pierścienia jest krótsza, tym większe jest prawdopodobieństwo braku krwawienia z odstawienia po jego usunięciu i wystąpienia krwawienia międzymiesiączkowego lub plamienia w czasie stosowania następnego pierścienia.


4.3 Przeciwwskazania


Circlet nie powinien być stosowany w przypadku obecności któregokolwiek z poniżej wymienionych czynników. Jeżeli jakikolwiek z podanych objawów wystąpi po raz pierwszy w czasie stosowania pierścienia Circlet, należy jak najszybciej usunąć pierścień.

sercowego) lub objawów mogących być pierwszymi objawami choroby (np. dławica piersiowa, przemijający napad niedokrwienny).

takich, jak oporność na aktywne białko C (APC), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, hiperhomocysteinemia, przeciwciała antyfosfolipidowe (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).

stanowić przeciwwskazanie do stosowania pierścienia Circlet (patrz „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”).

powrócą do normy.

hormonów płciowych.


4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Ostrzeżenia

Jeżeli wystąpią podane poniżej objawy lub czynniki ryzyka, należy rozważyć korzyści wynikające ze stosowania pierścienia Circlet w porównaniu do ryzyka w każdym indywidualnym przypadku i poinformować o nich pacjentkę przed podjęciem decyzji o jego stosowaniu. W przypadkach nasilenia, zaostrzenia lub wystąpienia po raz pierwszy jakiegokolwiek z czynników ryzyka, pacjentka powinna o tym poinformować lekarza, który podejmie decyzję o kontynuowaniu stosowania pierścienia Circlet lub jego odstawieniu.

Dane prezentowane poniżej oparte są na wynikach badań epidemiologicznych dla złożonych doustnych produktów hormonalnych. Nie ma dostępnych danych epidemiologicznych na temat dopochwowego stosowania hormonów, ale uważa się, że poniższe ostrzeżenia dotyczą również pierścienia Circlet.


1. Zaburzenia układu krążenia


Ryzyko w przypadku stosowania pierścienia Circlet w porównaniu z innymi, złożonymi hormonalnymi produktami antykoncepcyjnymi jest nieznane.
2. Nowotwory

3. Inne zaburzenia

W bardzo rzadkich przypadkach donoszono, że Circlet został nieumyślnie założony w cewce moczowej i możliwie finalnie w pęcherzu moczowym. Dlatego też, w przypadku występowania objawów zapalenia pęcherza w diagnostyce różnicowej należy rozważyć niewłaściwe położenie pierścienia Circlet.
Badanie lekarskie/ konsultacja


Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania pierścienia Circlet lekarz powinien zebrać od pacjentki dokładny wywiad (dotyczący również chorób w rodzinie) i wykluczyć ciążę. Powinien również zmierzyć ciśnienie krwi i przeprowadzić ogólne badanie lekarskie, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań do stosowania (punkt 4.3) i ostrzeżeń (punkt 4.4). Pacjentkę należy poinstruować, aby dokładnie przeczytała ulotkę załączoną do opakowania i stosowała się do zaleceń. Częstość i zakres następnych badań kontrolnych są uzależnione od praktyki klinicznej i dobrane indywidualnie dla pacjentki.


Pacjentki należy poinformować, że Circlet nie zabezpiecza przed zakażeniem wirusem HIV (chorobą AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.


Zmniejszona skuteczność


Skuteczność pierścienia Circlet może być mniejsza w wypadku nieprzestrzegania zaleceń (punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych leków (punkt 4.5).


Zmniejszona kontrola cyklu


W czasie stosowania pierścienia Circlet mogą występować nieregularne krwawienia (plamienia i krwawienia międzymiesiączkowe). Jeśli nieregularne krwawienia są zjawiskiem nowym, a dotychczas w czasie poprawnego stosowania pierścienia Circlet cykle były regularne, należy rozważyć przyczyny pozahormonalne, wdrażając odpowiednie metody diagnostyczne dla wykluczenia choroby nowotworowej lub ciąży. Do metod tych może się zaliczać zabieg wyłyżeczkowania jamy macicy.


U niektórych kobiet krwawienie z odstawienia może nie wystąpić w czasie przerwy w stosowaniu pierścienia. Jeśli Circlet był stosowany zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest bardzo małe. Jeśli jednak Circlet nie był stosowany zgodnie z zaleceniami i nie wystąpiło spodziewane krwawienie z odstawienia lub jeśli spodziewane krwawienie nie wystąpiło dwukrotnie, przed kontynuowaniem stosowania pierścienia Circlet należy wykluczyć ciążę.


Ekspozycja partnera na etynyloestradiol i etonogestrel


Wielkość ekspozycji na etynyloestradiol i etonogestrel w czasie stosunku i jej potencjalne znaczenie farmakologiczne dla partnera nie zostały określone.


Uszkodzenie pierścienia


Rzadko donoszono o uszkodzeniu pierścienia Circlet w czasie stosowania (patrz punkt 4.5 „Interakcje”). Pacjentka powinna w takim przypadku usunąć uszkodzony pierścień i jak najszybciej założyć nowy, dodatkowo przez następnych 7 dni stosując antykoncepcję mechaniczną, taką jak prezerwatywa. Należy wykluczyć ciążę, a pacjentka powinna się skontaktować z lekarzem.


Samoistne wypadnięcie


Istnieją doniesienia o samoistnym wypadnięciu pierścienia Circlet, na przykład z powodu niewłaściwego założenia pierścienia, w czasie usuwania tamponu, podczas stosunku lub w przypadku ciężkiego i nawykowego zaparcia. Wypadnięcie pierścienia niezauważone przez dłuższy czas może spowodować brak skuteczności antykoncepcyjnej i (lub) wystąpienie krwawienia międzymiesiączkowego. Z tych względów pacjentki stosujące Circlet powinny regularnie sprawdzać jego właściwe położenie.

Jeśli Circlet znajdował się poza pochwą przez czas krótszy niż 3 godziny, nie wpłynęło to na skuteczność antykoncepcyjną. Pacjentka powinna umyć pierścień w zimnej lub letniej (nie gorącej) wodzie i jak najszybciej założyć go ponownie, nie później niż po 3 godzinach od wypadnięcia.

Jeśli pacjentka podejrzewa lub jest pewna, że Circlet znajdował się poza pochwą przez czas dłuższy niż 3 godziny, skuteczność antykoncepcyjna mogła się zmniejszyć. W tym przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w punkcie 4.2: „Postępowanie w razie wypadnięcia pierścienia”.


4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji


INTERAKCJE


Interakcje pomiędzy hormonalnymi produktami antykoncepcyjnymi a innymi lekami mogą prowadzić do wystąpienia krwawień międzymiesiączkowych i zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej. W literaturze opisano poniżej wymienione interakcje.

Metabolizm wątrobowy: mogą występować interakcje z lekami indukującymi enzymy wątrobowe, co może prowadzić do zwiększenia klirensu hormonów płciowych (np. fenytoina, fenobarbital, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna, a prawdopodobnie również okskarbazepina, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwina i produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)).


Kobiety przyjmujące którykolwiek z powyższych leków w trakcie stosowania pierścienia Circlet powinny czasowo stosować metodę antykoncepcji mechanicznej lub wybrać inną metodę antykoncepcji. Antykoncepcja mechaniczna powinna być stosowana w czasie jednoczesnego przyjmowania leków indukujących enzymy wątrobowe i przez 28 dni po ich odstawieniu.


Jeśli leki indukujące enzymy wątrobowe przyjmowane są przez czas dłuższy niż 3 tygodnie, następny pierścień należy założyć bezpośrednio po usunięciu poprzedniego, bez jakiejkolwiek przerwy.


Donoszono również o braku skuteczności antykoncepcyjnej w przypadku jednoczesnego stosowania antybiotyków, takich jak penicyliny i tetracykliny. Mechanizm tego działania nie został wyjaśniony. W badaniu interakcji farmakokinetycznych doustne podawanie amoksycyliny (875 mg, dwa razy na dobę) lub doksycykliny (200 mg pierwszego dnia, następnie 100 mg na dobę) przez 10 dni w czasie stosowania pierścienia Circlet nie wpłynęło znacząco na właściwości farmakokinetyczne etonogestrelu ani etynyloestradiolu. Kobiety przyjmujące antybiotyki (z wyjątkiem amoksycyliny i doksycykliny) powinny stosować antykoncepcję mechaniczną przez 7 dni od zakończenia przyjmowania antybiotyku. Jeśli leki te są przyjmowane przez czas dłuższy niż 3 tygodnie, następny pierścień należy założyć bezpośrednio po usunięciu poprzedniego, bez jakiejkolwiek przerwy.


Jak wynika z badań farmakokinetycznych, leki przeciwgrzybicze i środki plemnikobójcze stosowane dopochwowo nie powinny wpływać na skuteczność antykoncepcyjną i bezpieczeństwo stosowania pierścienia Circlet. W czasie jednoczesnego stosowania globulek przeciwgrzybiczych ryzyko uszkodzenia pierścienia może być nieznacznie zwiększone (patrz punkt 4.4 „Uszkodzenie pierścienia”).


Hormonalne produkty antykoncepcyjne mogą zaburzać metabolizm innych leków, zwiększając stężenie jednych leków (np. cyklosporyny), a zmniejszając innych (np. lamotryginy) w osoczu i tkankach.


W celu określenia potencjalnych interakcji pacjentki powinny poinformować lekarza o jednocześnie przyjmowanych lekach.


Badania laboratoryjne


Stosowanie antykoncepcji hormonalnej może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w tym parametrów biochemicznych czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek nośnikowych w osoczu (np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i globuliny wiążącej hormony płciowe), poszczególnych frakcji lipidów i lipoprotein, parametrów metabolizmu węglowodanów, wskaźników układu krzepnięcia i fibrynolizy. Mimo tych odchyleń poszczególne parametry na ogół pozostają w granicach normy laboratoryjnej.


Interakcje z tamponami


Badania farmakokinetyczne wykazały, że stosowanie tamponów nie ma wpływu na wchłanianie hormonów uwalnianych z systemu Circlet. W niektórych przypadkach Circlet może wypaść w czasie usuwania tamponu (patrz punkt: „Postępowanie w razie wypadnięcia pierścienia”).


4.6 Ciąża i karmienie piersią


Circlet nie jest wskazany do stosowania w ciąży. Jeśli w czasie stosowania pierścienia Circlet pacjentka zajdzie w ciążę, powinna pierścień usunąć. Rozległe badania epidemiologiczne nie wykazały ani zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci, których matki przed zajściem w ciążę stosowały hormonalne produkty antykoncepcyjne, ani działania teratogennego tych produktów stosowanych nieświadomie we wczesnej ciąży.


Badanie kliniczne prowadzone w małej grupie kobiet wykazało, że stężenie hormonów płciowych w jamie macicy u pacjentek stosujących Circlet jest zbliżone do stężenia obserwowanego u pacjentek stosujących doustne hormonalne produkty antykoncepcyjne (patrz punkt 5.2) pomimo stosowania dopochwowego. Jak dotąd nie ma danych na temat wyników zakończenia ciąż u pacjentek stosujących Circlet.


Estrogeny mogą wpływać na proces laktacji, zmniejszając ilość pokarmu i zmieniając jego skład. Z tych względów Circlet nie jest zalecany do czasu całkowitego zaprzestania karmienia piersią. Niewielka ilość hormonów płciowych i (lub) ich metabolitów może być wydzielana z pokarmem, jednak nie ma dowodów na to, aby mogło to mieć niekorzystny wpływ na zdrowie dziecka.


  1. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych


Na podstawie badań farmakodynamicznych nie stwierdzono istotnego wpływu pierścienia Circlet na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługi urządzeń mechanicznych.


  1. Działania niepożądane


Do najczęstszych działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych z zastosowaniem pierścienia Circlet należał ból głowy oraz zapalenie pochwy i upławy, zgłaszane przez 5-6% kobiet.

Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych z zastosowaniem pierścienia Circlet przedstawiono w poniższej tabeli. Do opisania poszczególnych zdarzeń niepożądanych użyto najbardziej odpowiednich terminów według MedDRA (wersja 9.1).


Układ / narząd

Częste 1/100

do 1/10

Niezbyt częste

1/1000 do <1/100

Po wprowadzeniu do obrotu1

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie pochwy

Zapalenie szyjki macicy, zapalenie pęcherza, zakażenia dróg moczowych


Zaburzenia układu immunologicznegoNadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania


Zwiększenie apetytu


Zaburzenia psychiczne

Depresja, zmniejszenie popędu płciowego

Zmieniony nastrój, chwiejność nastroju, nagłe zmiany nastroju


Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy, migrena

Zawroty głowy, niedoczulica


Zaburzenia oka


Zaburzenia widzenia


Zaburzenia naczyniowe


Uderzenia gorąca


Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle brzucha, nudności

Wzdęcia, biegunka, wymioty, zaparcia


Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Trądzik

Łysienie, egzema, świąd, wysypka

Pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej


Bóle krzyża, skurcze mięśni, ból w kończynie


Zaburzenia nerek i dróg moczowych


Zaburzenia w oddawaniu moczu, parcie na mocz, częstomocz


Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Tkliwość piersi, świąd żeńskich narządów płciowych, bolesne miesiączkowanie, bóle w obrębie miednicy, upławyBrak miesiączki, bolesność piersi, powiększenie piersi, guzek w piersi, polip szyjki macicy, krwawienie w trakcie stosunku, dyspareunia, wywinięcie szyjki macicy, dysplazja włóknisto-torbielowata piersi, krwotoczne miesiączki, krwotok maciczny, dyskomfort w obrębie miednicy, zespół napięcia przedmiesiączkowego, skurcz macicy, uczucie palenia w pochwie, nieprzyjemny zapach z pochwy, ból w pochwie, dyskomfort sromu i pochwy, suchość sromu i pochwy


Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania


Uczucie zmęczenia, drażliwość, złe samopoczucie, obrzęk, uczucie obecności ciała obcego


Badania diagnostyczne


Zwiększenie masy ciała

Zwiększenie ciśnienia krwi


Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Dyskomfort związany z użytkowaniem pierścienia, wypadnięcie pierścienia

Powikłania związane z produktem antykoncepcyjnym, uszkodzenie pierścienia


1) lista zdarzeń niepożądanych oparta na raportach spontanicznych. Nie jest możliwe określenie częstości występowania


Po wprowadzeniu do obrotu w rzadkich przypadkach partnerzy kobiet stosujących Circlet zgłaszali dolegliwości prącia.


U kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne opisano różne działania niepożądane, opisane szczegółowo w punkcie 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”. Należą do nich:

Żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;

Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;

Nadciśnienie tętnicze;

Nowotwory zależne od hormonów płciowych (np. nowotwory wątroby, piersi);

Ostuda.


  1. Przedawkowanie


Jak dotąd nie ma doniesień o ciężkich szkodliwych działaniach związanych z przedawkowaniem hormonalnych produktów antykoncepcyjnych. Objawy, jakie mogą wystąpić to: nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienie z pochwy u młodych dziewcząt. Po przedawkowaniu nie stosuje się żadnego antidotum, w razie potrzeby należy stosować leczenie objawowe.


 1. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: system terapeutyczny dopochwowy z progestagenem i estrogenem. Kod ATC: G02BB01


Circlet zawiera etonogestrel i etynyloestradiol. Etonogestrel jest progestagenem, pochodną 19-nortestosteronu; wykazuje wysokie powinowactwo do receptorów dla progesteronu w narządach docelowych. Etynyloestradiol jest estrogenem szeroko stosowanym w produktach antykoncepcyjnych. Działanie antykoncepcyjne systemu Circlet opiera się na wielu mechanizmach, z których najważniejszy to hamowanie owulacji.


Skuteczność


Badania kliniczne prowadzono wśród kobiet w wieku od 18 do 40 lat na całym świecie (USA, Europa i Brazylia). Skuteczność antykoncepcyjna była porównywalna do skuteczności antykoncepcyjnej złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych. Na podstawie badań klinicznych z użyciem pierścienia Circlet uzyskano przedstawione w poniższej tabeli współczynniki Pearla (liczba ciąż na 100 kobieto-lat stosowania).


Analiza

Metoda

Pearl Index

95% CI

Ilość cykli

ITT (pacjentka + błąd metody)

0,96

0,64 – 1,39

37 977

PP (błąd metody)

0,64

0,35 – 1,07

28 723


W przypadku stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych o większej dawce estrogenu (0,050 mg etynyloestradiolu) ryzyko raka endometrium i raka jajnika jest mniejsze. Jak dotąd nie ustalono, czy odnosi się to również do produktów antykoncepcyjnych o mniejszej dawce estrogenu, takich jak Circlet.


profil krwawień


Duże badanie porównawcze z zastosowaniem doustnego produktu antykoncepcyjnego zawierającego lewonorgestrel/etynyloestradiol w dawkach odpowiednio 150/30 μg (n= 512 w porównaniu do n= 518), oceniające profil krwawień w czasie 13 kolejnych cykli wykazało małą częstość występowania plamień i krwawień międzymiesiączkowych u kobiet stosujących Circlet (2,0-6,4%). Ponadto u większości pacjentek krwawienia z dróg rodnych występowały jedynie w czasie przerwy w stosowaniu pierścienia (58,8-72,8%).


Wpływ na gęstość mineralną kości


Wpływ pierścienia Circlet (n=76) na gęstość mineralną kości (ang. BMD) badano w porównaniu z dopochwową wkładką antykoncepcyjną nie zawierającą hormonów (n=31) przez okres dwóch lat. Nie stwierdzono negatywnego wpływu na gęstość mineralną kości.


  1. Właściwości farmakokinetyczne


Etonogestrel


Wchłanianie

Etonogestrel uwalniany z pierścienia Circlet jest szybko wchłaniany przez błonę śluzową pochwy. Maksymalne stężenie w osoczu wynoszące około 1700 pg/ml etonogestrel osiąga po tygodniu od założenia pierścienia. Stężenie w osoczu wykazuje nieznaczne wahania i po 3 tygodniach powoli się zmniejsza do około 1400 pg/ml. Całkowita biodostępność wynosi niemal 100%, a więc więcej niż po podaniu doustnym. U niewielkiej liczby kobiet stosujących Circlet lub doustny produkt antykoncepcyjny zawierający 0,150 mg dezogestrelu i 0,020 mg etynyloestradiolu zmierzono stężenie etonogestrelu w szyjce i jamie macicy. Obserwowane wartości były porównywalne.


Dystrybucja

Etonogestrel wiąże się z albuminami osocza i z globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG). Pozorna objętość dystrybucji etonogestrelu wynosi 2,3 l/kg.


Metabolizm

Etonogestrel podlega dobrze poznanym przemianom metabolicznym wspólnym dla związków steroidowych. Pozorny klirens osocza wynosi około 3,5 l/godz. Nie stwierdzono bezpośrednich interakcji z jednocześnie podawanym etynyloestradiolem.


Eliminacja

Stężenie etonogestrelu w osoczu zmniejsza się w dwóch fazach. W końcowej fazie eliminacji okres półtrwania wynosi około 29 godzin. Etonogestrel i jego metabolity są wydalane wraz z moczem i żółcią w stosunku 1,7:1. Okres połowicznej eliminacji metabolitów wynosi około 6 dni.


Etynyloestradiol


Wchłanianie

Etynyloestradiol uwalniany z pierścienia Circlet jest szybko wchłaniany przez błonę śluzową pochwy. Maksymalne stężenie w osoczu wynoszące około 35 pg/ml występuje po 3 dniach od założenia pierścienia Circlet i zmniejsza się do 18 pg/ml po 3 tygodniach. Ogólnoustrojowa miesięczna ekspozycja na etynyloestradiol (AUC0-ω) przy stosowaniu pierścienia Circlet wynosi 10,9 ng.godz/ml. Całkowita biodostępność wynosi około 56%, co jest porównywalne z podaniem doustnym etynyloestradiolu. U niewielkiej liczby kobiet stosujących Circlet lub doustny produkt antykoncepcyjny zawierający 0,150 mg dezogestrelu i 0,020 mg etynyloestradiolu zmierzono stężenie etynyloestradiolu w szyjce i jamie macicy. Obserwowane wartości były porównywalne.


Dystrybucja

Etynyloestradiol wiąże się w znacznym stopniu, lecz niespecyficznie z albuminami osocza. Pozorna objętość dystrybucji wynosi około 15 l/kg.


Metabolizm

Etynyloestradiol jest metabolizowany głównie na drodze hydroksylacji aromatycznej, choć tworzy się również szereg innych pochodnych hydroksylowych i metylowych. Występują one jako wolne metabolity oraz w postaci sprzężonej z siarczanami i glukuronidami. Pozorny klirens wynosi około 35 l/godz.


Eliminacja

Stężenie etynyloestradiolu w osoczu zmniejsza się w dwóch fazach. Końcowa faza eliminacji charakteryzuje się dużą zmiennością osobniczą okresu półtrwania; średnio wynosi on 34 godziny. Etynyloestradiol nie jest wydalany w postaci niezmienionej; jego metabolity są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 1,3:1. Okres połowicznej eliminacji metabolitów wynosi około 1,5 doby.


5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Dane przedkliniczne na temat etynyloestradiolu i etonogestrelu, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących bezpieczeństwa leku, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, rakotwórczości i toksycznego wpływu na reprodukcję nie nasuwają podejrzenia żadnego dodatkowego ryzyka dla ludzi poza tym, które jest ogólnie znane.6. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz substancji pomocniczych


Etylenu i octanu winylu kopolimer, 28 % octanu winylu

Etylenu i octanu winylu kopolimer, 9 % octanu winylu

Magnezu stearynian


6.2 Niezgodności farmaceutyczne


Nie dotyczy.


6.3 Okres ważności


40 miesięcy.


6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu


Przed wydaniem produktu leczniczego pacjentce:

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C (maksymalnie przez 36 miesięcy).


W chwili wydania:

Farmaceuta umieszcza datę wydania produktu na opakowaniu. Circlet nie powinien być użyty po upływie 4 miesięcy od daty wydania lub po upływie terminu ważności w zależności, co następuje wcześniej.


Po wydaniu produktu leczniczego pacjentce:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C (maksymalnie przez 4 miesiące).


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania


Saszetka zawiera jeden system Circlet. Saszetka jest wykonana z folii aluminiowej, pokrytej od wewnątrz polietylenem małej gęstości i od zewnątrz poli(tereftalanu) etylenem (PET). Saszetkę można powtórnie zamknąć po otwarciu i jest ona odporna na zamoczenie. Saszetki są umieszczone w tekturowym pudełku wraz z ulotką. Opakowanie zawiera 1 lub 3 systemy.


  1. Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania


Patrz punkt 4.2: „Dawkowanie i sposób podawania”. Farmaceuta powinien umieścić datę wydania produktu na opakowaniu. Zaleca się, aby w przypadku opakowań zawierających 3 systemy umieszczać datę wydania zarówno na opakowaniu zewnętrznym, jak i na saszetce. Należy zużyć Circlet przed upływem 4 miesięcy od daty wydania lub przed upływem terminu ważności. Po usunięciu systemu Circlet należy go umieścić w zamykanej saszetce i wyrzucić z innymi odpadkami domowymi w taki sposób, aby uniknąć narażenia innych osób. Nie należy wyrzucać pierścienia Circlet do toalety.7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU


N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Holandia


8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


17444


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


2010-11-16


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


2010-11-16