INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ondansetron Pfizer, 8 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Ondansetronum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 8 mg ondansetronu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę i aspartam. Więcej informacji znajduje się w ulotce.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


6 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej kod EAN: 5909990701353

10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej kod EAN: 5909990701360

30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej kod EAN: 5909990701384

50 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej kod EAN: 5909990701407

100 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej kod EAN: 5909990701421


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


-----8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


-----11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Wielka Brytania12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


1553013. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


-----


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Ondansetron Pfizer 8 mg tabletki ulegające rozpadowi


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ondansetron Pfizer, 8 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Ondansetronum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Logo Pfizer


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE


-----