INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Velastina 6 mg kapsułki, twarde

Rivastigminum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda kapsułka zawiera 6 mg rywastygminy w postaci rywastygminy wodorowinianu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Kapsułki, twarde zawierają lecytynę sojową.

Należy zapoznać się z ulotką, aby uzyskać więcej informacji.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 kapsułek, twardych - 5909990816286

56 kapsułek, twardych - 5909990816293


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Należy połykać w całości bez rozgniatania czy otwierania.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17496


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Velastina 6 mg
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Velastina 6 mg kapsułki, twarde

Rivastigminum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Polfa Pabianice S.A.


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Nr serii:


5. INNE