CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cytotec, 200 µg, tabletki2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


1 tabletka zawiera 200 µg mizoprostolu (Misoprostolum).


Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Sześciokątne, tabletki o barwie białej lub szarawej, z kreską dzielącą po obu stronach, z wytłoczonym na jednej stronie napisem „SEARLE 1461”, przeznaczone do podawania doustnego.4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1 Wskazania do stosowania


Produkt Cytotec jest wskazany w zapobieganiu owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy powstałym
w trakcie leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).


4.2 Dawkowanie i sposób podawania


Dorośli

Zalecana dawka wynosi od 400 mikrogramów do 800 mikrogramów na dobę w dwóch lub czterech dawkach podzielonych. W trakcie przyjmowania produktu Cytotec należy kontynuować leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zgodnie z zaleceniem lekarza. Jeśli wskazane, produkt Cytotec należy przyjmować jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), do czasu zakończenia terapii NLPZ. Poszczególne dawki produktu Cytotec należy przyjmować w czasie śniadania i (lub) głównych posiłków oraz przed snem.


Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania.


Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania.


Zaburzenia czynności wątroby

Produkt Cytotec jest metabolizowany przez układy utleniania kwasów tłuszczowych, znajdujące się w różnych narządach organizmu. Dlatego prawdopodobieństwo istotnego wpływu zaburzeń czynności wątroby na metabolizm produktu i jego stężenie w osoczu jest niewielkie.


Dzieci

Stosowanie produktu Cytotec u dzieci w leczeniu owrzodzeń żołądka i (lub) dwunastnicy, w tym powstałych w trakcie leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, nie było do tej pory oceniane.


4.3 Przeciwwskazania


Nadwrażliwość na substancję czynną, inne prostaglandyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produkt Cytotec jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i u kobiet planujących zajście w ciążę, gdyż zwiększa napięcie i kurczliwość mięśnia macicy u ciężarnych, co może spowodować częściowe lub całkowite wydalenie jaja płodowego, zarodka lub płodu (patrz punkty: 4.4, 4.6 i 4.8).


Stosowanie produktu w ciąży wiązało się z wystąpieniem wad wrodzonych.


4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Stosowanie u kobiet przed menopauzą (patrz punkt 4.3)

Produktu Cytotec nie należy stosować u kobiet przed menopauzą, chyba że pacjentka wymaga podawania niesteroidowych leków przeciwzapalnych i występuje u niej duże ryzyko wystąpienia powikłań owrzodzeń wywołanych przez te leki.


Zaleca się, aby u pacjentek z omawianej grupy produkt Cytotec był stosowany tylko wtedy, jeżeli pacjentka:


Jeżeli istnieje podejrzenie ciąży należy przerwać stosowanie produktu Cytotec (patrz punkty: 4.3, 4.6
i 4.8).


U pacjentów leczonych lekami z grupy NLPZ, stosujących mizoprostol, występują owrzodzenia, perforacje oraz krwawienia z przewodu pokarmowego. Lekarze i pacjenci powinni zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia owrzodzeń, jeżeli nawet nie występują inne objawy ze strony przewodu pokarmowego. Przed zastosowaniem produktu, jeżeli jest to wskazane, należy wykonać endoskopię oraz biopsję w celu wykluczenia choroby nowotworowej w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Te oraz inne badania uznane przez klinicystę jako niezbędne należy powtarzać w celach obserwacyjnych w odpowiednich odstępach czasu.


Złagodzenie objawów w odpowiedzi na leczenie mizoprostolem nie wyklucza obecności zmiany nowotworowej żołądka.


Pacjenci w stanach predysponujących do wystąpienia biegunki, takich jak nieswoiste choroby zapalne jelit. W celu zmniejszenia ryzyka biegunki należy przyjmować mizoprostol z jedzeniem oraz unikać leków zobojętniających kwas solny w żołądku (zawierających związki magnezu) (patrz punkt 4.5).


Pacjentów, dla których odwodnienie może być niebezpieczne należy uważnie kontrolować.


Środki ostrożności

Wyniki badań klinicznych wskazują na to, że produkt Cytotec nie wywołuje niedociśnienia tętniczego w dawkach skutecznie przyspieszających gojenie się owrzodzeń żołądka i dwunastnicy. Jednakże, produkt ten należy stosować ostrożnie w stanach chorobowych, takich jak: choroba naczyń mózgowych, choroba niedokrwienna serca lub ciężka postać choroby naczyń obwodowych, w tym nadciśnienie tętnicze; w których niedociśnienie tętnicze może przyczynić się do wystąpienia ciężkich powikłań.

Nie ma dowodów na to, aby produkt Cytotec wpływał niekorzystnie na metabolizm glukozy u zdrowych ochotników lub u pacjentów z cukrzycą.


4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji


W rzadkich przypadkach jednoczesne podawanie leków z grupy NLPZ i mizoprostolu może spowodować zwiększenie aktywności aminotransferaz oraz obrzęki obwodowe.


Produkt Cytotec jest przede wszystkim metabolizowany przez układy utleniające kwasy tłuszczowe. Nie wykazuje niekorzystnego wpływu na wielofunkcyjny mikrosomalny układ enzymatyczny oksydazy (P-450) w wątrobie. W badaniach nie wykazano, aby produkt ten wchodził w istotne interakcje farmakokinetyczne z fenazonem lub diazepamem.

Przy stosowaniu wielokrotnych dawek mizoprostolu obserwowano niewielkie zwiększenie stężeń propranololu (średnio około 20% w AUC, 30% w Cmax).


W szeroko zakrojonych badaniach klinicznych nie stwierdzono, aby produkt Cytotec wchodził
w interakcje z innymi lekami. Dodatkowe dane nie wykazują, aby istniała istotna klinicznie interakcja farmakokinetyczna lub farmakodynamiczna z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym
z kwasem acetylosalicylowym, diklofenakiem, ibuprofenem, piroksykamem, naproksenem
i indometacyną.


W trakcie leczenia mizoprostolem należy unikać leków zobojętniających kwas solny w żołądku (zawierających związki magnezu), ponieważ mogą one nasilać wywołaną przez mizoprostol biegunkę.


4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację


Ciąża

Produkt Cytotec jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i u kobiet planujących zajście w ciążę, gdyż zwiększa napięcie i kurczliwość mięśnia macicy u ciężarnych, co może spowodować częściowe lub całkowite wydalenie jaja płodowego, zarodka lub płodu. Całkowity wpływ mizoprostolu na organizm w pierwszym trymestrze jest związany z istotnie wyższym ryzykiem wystąpienia dwóch wad wrodzonych; zespołu Möbiusa, tj. porażenia nerwów czaszkowych VI i VII, oraz wad osiowych dystalnych odcinków kończyn. Obserwowano inne wady, włącznie z artrogrypozą.


Karmienie piersią

Mizoprostol jest szybko metabolizowany w organizmie matki do kwasu mizoprostolowego, substancji biologicznie czynnej, która przenika do mleka matki. Mizoprostol nie powinien być podawany matkom karmiącym, ponieważ kwas mizoprostolowy przenikający do mleka kobiecego może spowodować wystąpienie działań niepożądanych takich jak biegunka u niemowląt karmionych piersią.


    1. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn


Produkt Cytotec może spowodować zawroty głowy. Należy poinformować pacjentów o możliwym wpływie produktu Cytotec na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


4.8 Działania niepożądane


Częstość działań niepożądanych określano w następujący sposób:

Bardzo często (≥ 1/10)

Często (≥1/100 do <1/10)

Niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥ 1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)


Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznanareakcje anafilaktyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Częstozawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, bóle głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Częstobiegunka*

bóle brzucha*, zaparcia, niestrawność, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, nudności, wymioty


Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo częstowysypka

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Nieznana
zator płynem owodniowym, nieprawidłowe skurcze macicy, śmierć płodu, poronienie niezupełne, poród przedwczesny, łożysko zatrzymane, pęknięcie macicy, perforacja macicy


Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt częstoRzadko

Nieznana
krwawienia z pochwy (obejmujące krwawienia u kobiet po menopauzie), krwawienia międzymiesiączkowe, zaburzenia menstruacyjne, skurcze macicy


krwotok miesiączkowy, bolesne miesiączkowanie

krwotok z macicy

Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne

Nieznana
wady wrodzone

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Nieznana

Niezbyt często
dreszcze

gorączka

*Biegunka i bóle brzucha były związane z wielkością dawki, zazwyczaj występowały we wczesnym etapie leczenia oraz ulegały samoograniczeniu. W rzadkich przypadkach donoszono o nasilonych biegunkach, prowadzących do ciężkiego odwodnienia.


Badania kliniczne

Ponad 15 000 pacjentów i uczestników badań otrzymało co najmniej jedną dawkę mizoprostolu
w badaniach klinicznych. Działania niepożądane dotyczyły przede wszystkim przewodu pokarmowego.


Biegunka i bóle brzucha były związane z wielkością dawki, zazwyczaj występowały we wczesnym etapie leczenia oraz ulegały samoograniczeniu. W rzadkich przypadkach donoszono o nasilonych biegunkach, prowadzących do ciężkiego odwodnienia.


Profil działań niepożądanych o częstości występowania > 1% był podobny jak dla badań klinicznych krótkoterminowych (trwających cztery do dwunastu tygodni) oraz długoterminowych (trwających do jednego roku).


Bezpieczeństwo długoterminowego (trwającego powyżej 12 tygodni) podawania mizoprostolu wykazano w kilku badaniach, w których pacjentów leczono nieprzerwanie przez okres do jednego roku. Za pomocą biopsji żołądka wykazano, że nie występują żadne niepożądane lub nietypowe zmiany morfologiczne błony śluzowej żołądka.


Wybrane grupy populacji

Nie stwierdzono szczególnych różnic w profilu bezpieczeństwa mizoprostolu u pacjentów w wieku
65 lat lub starszych w porównaniu z młodszymi pacjentami.


Dotychczas nie oceniano stosowania mizoprostolu u dzieci.
4.9 Przedawkowanie


Przedawkowanie może doprowadzić do nasilenia działań farmakologicznych. W przypadku przedawkowania należy zastosować właściwe leczenie objawowe i podtrzymujące. W badaniach klinicznych pacjenci tolerowali dawki 1200 mikrogramów na dobę podawane przez trzy miesiące, bez wystąpienia istotnych działań niepożądanych.


Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania

Nie ustalono dawki toksycznej mizoprostolu u ludzi. Objawy kliniczne, mogące wskazywać na przedawkowanie obejmują: uspokojenie polekowe, drżenie, drgawki, duszność, bóle brzucha, biegunkę, gorączkę, kołatanie serca, niedociśnienie tętnicze lub bradykardię.


Leczenie przedawkowania

Jest mało prawdopodobne, aby dializa stanowiła odpowiednie leczenie przedawkowania, ponieważ mizoprostol jest metabolizowany jak kwas tłuszczowy. W przypadku przedawkowania należy zastosować właściwe leczenie podtrzymujące.5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: Prostaglandyny, kod ATC: A 02 BB01


Produkt Cytotec jest analogiem prostaglandyny E1występującej w organizmie, która przyspiesza gojenie się owrzodzeń trawiennych i ustępowanie ich objawów.


Produkt Cytotec chroni błonę śluzową żołądka i dwunastnicy w mechanizmie hamowania podstawowego, stymulowanego i nocnego wydzielania kwasu solnego oraz zmniejszenia objętości i aktywności proteolitycznej soku żołądkowego, jak też przez nasilenie wydzielania dwuwęglanów i śluzu.


5.2 Właściwości farmakokinetyczne


Produkt Cytotec ulega szybkiemu wchłonięciu po podaniu doustnym, przy czym maksymalne stężenie w osoczu czynnego metabolitu (kwasu mizoprostolowego) zostaje osiągnięte po 30 minutach. Okres półtrwania kwasu mizoprostolowego wynosi 20-40 minut. Nie dochodzi do kumulacji tego metabolitu w osoczu po wielokrotnym podawaniu 400 mikrogramów dwa razy na dobę.


5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Dane toksykologiczne uzyskane w badaniach nad pojedynczymi i wielokrotnymi dawkami u psów, szczurów i myszy, u których stosowano dawki kilka razy większe od zalecanych u ludzi, odpowiadały znanym działaniom farmakologicznym prostaglandyn E, przy czym głównymi objawami toksycznymi były: biegunka, wymioty, rozszerzenie źrenic, drżenia i zwiększenie temperatury ciała. Obserwowano także przerost błony śluzowej żołądka u myszy, szczurów i psów. U szczurów i psów przerost ten był odwracalny po odstawieniu mizoprostolu. Badanie histologiczne wycinków ze ściany żołądka pobranych od ludzi nie wykazało niepożądanych reakcji tkankowych po leczeniu trwającym do roku. Badania nad płodnością, teratogennością i toksycznością okołoporodową u szczurów i królików nie przyniosły istotnych obserwacji. Po podawaniu dawek ponad 100 razy przekraczających dawki stosowane u ludzi stwierdzono zmniejszoną częstość implantacji i pewne opóźnienie wzrostu młodych osobników. Stwierdzono, że mizoprostol nie wpływa w sposób istotny na płodność, nie jest teratogenny ani embriotoksyczny oraz nie wpływa na rozwój młodych szczurów w okresie okołoporodowym.


Test dla mizoprostolu był ujemny w zestawie 6 prób in vitro oraz w jednej próbie in vivo, w których badano jego potencjał mutagenny. W badaniach rakotwórczości przeprowadzonych na szczurach i myszach stwierdzono, że z podawaniem produktu nie wiąże się żadne ryzyko działania rakotwórczego.6. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz substancji pomocniczych


Celuloza mikrokrystaliczna, skrobi glikolan sodowy, olej rycynowy uwodorniony, hydroksypropylometyloceluloza.


6.2 Niezgodności farmaceutyczne


Nie dotyczy.


6.3 Okres ważności


3 lata


6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania


Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C, chronić od światła.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania


Blistry z folii aluminiowej, w tekturowym pudełku, zawierające 30 lub 50 tabletek.


6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania


Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Wielka Brytania8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


R/ 27169. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


05.03.1992 / 24.06.1999 / 16.08.2004 / 20.06.2005/ 02.01.2008/31.07.200910. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


2009-07-31