CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Orgametril, 5 mg, tabletki2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


Jedna tabletka zawiera 5 mg linestrenolu (Lynestrenolum).

Produkt zawiera laktozę.


Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1


3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Tabletki.

Białe, okrągłe tabletki z nacięciem, napisem Organon z jednej strony, kodem TT powyżej i „4” poniżej dzielącej linii z drugiej strony tabletki.4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1 Wskazania do stosowania4.2 Dawkowanie i sposób podawania


Produkt Orgametril należy przyjmować doustnie popijając małą ilością wody lub innego płynu. W razie zapomnienia przyjęcia produktu należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą dawkę o ile przerwa wynosi mniej niż 24 godziny.


Wskazania Dawkowanie


Częste miesiączkowanie: 1 tabletka na dobę od 14. do 25. dnia cyklu.


Obfite krwawienie miesiączkowe

i krwotok maciczny: 2 tabletki na dobę przez 10 dni. Zwykle krwawienie ustępuje w ciągu kilku dni od rozpoczęcia leczenia. Leczenie powtarza się przez następne 3 cykle miesiączkowe stosując 1 tabletkę na dobę od 14. do 25. dnia każdego cyklu. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią w czasie lub po leczeniu, konieczne jest wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych.


Wybrane przypadki pierwotnego

i wtórnego braku i skąpego

krwawienia miesiączkowego: Leczenie należy rozpocząć od podawania estrogenów np. 0,02 do 0,05 mg etynyloestradiolu na dobę przez 25 dni. Jednocześnie od 14. do 25. dnia cyklu podaje się 1 tabletkę na dobę produktu Orgametril. Zwykle w ciągu 3 dni od zakończenia leczenia pojawia się krwawienie. Leczenie powtarza się (drugi cykl) rozpoczynając podawanie estrogenów w 5. dniu krwawienia i kontynuuje do 25. dnia cyklu, a ponadto od 14. do 25. dnia cyklu podaje się 1 tabletkę na dobę produktu Orgametril. Leczenie to należy jeszcze kontynuować, przez co najmniej 1 cykl.


Endometrioza: 1 do 2 tabletek na dobę, przez co najmniej 6 miesięcy.


Wybrane przypadki nowotworu

błony śluzowej trzonu macicy: 6 do10 tabletek na dobę przez dłuższy okres czasu.


Łagodne choroby piersi: 1 tabletka na dobę od 14. do 25. dnia cyklu, przez co najmniej 3 do 4 miesięcy.


Zahamowanie krwawienia

miesiączkowego, owulacji,

bolesne owulacje, bolesne

miesiączkowanie: Leczenie należy rozpocząć pierwszego dnia cyklu jednak nie później niż 5 dnia cyklu podając 1 tabletkę na dobę. Kurację można kontynuować przez wiele miesięcy (bez robienia przerwy). Jeżeli pomimo podawania leku krwawienie wystąpi, należy zwiększyć dawkę produktu Orgametril podając 2 do 3 tabletek na dobę przez 3 do 5 dni.


Opóźnienie terminu

krwawienia miesiączkowego: Leczenie należy rozpocząć najlepiej 2 tygodnie przed przewidywanym terminem wystąpienia miesiączki podając 1 tabletkę na dobę. W przypadku rozpoczęcia podawania leku w czasie krótszym niż 1 tydzień przed przewidywanym terminem wystąpienia miesiączki dawkę produktu należy zwiększyć od 2 do 3 tabletek na dobę. Jakkolwiek w tym przypadku niewskazane jest opóźnianie terminu wystąpienia miesiączki o więcej niż 1 tydzień. Im później rozpoczyna się podawanie leku tym większe jest ryzyko wystąpienia krwawienia międzymiesiączkowego. Dlatego leczenie powinno się rozpocząć nie później niż 3 dni przed spodziewanym terminem wystąpienia miesiączki.


Leczenie uzupełniające do

estrogenoterapii w okresie

około i pomenopauzalnym

aby zapobiec rozrostowi błony

śluzowej macicy: 1 tabletka na dobę przez 12 do 15 dni w miesiącu np. przez pierwsze 2 tygodnie kalendarzowe miesiąca. Estrogeny można podawać codziennie bez przerwy w najmniejszej skutecznej dawce.


UWAGA: pierwszy dzień krwawienia miesiączkowego to pierwszy dzień cyklu.


4.3 Przeciwwskazania4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Kobiety z chorobami zakrzepowo-zatorowymi w wywiadzie powinny zostać poinformowane o możliwości wystąpienia nawrotu.


- choroby układu krążenia, obecnie lub w przeszłości, gdyż stosowanie złożonych środków antykoncepcyjnych nieznacznie zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń chorób serca i naczyń.

- niektóre postaci ciężkiej depresji, której pogorszenie związane jest ze stosowaniem hormonów płciowych.


4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji


Pomimo ograniczonych danych interakcje pomiędzy produktem Orgametril i innymi lekami mogą wystąpić. Opisano następujące interakcje podczas stosowania syntetycznych progestagenów i (lub) złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, które mogą odnosić się również do produktu Orgametril.

Ryfamycyna, pochodne hydantoiny, barbiturany (włączając prymidon), karbamazepina i aminoglutemid mogą zmniejszać skuteczność produktu Orgametril. Orgametril natomiast może zwiększać działanie cyklosporyn, teofiliny, troleandomycyny i niektórych leków blokujących receptory beta adrenergiczne. Produkt Orgametril może zmniejszać skuteczność działania insuliny.


4.6 Ciąża i laktacja


Orgametril jest przeciwwskazany w czasie ciąży.


Nie ma wystarczających danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania produktu Orgametril w czasie karmienia piersią.


4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu


U niektórych pacjentów podczas stosowania produktu Orgametril mogą wystąpić zawroty głowy dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.


4.8 Działania niepożądane


Z opisanych w literaturze i po wprowadzeniu do obrotu produktu Orgametril raportowano następujące działania niepożądane:

Klasyfikacja układów i narządów

MedDRA

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zatrzymanie płynów w organizmie

Zaburzenia psychiczne

Nerwowość, nastrój depresyjny, zwiększone libido, zmniejszone libido

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, migrena, zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, zaparcia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Potliwość, ostuda, świąd, trądzik, łojotok, wysypka, pokrzywka, hirsutyzm

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Krwotok maciczny, tkliwość piersi, brak miesiączki, upławy

Badania diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała, zmniejszenie tolerancji glukozy, zmiany parametrów czynności wątroby, zmiany w profilu lipidowym

MedDRA wersja 9.0


Podczas stosowania produktu Orgametril w sposób ciągły często mogą występować krwotoki maciczne (krwawienia międzymiesiączkowe lub plamienia). Podczas stosowania produktu Orgametril w sposób cykliczny krwotoki maciczne występują rzadko. Zwykle najczęściej występują one w ciągu 2 pierwszych miesięcy terapii. W miarę upływu czasu częstotliwość ich maleje. W większości przypadków krótkotrwałe zwiększenie dawki produktu Orgametril umożliwia kontrolę krwawień.


4.9 Przedawkowanie


Toksyczność linestrenolu jest bardzo niewielka. Dlatego też, nie należy spodziewać się działania toksycznego w przypadku przyjęcia kilku tabletek produktu Orgametril jednocześnie np. przez małe dziecko. Mogą wystąpić nudności i wymioty. W razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe.5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: pochodne estronu

Kod ATC: G03DC03


Mechanizm działania:

Orgametril jest produktem leczniczym do stosowania doustnego zawierającym syntetyczny progestagen linestrenol. Jego działanie farmakologiczne podobne jest do naturalnego progesteronu. Orgametril wykazuje silne działanie progestagenne na błonę śluzową macicy. Ponadto stosowany w sposób ciągły hamuje owulację i krwawienie miesiączkowe.

Orgametril można stosować w przypadkach wymagających silnego działania progestagennego.


5.2 Właściwości farmakokinetyczne


Po podaniu doustnym linestrenol szybko ulega wchłanianiu, następnie przemianom w wątrobie do aktywnego farmakologicznie norethisteronu. Maksymalne stężenie norethisteronu w osoczu osiąga się po 2 do 4 godzinach po przyjęciu linestrenolu. Okres półtrwania eliminacji norethisteronu po podaniu linestrenolu wynosi około 8 do 11 godzin. Linestrenol i jego metabolity wydalane są głównie w moczu i, w mniejszym stopniu, w kale.


5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Nie ma danych.6. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz substancji pomocniczych


Dl-alfa-tokoferol

skrobia ziemniaczana

glicerol (E422)

magnezu stearynian

talk

laktoza jednowodna


6.2 Niezgodności farmaceutyczne


Nie dotyczy


6.3 Okres ważności


5 lat

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu


Przechowywać w temperaturze poniżej 30C. Chronić od światła i wilgoci.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania


30 tabletek w blistrze z folii Al/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.


6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwa i przygotowania leku do stosowania


Bark szczególnych wymagań7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


R/34269. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


07.07.1977/ 01.03.2000/ 28.04.2005/ 04.04.2006/ 10.12.200810. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13.09.2010 r.