INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


tadroxil 500 mg/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Cefadroxilum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


5 ml zawiesiny zawiera 500 mg cefadroksylu (w postaci cefadroksylu jednowodnego)


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera między innymi sacharozę. Więcej informacji – patrz ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej.


51,67 g proszku do sporządzania 100 ml zawiesiny. Kod EAN: 5909990834440


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Do stosowania doustnego, ściśle według zaleceń lekarza.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Proszek - przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci.

Zawiesina - przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C) nie dłużej niż 14 dni.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Nr pozwolenia: 17423


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Sposób przygotowania zawiesiny

Do butelki zawierającej 51,67 g proszku dodać przegotowanej, ostudzonej wody do kreski zaznaczonej na etykiecie. Wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Po odstawieniu, po opadnięciu piany, jeśli trzeba, dopełnić wodą do kreski. Otrzymuje się 100 ml zawiesiny.


Przygotowaną zawiesinę należy energicznie wstrząsnąć przed każdym pobraniem.


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


[Tadroxil] [500 mg/5 ml]


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Butelka1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA


tadroxil 500 mg/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Cefadroxilum


Do stosowania doustnego.


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH


5 ml zawiesiny zawiera 500 mg cefadroksylu (w postaci cefadroksylu jednowodnego) oraz substancje pomocnicze, w tym sacharozę.


3. SPOSÓB PODAWANIA


Stosować doustnie, ściśle według zaleceń lekarza.


4. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


5. NUMER SERII


Nr serii:


6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

51,67 g proszku do sporządzania 100 ml zawiesiny.


7. INNE


Sposób przygotowania zawiesiny

Do butelki zawierającej 51,67 g proszku dodać przegotowanej, ostudzonej wody do kreski zaznaczonej na etykiecie. Wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Po odstawieniu, po opadnięciu piany, jeśli trzeba, dopełnić wodą do kreski. Otrzymuje się 100 ml zawiesiny.


Przygotowaną zawiesinę należy energicznie wstrząsnąć przed każdym pobraniem.


Logo „Polfa” Tarchomin S.A.

‘’’29062010