ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKASeptolete plus, (10 mg + 2 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej


Benzocainum + Cetylpyridinii chloridumNależy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Septolete plus ostrożnie.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

 • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

 1. Co to jest Septolete plus i w jakim celu się go stosuje

 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Septolete plus

 3. Jak stosować Septolete plus

 4. Możliwe działania niepożądane

 5. Jak przechowywać Septolete plus

 6. Inne informacje 1. CO TO JEST LEK SEPTOLETE PLUS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Septolete plus w postaci aerozolu do stosowania w jamie ustnej, zawiera dwie substancje czynne: chlorek cetylpirydyniowy i benzokainę.


Chlorek cetylpirydyniowy jest środkiem odkażającym, który działa bakteriobójczo na bakterie, które mogą powodować ból gardła oraz zakażenia jamy ustnej i gardła, a także hamuje rozwój niektórych rodzajów grzybów oraz wirusów. Chlorek cetylpirydyniowy łagodzi stan zapalny w obrębie jamy ustnej i gardła oraz zapobiega rozwojowi cięższych zakażeń bakteryjnych.


Benzokaina, która należy do grupy środków miejscowo znieczulających, łagodzi ból podczas przełykania, który często towarzyszy zakażeniom w obrębie jamy ustnej i gardła.


Septolete plus w postaci aerozolu do stosowania w jamie ustnej, wykazuje miejscowe działanie przeciwbakteryjne oraz przeciwbólowe. Odkaża jamę ustną i gardło oraz miejscowo łagodzi ból.


Septolete plus w postaci aerozolu do stosowania w jamie ustnej stosuje się w celu odkażania i łagodzenia bólu w lekkich zakażeniach jamy ustnej i gardła. 1. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SEPTOLETE PLUS


Kiedy nie należy stosować leku Septolete plus:


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Septolete plus:


Wszystkie powyższe sytuacje zwiększają ryzyko wystąpienia methemoglobinemii (choroba krwi), która jest ciężkim działaniem niepożądanym (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).


Ważne


Nie należy stosować leku Septolete plus przez długi okres lub zbyt często, ponieważ dawki większe niż zalecane zwiększają ryzyko ciężkich działań niepożądanych.


Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.


Nie stwierdzono wpływu leku Septolete plus na działanie innych leków.


Stosowanie leku Septolete plus z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku Septolete plus nie należy pić mleka, ponieważ zmniejsza ono skuteczność leku. Nie należy jeść ani pić przez co najmniej godzinę po zastosowaniu leku.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Septolete plus nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych o ewentualnym wpływie leku Septolete plus na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Septolete plus

Lek Septolete plus zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę. 1. JAK STOSOWAĆ LEK SEPTOLETE PLUS


Septolete plus należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

W celu uzyskania pojedynczej dawki należy nacisnąć głowicę pojemnika z aerozolem dwa razy. Dawkę można powtarzać co 2-3 godziny, do 8 razy na dobę.


Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania leku Septolete plus u dzieci w wieku do 12 lat.


Pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka dla pacjentów w podeszłym wieku jest taka sama, jak u pozostałych osób dorosłych. U pacjentów w wieku powyżej 65 lat, stosujących inne leki oraz chorujących na inne choroby, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia methemoglobinemii.


Nie należy stosować leku Septolete plus przez okres dłuższy niż 7 dni.


Sposób podawania

Przed pierwszym użyciem leku Septolete plus lub jeśli lek nie był używany przez długi okres, należy nacisnąć głowicę pojemnika z aerozolem kilka razy (5 do 9 razy), uwalniając niewielką ilość leku w powietrze lub do zlewu. Naciskać głowicę pojemnika aż do uzyskania jednolitej mgiełki.

Przed użyciem należy zdjąć plastikową nakładkę.


Otworzyć szeroko usta, nakierować końcówkę wylotową w stronę gardła i nacisnąć głowicę pojemnika z aerozolem.

Podczas rozpylania leku
należy wstrzymać oddech.


Po każdym użyciu należy umieścić plastikową nakładkę na głowicy pojemnika.


Pojemnik z aerozolem powinien być stosowany przez jedną osobę.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Septolete plus:

Ilość substancji czynnych zawartych w pojedynczej dawce powoduje, że ryzyko przedawkowania jest minimalne. Stosowanie dawek większych niż zalecane może spowodować wystąpienie zaburzeń żołądka i jelit, takich jak nudności, wymioty i biegunka.

Zbyt częste stosowanie aerozolu lub stosowanie większych dawek przez długi okres może doprowadzić do wystąpienia methemoglobinemii, odznaczającej się utratą przez hemoglobinę zdolności do przenoszenia tlenu w organizmie. W razie pojawienia się takich objawów, jak ból głowy, zmęczenie, zawroty głowy i trudności w oddychaniu, należy niezwłocznie powiadomić lekarza i przerwać stosowanie leku.


Pominięcie zastosowania leku Septolete plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.


W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Septolete plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Działania niepożądane zostały sklasyfikowane na poniższe grupy zgodnie z częstością występowania:

Bardzo często

Występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często

Występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często

Występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko

Występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko

Występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

Częstość nieznana

Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.


Niezbyt często:

4-aminobenzoesowego), istnieje również ryzyko wystąpienia nadwrażliwości na inne środki znieczulające miejscowo z tej samej grupy, np. na prokainę lub tetrakainę.


Rzadko:


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SEPTOLETE PLUS


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Nie stosować leku Septolete plus po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w oryginalnym opakowaniu.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Septolete plus

1 ml roztworu do stosowania w jamie ustnej zawiera 10 mg benzokainy i 2 mg chlorku cetylpirydyniowego. Jednorazowe naciśnięcie głowicy pojemnika powoduje uwolnienie 0,15 ml roztworu, zawierającego 1,54 mg benzokainy i 0,3 mg chlorku cetylpirydyniowego.


Jak wygląda lek Septolete plus i co zawiera opakowanie

Septolete plus jest przejrzystym, bezbarwnym lub żółtawym roztworem.

Lek Septolete plus jest dostępny w opakowaniach zawierających 30 ml roztworu w butelce, z dołączoną pompką i nakładką.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA d. d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Słowenia


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Równoległa 5

02-235 Warszawa


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-09-28

5