CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Pantoprazol Polfa Łódź, 20 mg, tabletki dojelitowe 1. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (co odpowiada 22,56 mg pantoprazolu sodowego półtorawodnego).


Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Tabletka dojelitowa.


Tabletka koloru jasnożółtego do żółtawego, owalna i wypukła. 1. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1. Wskazania do stosowania


Leczenie łagodnej postaci refluksowego zapalenia przełyku oraz towarzyszących jej objawów (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej, ból przy przełykaniu).


Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku.


Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym przez nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, u których konieczne jest długotrwałe leczenie NLPZ (patrz punkt 4.4).


4.2. Dawkowanie i sposób podawania


Zalecane dawkowanie:


Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat:


Leczenie łagodnej postaci refluksowego zapalenia przełyku i towarzyszących jej objawów (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej, ból przy przełykaniu).


Zalecana dawka doustna to 1 tabletka dojelitowa Pantoprazol Polfa Łódź (20 mg ) raz na dobę. Objawy ustępują zazwyczaj po 2-4 tygodniach stosowania. Leczenie zapalenia przełyku związanego z refluksem zwykle trwa 4 tygodnie. Jeśli działanie produktu nie jest wystarczające, wyleczenie następuje najczęściej w ciągu kolejnych 4 tygodni terapii. Gdy objawy ustąpią, można kontrolować nawrót choroby, stosując „na żądanie” 20 mg pantoprazolu na dobę. Można rozważyć ponowne stosowanie preparatu w sposób ciągły w przypadku, gdy nie uzyskujemy zadowalających wyników leczenia przy stosowaniu produktu doraźnie.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku.


W leczeniu długotrwałym dawka podtrzymująca to 1 tabletka dojelitowa Pantoprazol Polfa Łódź

(20 mg ) raz na dobę. W przypadku nawrotu choroby, dawkę tę można zwiększyć do 40 mg pantoprazolu na dobę, natomiast po ustąpieniu nawrotu objawów dawkę można ponownie zmniejszyć do 20 mg pantoprazolu na dobę.


Dorośli:


Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym przez nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, u których konieczne jest długotrwałe leczenie NLPZ.


Zalecana dawka doustna to 1 tabletka dojelitowa Pantoprazol Polfa Łódź (20 mg) raz na dobę.


Dzieci w wieku poniżej 12 lat:


Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Pantoprazol Polfa Łódź u dzieci ze względu na ograniczone doświadczenia dotyczące stosowania pantoprazolu w tej grupie wiekowej pacjentów.


Uwagi:


Nie należy stosować dawki większej niż 20 mg pantoprazolu na dobę u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.


Nie jest konieczne dostosowywanie dawki u osób w wieku podeszłym lub pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.


Instrukcje ogólne:


Nie należy żuć ani rozgryzać tabletek dojelitowych Pantoprazol Polfa Łódź (20 mg) . Lek należy przyjmować przed posiłkiem, połykając w całości i popijając wodą.


4.3. Przeciwwskazania


Pantoprazol tak, jak pozostałe inhibitory pompy protonowej (PPI), nie powinien być podawany jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.4 i 4.5).


Nadwrażliwość na pantoprazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Specjalne ostrzeżenia


Brak.


Specjalne środki dotyczące stosowania


Nie zaleca się stosowania jednocześnie atazanawiru i leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (patrz punkt 4.5). Jeśli takie skojarzenie jest konieczne, zaleca się dokładne kontrolowanie pacjenta, jednocześnie zmniejszając dawki atazanawiru do 400 mg i rytonawiru do 100 mg. Nie należy przekraczać dawki leków z grupy inhibitorów pompy protonowej odpowiadającej 20 mg omeprazolu.


U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, w okresie leczenia pantoprazolem, zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania produktu, należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać leczenie (patrz punkt 4.2).


U pacjentów z marskością wątroby okres półtrwania wydłuża się o 7 do 9 godzin, a wartość
AUC zwiększa się 6-8-krotnie. Natomiast, maksymalne stężenie produktu w surowicy zwiększa się prawie 1,5-krotnie w porównaniu do wartości występujących u zdrowych osób. W grupie pacjentów z marskością wątroby pantoprazol powinien być stosowany co drugi dzień.


Stosowanie produktu Pantoprazol Polfa Łódź (20 mg) w zapobieganiu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy u pacjentów leczonych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) należy ograniczyć do pacjentów, u których konieczne jest kontynuowanie leczenia NLPZ i występuje u nich zwiększone ryzyko zaburzeń żołądkowo-jelitowych.


Zwiększone ryzyko zaburzeń żołądkowo-jelitowych powinno być określone zgodnie z indywidualnymi czynnikami ryzyka, np.: wiekiem pacjenta (powyżej 65 lat), owrzodzeniem żołądka lub dwunastnicy lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie.


Pantoprazol, podobnie jak i inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy), co jest spowodowane niedoborem kwasu solnego w soku żołądkowym lub bezkwaśnością soku żołądkowego. Należy to uwzględnić w trakcie długotrwałego leczenia pantoprazolem, u pacjentów z niedoborem witaminy B12 oraz obciążonych czynnikami ryzyka zaburzonego jej wchłaniania.


Przy długotrwałej terapii, zwłaszcza gdy leczenie trwa ponad rok, pacjenci powinni być regularnie badani przez lekarza.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego, niezależnie od przyczyn – w tym również będąca wynikiem przyjmowania inhibitorów pompy protonowej – zwiększa liczbę bakterii normalnie bytujących w przewodzie pokarmowym. Stosowanie leków obniżających kwaśność soku żołądkowego może prowadzić do nieznacznie zwiększonego ryzyka infekcji przewodu pokarmowego bakteriami, takimi jak Salmonella i Campylobacter.


Uwagi:


Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć możliwość nowotworowego charakteru owrzodzeń żołądka czy choroby przełyku, gdyż leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie.


Pacjenci, u których 4 tygodniowa terapia okazała się nieskuteczna powinni zostać ponownie zbadani.4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji


Pantoprazol Polfa Łódź (20 mg) może zmniejszać lub zwiększać wchłanianie leków, których biodostępność zależy od pH (np.: ketokonazolu, itrakonazolu, atazanawiru).


Wykazano, że równoczesne podawanie zdrowym ochotnikom 300 mg atazanawiru lub 100 mg rytonawiru z omeprazolem (w dawce 40 mg na dobę) lub 400 mg atazanawiru z lanzoprazolem (w dawce 60 mg na dobę), powoduje istotne zmniejszenie biodostępności atazanawiru. Wchłanianie atazanawiru zależy od pH.

Badania z zastosowaniem innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej wykazały znaczące zmniejszenie w ekspozycji na atazanawir podczas jednoczesnego stosowania z lekami
z tej grupy. Dlatego też, nie należy stosować leków grupy PPI, w tym pantoprazolu, jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.3).


Pantoprazol jest metabolizowany w wątrobie przez układ enzymatyczny cytochromu P-450. Nie można wykluczyć wystąpienia interakcji pantoprazolu z innymi lekami czy substancjami, które są metabolizowane przez ten sam układ enzymatyczny. Jednakże w swoistych testach nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji z takimi lekami, jak: karbamazepina, kofeina, diazepam, diklofenak, digoksyna, etanol, glibenklamid, metoprolol, naproksen, nifedypina, fenytoina, piroksykam, teofilina oraz doustne środki antykoncepcyjne.


Na podstawie przeprowadzonych badań farmakokinetycznych nie stwierdzono występowania interakcji pomiędzy pantoprazolem a warfaryną lub fenprokumonem. Jednak po wprowadzeniu pantoprazolu do obrotu w pojedynczych przypadkach podczas ich równoczesnego stosowania zaobserwowano zmiany wartości INR (International Normalized Ratio, międzynarodowy współczynnik znormalizowany). Dlatego też u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny zaleca się kontrolę czasu protrombinowego (INR) po rozpoczęciu, zakończeniu lub podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu.


Nie stwierdzono żadnych interakcji pantoprazolu z jednocześnie stosowanymi środkami zobojętniającymi kwas solny w żołądku.


4.6. Ciąża i laktacja

Doświadczenia kliniczne dotyczące stosowania produktu u kobiet w ciąży są ograniczone. W badaniach dotyczących wpływu na reprodukcję u zwierząt zaobserwowano nieznaczne objawy działania toksycznego na płód w dawkach większych niż 5 mg/kg mc (patrz punkt 5.3). Nie ma dostępnych danych dotyczących przenikania pantoprazolu do mleka kobiet karmiących. Produkt może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w ocenie lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu/dziecka.


4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu


Brak doniesień o wpływie pantoprazolu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Podczas stosowania produktu mogą wystąpić takie działania niepożądane, jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8), które mogą zmniejszać szybkość reakcji.4.8. Działania niepożądane


Częstość występowaniaKlasyfikacja układów i narządów

Często(1/100

do <1/10)

Niezbyt często


(1/1 000 do

<1/100)

Rzadko(1/10 000 do

<1/1 000)

Bardzo rzadko


(<1/10 000),

Nie znana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Badania diagnostyczne
Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz, -GT), zwiększone stężenie triglicerydów, podwyższenie temperatury ciała

Zaburzenia krwi
i układu chłonnego

Leukopenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu nerwowego


Ból głowy


Zawroty głowy, zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie)Zaburzenia żołądka i jelit


Ból w nadbrzuszu, biegunka, zaparcie, wzdęcia

Nudności, wymioty


Suchość błony śluzowej jamy ustnej


Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek


Zaburzenia skóry i tkanki podskórnejReakcje alergiczne, takie jak świąd
i wysypka skórna


Pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, zespół Lyella, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
i tkanki łącznejBóle stawów

Bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i zmiany w miejscu podania

Obrzęki obwodowe

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Ciężkie uszkodzenia komórek wątroby prowadzące do żółtaczki bez niewydolności wątroby lub
z niewydolnością wątroby

Zaburzenia psychiczne

Depresja


  1. Przedawkowanie


Nie są znane objawy przedawkowania produktu u człowieka.


Dawki do 240 mg podane dożylnie w ciągu 2 minut były dobrze tolerowane. Pantoprazol w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza co sprawia, że nie jest łatwo usuwany przez dializę.


Przypadki przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia należy leczyć ze standardowymi zasadami postępowania w zatruciach. 1. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory pompy protonowej.


Kod ATC: A02BC02


Pantoprazol jest podstawionym benzoimidazolem, który w wyniku specyficznego wpływu na komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku.


Pantoprazol ulega przekształceniu do postaci czynnej w kwaśnym środowisku kanalików komórek okładzinowych żołądka i hamuje aktywność enzymu H+/K+ ATP-azy, który bierze udział w ostatniej fazie wytwarzania kwasu solnego w żołądku. Stopień zahamowania wydzielania kwasu solnego jest zależny od dawki i dotyczy zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. U większości pacjentów ustąpienie objawów występuje w ciągu dwóch tygodni terapii. Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów pompy protonowej i antagonistów receptorów histaminowych H2, leczenie pantoprazolem powoduje zmniejszenie kwaśności treści żołądkowej i tym samym proporcjonalnie zwiększa wydzielanie gastryny. Zwiększenie wydzielania gastryny jest odwracalne. Ponieważ pantoprazol wiąże się z enzymem dystalnie do poziomu receptora komórkowego, może on wpływać na wydzielanie kwasu solnego niezależnie od stymulacji przez inne substancje (acetylocholinę, histaminę, gastrynę). Działanie leku jest takie samo niezależnie od tego, czy produkt jest podawany doustnie czy dożylnie.


Pod wpływem pantoprazolu dochodzi do zwiększenia wydzielania gastryny na czczo. Podczas krótkotrwałego stosowania w większości przypadków wartości te nie przekraczają górnej granicy normy. Podczas długotrwałego leczenia stężenie gastryny ulega podwojeniu w większości przypadków. Jednak nadmierne zwiększenie stężenia gastryny występuje tylko w pojedynczych przypadkach. W wyniku tego w niewielkiej ilości przypadków podczas długotrwałego stosowania obserwuje się łagodny do umiarkowanego wzrost liczby swoistych komórek endokrynnych (ECL) w żołądku (rozrost prosty lub gruczolakowaty). Jednak, zgodnie z dotychczas przeprowadzonymi badaniami na zwierzętach (patrz punkt 5.3), można wykluczyć powstawanie stanów przedrakowiakowych (atypowa hiperplazja) czy rakowiaków żołądka u człowieka.


Zgodnie z badaniami na zwierzętach nie można całkowicie wykluczyć długotrwałego leczenia pantoprazolem (dłużej niż rok) na parametry wewnątrzwydzielnicze tarczycy oraz aktywność enzymów wątrobowych.5.2. Właściwości farmakokinetyczne


Farmakokinetyka ogólna


Pantoprazol wchłania się szybko z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po podaniu pojedynczej doustnej dawki 20 mg. Maksymalne stężenie w surowicy krwi występuje przeciętnie 2-2,5 godziny po podaniu i wynosi około 1-1,5 μm/ml. Wartości pozostają stałe po wielokrotnym podaniu. Objętość dystrybucji wynosi około 0,15 l/kg, a klirens około
0,1 l/h/kg.

Okres półtrwania końcowej fazy eliminacji wynosi około 1 godziny. Opisano kilka przypadków osób z opóźnionym wydalaniem. Ze względu na swoiste wiązanie się pantoprazolu z pompą protonową w komórkach okładzinowych, okres półtrwania dla fazy eliminacji nie koreluje z dłuższym okresem działania (zahamowanie wydzielania kwasu solnego).


Farmakokinetyka nie zmienia się po podaniu pojedynczej dawki i po podaniu dawek wielokrotnych. W zakresie dawek 10 do 80 mg kinetyka osoczowa pantoprazolu ma przebieg liniowy zarówno po podaniu doustnym, jak i dożylnym.


Pantoprazol wiąże się z białkami surowicy krwi w około 98%, a jego metabolizm zachodzi prawie wyłącznie w wątrobie. Metabolity pantoprazolu są wydalane przede wszystkim przez nerki z moczem (około 80%), reszta wydalana jest z kałem. Głównym metabolitem zarówno w surowicy, jak i w moczu jest demetylopantoprazol w postaci sprzężonej z kwasem siarkowym. Okres półtrwania głównego metabolitu (około 1,5 godziny) nie różni się znacznie od okresu półtrwania pantoprazolu.


Biodostępność


Pantoprazol wchłania się całkowicie po podaniu doustnym. Biodostępność całkowita pantoprazolu wynosi około 77%. Jednoczesne spożywanie pokarmu nie ma wpływu na wartość AUC, maksymalne stężenie w surowicy krwi i tym samym na biodostępność. Jednoczesne spożywanie pokarmu może jedynie wpłynąć na opóźnienie działania produktu.


Informacje dodatkowe o szczególnych grupach pacjentów


Nie ma konieczności zmniejszania dawki pantoprazolu u osób z zaburzeniami czynności nerek (w tym pacjentów dializowanych). Podobnie jak u zdrowych osób, okres półtrwania pantoprazolu jest krótki. Tylko niewielkie ilości pantoprazolu mogą być usuwane podczas dializy. Mimo że okres półtrwania głównego metabolitu jest umiarkowanie wydłużony (2-3 godziny), wydalanie jest nadal sprawne i nie dochodzi do kumulacji produktu.


U pacjentów z marskością wątroby (klasa A i B według Child-Pugh) okres półtrwania zwiększa się do 3-6 godzin, a wartość AUC wzrasta 3-5-krotnie, maksymalne stężenie w surowicy zwiększa się tylko nieznacznie, 1,3-krotnie w porównaniu z wartościami u zdrowych osób.


Niewielkie zwiększenie wartości AUC i Cmax u osób w wieku podeszłym w porównaniu z osobami młodszymi nie jest klinicznie istotne.


Dzieci


Po podaniu pojedynczej dawki doustnej pantoprazolu w ilości 20 lub 40 mg dzieciom w wieku
5-16 lat, wartości AUC i C
max mieściły się w zakresach odpowiadających wartościom otrzymanym u osób dorosłych. Po podaniu pojedynczej dawki pantoprazolu dożylnie w ilości 0,8 lub 1,6 mg/kg mc. dzieciom w wieku 2 – 16 lat, nie stwierdzono zasadniczych korelacji pomiędzy klirensem pantoprazolu, a wiekiem i masą ciała. Wartości AUC i objętość dystrybucji mieściły się w zakresach odpowiadających wartościom otrzymanym u osób dorosłych.


5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.


W dwuletnich badaniach dotyczących działania rakotwórczego u szczurów (czas trwania badania odpowiadał długości życia szczurów), stwierdzono występowanie nowotworów neuroendokrynnych. Ponadto, wykryto u szczurów brodawczaka komórek nabłonka płaskiego w przedżołądku. Mechanizm prowadzący do powstania rakowiaków żołądka pod wpływem podstawionych pochodnych benzoimidazolu został dokładnie zbadany. Na tej podstawie można stwierdzić, że jest to reakcja wtórna na masywny wzrost stężeń gastryny w surowicy krwi, który występuje u szczurów podczas długotrwałego leczenia dużymi dawkami pantoprazolu.


W dwuletnich badaniach u gryzoni obserwowano zwiększenie liczby nowotworów wątroby u szczurów i samic myszy. Zostało to zinterpretowane jako wynik znacznego tempa metabolizmu pantoprazolu w wątrobie.

W jednym z dwuletnich badań zaobserwowano w grupie szczurów otrzymujących największą dawkę (200 mg/kg) nieznaczne zwiększenie częstości zmian nowotworowych w tarczycy. Występowanie tych nowotworów było związane z wywołanymi przez pantoprazol zmianami rozkładu tyroksyny w wątrobie szczurów. Ponieważ dawka lecznicza u ludzi jest mała, nie należy oczekiwać działań niepożądanych dotyczących tarczycy.

Z badań dotyczących działania mutagennego, testów transformacji komórkowej oraz badań wiązania DNA wynika, że pantoprazol nie wykazuje działania genotoksycznego.

Badania nie wykazały wpływu na płodność i działania teratogennego produktu.


Badania u szczurów dotyczące przenikania produktu przez barierę łożyskową wykazały zwiększone przenikanie produktu do krążenia płodowego w zaawansowanej ciąży. W wyniku tego stężenie pantoprazolu u płodu wzrasta na krótko przed urodzeniem. 1. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1. Wykaz substancji pomocniczych


Rdzeń tabletki:

Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna

Skrobia żelowana, kukurydziana

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Sodu węglan bezwodny

Wapnia stearynian


Otoczka OPADRY 00H32387 Yellow:

Hypromeloza

Glikol propylenowy

Tytanu dwutlenek (E171)

Żelaza tlenek żółty (E172)


Otoczka dojelitowa:

Kwasu metakrylowego i akrylanu etylu kopolimer (1:1)

Polisorbat 80

Sodu laurylosiarczan

Trietylu cytrynian


6.2. Niezgodności farmaceutyczne


Nie stwierdzono.


6.3. Okres ważności


3 lata


6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.


6.5. Rodzaj i zawartość opakowania


Tabletki są pakowane w blistry PVC/PCTFE/PVC/Aluminium.


Opakowania zawierają po 28 i 56 tabletek.


Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania


Brak szczególnych wymagań.


Każdy niewykorzystany produkt lub zużyty materiał medyczny należy usunąć zgodnie
z lokalnymi wytycznymi. 1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Zakłady Farmaceutyczne Polfa – Łódź SA

ul. Drewnowska 43/55

91-002 Łódź


tel./fax: (042) 6540070 / (042) 6540291

e-mail: [email protected] 1. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17386 1. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 2010-09-28 1. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 2010-09-28


10