INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Levofloxacin FP

5 mg/ml, roztwór do infuzji

Levofloxacinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


1 ml roztworu do infuzji zawiera 5 mg lewofloksacyny w postaci lewofloksacyny półwodnej.


Każde 100 ml roztworu do infuzji zawiera 500 mg lewofloksacyny.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera także:

sodu chlorek;

kwas solny 1N;

sodu wodorotlenek 0,1N;

woda do wstrzykiwań.


Dalsze informacje: patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do infuzji.


500 mg/100 ml


1 worek w tekturowym pudełku kod EAN: 59099908003465. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie dożylne.

Tylko do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Można używać tylko przejrzystych, zielonkawożółtych roztworów.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):

Należy zapoznać się z treścią ulotki w celu uzyskania informacji dotyczących stabilności oraz okresu ważności rozcieńczonego produktu.


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać worek w opakowaniu zewnętrznym – tekturowym pudełku, w celu ochrony przed światłem.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Farmaprojects S.A, Santa Eulàlia 240-242, 08902-L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Hiszpania12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr:


13. NUMER SERII


Numer serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEMINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Worek polietylenowy1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Levofloxacin FP

5 mg/ml, roztwór do infuzji

Levofloxacinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każde 100 ml roztworu do infuzji zawiera 500 mg lewofloksacyny.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera także:

sodu chlorek;

kwas solny 1N;

sodu wodorotlenek 0,1N

woda do wstrzykiwań.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


500 mg/100 ml


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Tylko do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać worek w opakowaniu zewnętrznym – tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Farmaprojects S.A, Santa Eulàlia 240-242, 08902-L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Hiszpania


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


17355


13. NUMER SERII


Lot:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM