INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM – PUDEŁKO KARTONOWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ricordo, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej


Donepezili hydrochloridum


2. ZAWARTOŚĆ SUSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Produkt zawiera laktozę jednowodną oraz aspartam (E 951).

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy przeczytać ulotkę.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.


28 tabletek 5909990798933


5. SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI SĄ KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149

05-152 Czosnów


(Logo)


12. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17279


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Ricordo 5 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ricordo, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej


Donepezili hydrochloridum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Adamed Sp. z o.o.


(Logo)


3. TERMIN WAŹNOŚCI


Exp.:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE