INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


{tekturowe pudełko}1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Neliprax, 0,18 mg, tabletki


Pramipexolum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 tabletka zawiera 0,18 mg pramipeksolu co odpowiada 0,25 mg pramipeksolu dichlorowodorku jednowodnego


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka


30 tabletek 5909990805327


100 tabletek 5909990805334


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności: {MM/RRRR}


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


ARTI FARMA Sp. z o.o. - Sp. Komandytowa

ul. Jutrzenki 94

02-230 Warszawa

Polska

(logo)


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17229


13. NUMER SERII


Numer serii: {numer}


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Neliprax


17. KOD EAN


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


{blister}1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Neliprax, 0,18 mg, tabletki


Pramipexolum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


ARTI FARMA Sp. z o.o. - Sp. Komandytowa


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności: {MM/RRRR}


4. NUMER SERII


Numer serii: {numer}


5. INNE
3