CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Pyralgina Aqua, 500 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


1 saszetka zawiera 500 mg metamizolu magnezu (Metamizolum magnesicum) w postaci metamizolu magnezowego sześciowodnego.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Granulat do sporządzania roztworu doustnego

Jednorodny granulat, koloru pomarańczowego, niezbrylony o pomarańczowym smaku. 1. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


  1. Wskazania do stosowania  1. Dawkowanie i sposób podawania


Produkt należy stosować podczas lub bezpośrednio po posiłkach.

Zwykle stosuje się:

tylko u dorosłych


Maksymalna jednorazowa dawka doustna wynosi 1 g, maksymalna dawka dobowa 3 g.


Należy poinformować pacjenta, że powinien zasięgnąć porady lekarskiej, gdy objawy nie ustąpią po 3-5 dobach stosowania produktu Pyralgina Aqua lub niezwłocznie, gdy mimo przyjęcia produktu, nasilają się.


Sposób stosowania:

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody.


  1. Przeciwwskazania  1. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Produkt stosować ostrożnie:


Stosowanie preparatu w dużych dawkach lub długotrwale zwiększa ryzyko agranulocytozy, dlatego nie należy go stosować dłużej niż 3-5 dób.


W przypadku konieczności długotrwałego stosowania produktu należy kontrolować obraz krwi, gdyż metamizol może powodować uszkodzenie szpiku kostnego.


Należy poinformować pacjenta o tym, aby w razie wystąpienia objawów agranulocytozy, np. podwyższonej temperatury ciała połączonej z bólem gardła i owrzodzeniami w jamie ustnej natychmiast odstawił produkt i skontaktował się z lekarzem.


Należy poinformować pacjenta o tym, aby w przypadku wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej, np. duszności, obrzęku języka, obrzęku naczynioruchowego, wysypki czy pokrzywki natychmiast odstawił produkt i wezwał pomoc lekarską, gdyż istnieje zagrożenie życia.


Produkt zawiera barwnik żółcień pomarańczową, który u niektórych pacjentów może powodować reakcje alergiczne.


Jedna saszetka zawiera 0,04 wymiennika węglowodanowego.


  1. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji  1. Ciąża i laktacja


Ciąża:

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ metamizolu na reprodukcję i rozwój potomstwa, nie zaobserwowano jednak teratogennego działania metamizolu.

Obserwowano zmniejszenie się wydalania metabolitów metamizolu z krwi w czasie ciąży i laktacji.

Stosowanie metamizolu w czasie ciąży zwiększa ryzyko rozwoju guza Wilmsa u potomstwa.

Nie dopuszcza się stosowania metamizolu w ciąży.


Karmienie piersią:

Nie należy stosować metamizolu w okresie karmienia piersią.


  1. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu


Brak danych o przeciwwskazaniach do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.


  1. Działania niepożądane


Działania niepożądane zostały sklasyfikowane według układów i narządów zgodnie z następującą konwencją:

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100 do <1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000),

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)


Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: leukopenia.


Bardzo rzadko: agranulocytoza, małopłytkowość. Te reakcje są przypuszczalnie uwarunkowane immunologicznie. Mogą wystąpić także u osób, u których metamizol był wcześniej stosowany bez powikłań.

Pojedyncze doniesienia wskazują, że ryzyko wystąpienia agranulocytozy może się zwiększyć w przypadku podawania metamizolu przez okres dłuższy niż jeden tydzień.


Do typowych objawów agranulocytozy należą wysoka gorączka, dreszcze, bóle gardła, trudności w połykaniu oraz stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy. U pacjentów otrzymujących antybiotyki te objawy mogą mieć niewielkie nasilenie. Węzły chłonne oraz śledziona mogą pozostać bez zmian lub być tylko nieznacznie powiększone. Opadanie krwinek czerwonych jest znacznie przyspieszone, ilość granulocytów znacznie się zmniejsza lub zanikają całkowicie. Zwykle, lecz nie zawsze, występują prawidłowe wartości hemoglobiny, erytrocytów i płytek krwi.


W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów agranulocytozy należy natychmiast przerwać podawanie produktu i skontrolować obraz krwi. Ważne jest aby nie odkładać decyzji o przerwaniu leczenia oczekując na wyniki badań laboratoryjnych, jeśli dojdzie do nieoczekiwanego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta i gorączka nie ustępuje oraz gdy pojawią się kolejne lub nasilone bóle związane z zapaleniem błony śluzowej, szczególnie jamy ustnej, nosa i gardła.


Częstość nieznana: niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, uszkodzenie szpiku, niekiedy kończące się zgonem.

U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej wywołuje hemolizę krwinek.


Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: osutka polekowa.


Rzadko: zmiany skórne grudkowo-plamkowe.

Mogą wystąpić także reakcje rzekomoanafilaktyczne i anafilaktyczne, szczególnie po podaniu dożylnym. Reakcje te mogą rozwijać się w trakcie wstrzyknięcia lub bezpośrednio po podaniu, występują jednak przeważnie w pierwszej godzinie po podaniu.

Mniej nasilone reakcje występują typowo w postaci zmian skórnych i w obrębie błon śluzowych (jak np. świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka, obrzęk), duszność i – rzadziej – zaburzenia żołądka i jelit. Takie lżej przebiegające odczyny mogą przechodzić w cięższe formy z uogólnioną pokrzywką, ciężkim obrzękiem naczynioruchowym (także w obrębie krtani), ciężkim skurczem oskrzeli, zaburzeniami rytmu serca, spadkiem ciśnienia tętniczego (niekiedy poprzedzonym jego wzrostem).


Należy poinformować pacjenta o tym, aby w przypadku wystąpienia takich objawów reakcji anafilaktycznej natychmiast odstawił produkt i wezwał pomoc lekarską, gdyż istnieje zagrożenie życia.


U pacjentów z zespołem astmy aspirynowej nietolerancja metamizolu objawia się typowo napadami astmy.


Bardzo rzadko: napad astmy, zespół Stevens-Johnsona lub Lyella, wstrząs.


Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana: bóle i zawroty głowy.


Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: nudności, wymioty, bóle brzucha, podrażnienie żołądka, biegunka, suchość w jamie ustnej.


Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: uszkodzenie wątroby.


Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: podczas lub po podaniu produktu mogą wystąpić reakcje hipotensyjne, które prawdopodobnie są uwarunkowane farmakologicznie, i nie towarzyszą im objawy reakcji anafilaktycznych lub rzekomoanafilaktycznych. Mogą prowadzić one do nadmiernego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi. Szybkie podanie dożylne zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia niedociśnienia.


W przypadku bardzo wysokiej gorączki może wystąpić, zależne od dawki, krytyczne zmniejszenie ciśnienia krwi bez objawów nadwrażliwości.


Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: może wystąpić nagłe pogorszenie czynności nerek, przy czym w niektórych przypadkach może rozwijać się białkomocz, skąpomocz lub bezmocz oraz ostra niewydolność nerek.

Może wystąpić również śródmiąższowe zapalenie nerek.

Częstość nieznana: po zastosowaniu bardzo dużych dawek metamizolu wydalanie nieszkodliwego metabolitu może powodować czerwone zabarwienie moczu.


  1. Przedawkowanie


Nie ustalono wielkości dawki toksycznej dla człowieka. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 g/dobę.

W piśmiennictwie były opisane przypadki zatrucia metamizolem po przyjęciu doustnym dawki powyżej 10 g.


Pochodne pirazolonu w dużych dawkach działają pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy.


Objawy przedawkowania

Mogą wystąpić zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia słuchu, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia świadomości, śpiączka, drgawki toniczno-kloniczne czy zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia rytmu serca (tachykardia). Przedawkowanie metamizolu może spowodować także bóle brzucha, wymioty, nadżerki błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, krwawienia, perforacje, uszkodzenie komórek wątrobowych, martwicę cewek nerkowych oraz alergiczny skurcz oskrzeli. Odnotowano przypadki wystąpienia wysypki, pokrzywki, obrzęku, złuszczającego zapalenia oraz martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka.

Istnieje także możliwość wystąpienia zaburzeń hematologicznych np. leukopenii, trombocytopenii, uszkodzenia szpiku, niedokrwistości aplastycznej.


Po przyjęciu dużych dawek metamizolu mogą wystąpić drgawki i śpiączka. Objawy te mogą wystąpić już po upływie 10 minut.


Leczenie przedawkowania

W razie przedawkowania należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Większość podanej dawki metamizolu (około 90%) wydalana jest z moczem w postaci metabolitów. W razie zatrucia można zastosować forsowną diurezę lub dializę otrzewnową. 1. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


  1. Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; pirazolony.

Kod ATC: N02BB02


Metamizol jest pochodną pirazolonu o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym oraz spazmolitycznym.

Mechanizm jego działania nie jest do końca poznany. Wyniki badań wskazują, że metamizol i jego główny metabolit (4-metylo-amino-antypiryna) działają prawdopodobnie zarówno poprzez ośrodkowy jak i obwodowy układ nerwowy.


  1. Właściwości farmakokinetyczne


Metamizol po podaniu doustnym hydrolizowany jest całkowicie do czynnej farmakologicznie 4-N-metyloantypiryny (MAA). Biodostępność MAA wynosi około 90% i jest nieco większa po podaniu doustnym niż pozajelitowym.


Działanie kliniczne wykazuje głównie MAA, w pewnym stopniu także jej metabolit, 4-aminoantypiryna (AA). Wartość pola pod krzywą (AUC) dla AA wynosi około 25% pola pod krzywą dla MAA. Metabolity 4-N-acetyloaminoantypiryna (AAA) i 4-N-formyloaminoantypiryna (FAA) są prawdopodobnie farmakologicznie nieaktywne.


Należy zwrócić uwagę, że farmakokinetyka wszystkich metabolitów ma charakter nieliniowy. Nie jest znane znaczenie kliniczne tego zjawiska. Podczas krótkotrwałego leczenia gromadzenie się metabolitów ma niewielkie znaczenie.


Metamizol przechodzi przez barierę łożyskową. Metabolity metamizolu przenikają do mleka matki.

Z białkami osocza MAA wiąże się w 58%, AA w 48%, FAA w 18% a AAA w 14%.


Po doustnym podaniu pojedynczej dawki można było zidentyfikować 85% wydalonych z moczem metabolitów, z czego 31% stanowiła MAA, 63% AA, 268% AAA i 234% FAA. Klirens nerkowy po pojedynczej doustnej dawce 1g metamizolu wynosił dla MAA 52, dla AA 3813, AAA 618 i FAA 495 ml/min. Okres półtrwania w fazie eliminacji z surowicy wynosił odpowiednio 2,70,5 godziny dla MAA, 3,71,3 godziny dla AA, 9,51,5 godziny dla AAA i 11,21,5 godziny dla FAA.


U pacjentów w podeszłym wieku AUC wzrasta 2-3 – krotnie. U pacjentów z marskością wątroby okres półtrwania w fazie eliminacji MAA i FAA po podaniu pojedynczej dawki doustnej zwiększa się około trzykrotnie, podczas gdy dla AA i AAA – w innym stopniu. U tych pacjentów powinno się unikać stosowania dużych dawek leku.


Dostępne dane na temat pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wskazują na zmniejszoną szybkość eliminacji niektórych metabolitów (AAA i FAA). U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek powinno się więc unikać stosowania dużych dawek.


  1. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Badania wskazują, że metamizol może indukować nowotwory komórek wątroby u zwierząt, jednak znaczenie tych danych nie zostało potwierdzone u ludzi. Potencjalne właściwości mutagenne metamizolu wskazują na jego możliwe działanie genotoksyczne i kancerogenne. 1. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz substancji pomocniczych


Mannitol

Powidon K29/32

Sacharyna sodowa

Aromat pomarańczowy

Żółcień pomarańczowa (E 110)


  1. Niezgodności farmaceutyczne


Brak danych.


6.3 Okres ważności


3 lata.


6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.


  1. Rodzaj i zawartość opakowania


Produkt pakuje się po 6 saszetek z folii typu papier-aluminium z natłoczoną na ciepło warstwą folii typu SURLYN. Tak pakowany produkt umieszcza się wraz z ulotką w pudełku tekturowym.


Jedna saszetka zawiera 1,168 g granulatu.


6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania


Nie dotyczy. 1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański 1. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 171829. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 2010-08-0410. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 2010-08-04

6