INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


{TEKTUROWE PUDEŁKO}1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Olanzapine Accord, 7,5 mg, tabletki powlekane


Olanzapinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 7,5 mg olanzapiny3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka powlekana


28 tabletek 5909990809660


35 tabletek 5909990809677


56 tabletek 5909990809684


70 tabletek 59099908096915. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF,Wielka Brytania12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1721313. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Olanzapine Accord 7,5 mg17. kod kreskowy EAN UCC

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


{BLISTRY Aluminium/Aluminium}1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Olanzapine Accord, 7,5 mg, tabletki powlekane


Olanzapinum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Accord3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP4. NUMER SERII


Lot5. INNE