INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko kartonowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zolmitriptan STADA, 2,5 mg tabletki

Zolmitriptanum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka zawiera 2,5 mg zolmitryptanu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera mentol. Dalsze informacje – patrz załączona ulotka.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka


1 tabletka ((kod EAN)) 5909990813384

3 tabletki ((kod EAN)) 59099908133915. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2 – 18

D-61118 Bad Vilbel

Niemcy12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Nr pozwolenia: 1716113. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Zolmitriptan STADA, 2,5 mgMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zolmitriptan STADA, 2,5 mg tabletki

Zolmitriptanum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


STADA Arzneimittel AG - logo3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE3