INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Roqurum, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Rocuronii bromidum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład: 1 ml zawiera 10 mg rokuroniowego bromku


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: sodu chlorek, sodu octan trójwodny, kwas octowy lodowaty (50% roztwór), woda do wstrzykiwań4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do wstrzykiwań


10 fiolek po 2,5 ml ((kod EAN)) 5909990812486

10 fiolek po 5 ml ((kod EAN)) 5909990812493

10 fiolek po 10 ml ((kod EAN)) 5909990812509


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie dożylne (iv.)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Leku nie stosować po upływie terminu ważności.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):

Po rozcieńczeniu lek może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez 24 godziny.9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w lodówce.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra

(Logo) Jelfa12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1727013. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lz - Lek dostępny wyłącznie w lecznictwie zamkniętym15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


RoqurumMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Fiolka1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Roqurum, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Rocuronii bromidum2. SPOSÓB PODAWANIA


iv.3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


2,5 ml

5 ml

10 ml6. INNE


Jelfa SA