ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Glypressin, 1 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań


Terlipressini acetas


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Spis treści ulotki:

1. Co to jest Glypressin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glypressin

3. Jak stosować lek Glypressin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Glypressin

6. Inne informacje1. CO TO JEST GLYPRESSIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Glypressin składa się z proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Biały, liofilizowany proszek zawiera substancję czynną, terlipresynę.


Glypressin stosuje się w leczeniu krwawień z żylaków przełyku.

Żylaki przełyku, to poszerzone naczynia krwionośne, które powstają w przełyku jako powikłanie choroby wątroby. Mogą one pękać i krwawić i jest to ciężki stan zagrażający życiu.


Po wstrzyknięciu do strumienia krwi, substancja czynna, terlipresyna, ulega rozpadowi, uwalniając substancję o nazwie lizynowazopresyna. Działa ona na ściany naczyń krwionośnych, powodując ich zwężenie i ograniczenie napływu krwi do żylaków, przez co krwawienie ulega zmniejszeniu.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GLYPRESSIN


Kiedy nie stosować leku Glypressin


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Glypressin


Należy poinformować lekarza, jeśli występuje którykolwiek z tych stanów.


W czasie leczenia lekiem Glypressin należy stale kontrolować tętno, ciśnienie krwi i bilans płynów.


Stosowanie leku Glypressin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu jakichkolwiek leków nasercowych, takich jak propofol lub beta-adrenolityki, ponieważ ich działanie może być nasilone, jeśli są stosowane jednocześnie z lekiem Glypressin.


Ciąża i karmienie piersią

Leku Glypressin nie należy stosować w ciąży.

Leku Glypressin nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy Glypressin przenika do mleka matki.


Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nieistotne. Glypressin jest lekiem stosowanym wyłącznie w szpitalach.


3. JAK STOSOWAĆ LEK GLYPRESSIN


Glypressin jest lekiem stosowanym w szpitalach i powinien być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Roztwór sporządza się, wstrzykując rozpuszczalnik do fiolki z proszkiem przez gumowy korek. Natychmiast po sporządzeniu klarowny roztwór wstrzykuje się do żyły (bezpośrednio do strumienia krwi).


Zazwyczaj początkowa dawka leku Glypressin w ostrym krwawieniu z żylaków przełyku wynosi 2 mg. Nastepne dawki, wynoszące zazwyczaj od 1 mg do 2 mg, podaje się co 4 godziny przez okres 24 godzin, aż do czasu opanowania krwawienia. Leczenie powinno trwać maksymalnie 48 godzin.

Po podaniu dawki początkowej kolejne dawki mogą być dostosowywane zależnie do masy ciała pacjenta lub w przypadku wystąpienia objawów niepożądanych


4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Glypressin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Często występujące działania niepożądane (dotyczą od 1 do 10 na każdych 100 leczonych pacjentów):


Niezbyt często występujące działania niepożądane (dotyczą od 1 do 10 na każdych 1 000 leczonych pacjentów):


Rzadko występujące działania niepożądane (dotyczą od 1 do 10 na każdych 10 000 leczonych pacjentów):


Częśtość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.


5. JAK PrzechowywaĆ lek GLYPRESSIN


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Nie stosować leku Glypressin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Klarowny roztwór musi być użyty natychmiast po rozpuszczeniu proszku w rozpuszczalniku.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.


6. Inne informacje


Co zawiera lek Glypressin

proszek: mannitol (E 421) i kwas solny

rozpuszczalnik: chlorek sodu, kwas solny i woda do wstrzykiwań.


Jak wygląda lek Glypressin i co zawiera opakowanie

Lek Glypressin, to proszek i rozpuszczalnik do sporzadzania roztworu do wstrzykiwań. Proszek ma kolor biały. Po rozpuszczeniu w dołączonym rozpuszczalniku powinno się uzyskać przezroczysty, bezbarwny roztwór.


Dostępna jest jedna wielkość opakowania:

5 fiolek z proszkiem i 5 ampułek z rozpuszczalnikiem


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Niemcy


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska

Ferring Pharmaceuticals SA Spółka Akcyjna Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Tel.: +48 22 246 06 80

Fax: +48 22 246 06 81


Data zatwierdzenia ulotki: 01.06.2010 r.


4