INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zetamax, 2 g, granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej


Azithromycinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Lek zawiera 2 g azytromycyny (w postaci dwuwodnej).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera sacharozę i sód.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej.

Opakowanie zawiera jedną butelkę.

Opakowanie zawiera pojedynczą dawkę leku.5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne


Instrukcja przygotowania zawiesiny:

Dodać wodę do kreski (gruba czarna kreska pomiędzy dwiema cieńszymi liniami), zakręcić butelkę i dokładnie wstrząsnąć.

Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):

Okres ważności po sporządzeniu zawiesiny: 12 godzin.9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich,

Kent, CT13 9NJ

Wielka Brytania12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 15609


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Zetamax 2 g
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Butelka


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zetamax, 2 g, granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej


Azithromycinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Lek zawiera 2 g azytromycyny (w postaci dwuwodnej).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera sacharozę i sód.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Granulat o przedłużonym uwalnianiu do stosowania doustnego.

Opakowanie zawiera pojedynczą dawkę leku.


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne

Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


7. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:

Okres ważności po sporządzeniu zawiesiny: 12 godzin.


8. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.


9. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Logo Pfizer


10. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 15609


11. NUMER SERII


Lot:


3