ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

FALSIGRA 50 mg tabletki powlekane

FALSIGRA 100 mg tabletki powlekane

Sildenafili citras


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

  • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy przekazywać go innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same

  • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Falsigra i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Falsigra

3. Jak stosować lek Falsigra

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Falsigra

6. Inne informacje


1. Co to jest lek Falsigra i w jakim celu się go stosuje


Falsigra jest lekiem przeznaczonym dla mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Jest to stan, kiedy mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać odpowiedniego wzwodu do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego.

Falsigra należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5.

Po uprzedniej stymulacji seksualnej, Falsigra pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co poprawia jego ukrwienie. W wyniku tego dochodzi do wzwodu.

Falsigra nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji.

Falsigra nie powinna być stosowana przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Lekarz stwierdzi, czy pacjent ma zaburzenia wzwodu i ustali czynniki powodujące te zaburzenia.


Lek Falsigra nie działa przy braku stymulacji seksualnej.

Falsigra nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Falsigra

Kiedy nie stosować leku Falsigra

(powyżej 140/90 mm Hg).


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Falsigra

Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi jeśli występuje jakakolwiek z niżej wymienionych chorób.Stosowanie leku Falsigra z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku Falsigra nie należy pić soku grejpfrutowego, ponieważ może nasilić działanie leku.

Stosowanie leku Falsigra w trakcie posiłku może opóźnić jego działanie. Zaleca się stosowanie leku Falsigra 2 godziny przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.


Alkohol może zmniejszyć zdolność do uzyskania erekcji. Aby uzyskać efekt działania leku, pacjent nie powinien pić większych ilości alkoholu przed zażyciem leku Falsigra (stężenie alkoholu we krwi 0,08 promila lub powyżej).


Stosowanie leku Falsigra z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.


Nie należy stosować leku Falsigra z następującymi lekami:


Nie należy stosować leku Falsigra jednocześnie z innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Falsigra może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia.

Nie należy prowadzić samochodu lub obsługiwać maszyn, jeśli te objawy występują.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Falsigra

Lek Falsigra zawiera laktozę (cukier). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


3. Jak stosować lek Falsigra


Lek Falsigra należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosować doustnie.


Jaką dawkę stosować

Zazwyczaj stosowana dawka to:

jedna tabletka (50 mg) przyjmowana na godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.

Jeśli dawka ta nie jest wystarczająca, lekarz może ją zwiększyć do 100 mg (2 tabletki po 50 mg lub
1 tabletka po 100 mg).

Jeśli dawka jest za duża, lekarz może ją zmniejszyć do 25 mg (1/2 tabletki po 50 mg).

Maksymalna zalecana dawka to 100 mg.

Nie zaleca się stosowania leku Falsigra częściej niż raz na dobę.

Jeżeli lek jest przyjmowany podczas posiłku, to działanie leku może być opóźnione (patrz punkt: Stosowanie leku Falsigra z jedzeniem i piciem).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować tego leku u osób poniżej 18 lat.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Falsigra

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka powyżej 100 mg nie zwiększa działania leku. Wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 4: Możliwe działania niepożądane).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, Falsigra może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem w przypadku;


Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż u 1 na 10 pacjentów):


Częste działania niepożądane (występujące u więcej niż u 1 na 100 pacjentów i u mniej niż 1 na 10 pacjentów):


Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u więcej niż u 1 na 1000 pacjentów i u mniej niż 1 na 100 pacjentów):


Rzadkie działania niepożądane (występujące u więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów i u mniej niż 1 na 1000 osób):

Ponadto z częstością nieznaną występowały zaburzenia rytmu serca w postaci arytmii komorowej oraz nagła śmierć.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


5. Jak przechowywać lek Falsigra


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Falsigra po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Inne informacje


Co zawiera lek Falsigra

Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 50 mg lub 100 mg syldenafilu.

Ponadto lek zawiera: mikrokrystaliczną celulozę, kroskarmelozę sodową, wapnia wodorofosforan dwuwodny, powidon, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki zawiera: laktozę jednowodną, hypromelozę, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, indygotynę.


Jak wygląda lek Falsigra i co zawiera opakowanie

Falsigra 50 mg to niebieskie, powlekane tabletki. Mają kształt okrągły o średnicy 8 mm, obustronnie wypukłe z linią podziału po jednej stronie. Tabletki dostępne są w opakowaniu zawierającym: 1, 3, 4, 7, 8 tabletek.

Falsigra 100 mg to niebieskie, powlekane tabletki. Mają kształt okrągły o średnicy 10 mm, są obustronnie wypukłe. Tabletki dostępne są w opakowaniu zawierającym: 1, 3, 4, 7, 8 tabletek.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:


Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

Tel. (24) 357 44 44

Faks (24) 357 45 45

E-mail: [email protected]


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-08-10


7