INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCHPUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Miravil, 100 mg, tabletki powlekane


Sertralinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 tabletka powlekana zawiera 100 mg sertraliny w postaci chlorowodorku sertraliny.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


-


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka powlekana.


30 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990804368


100 tabletek powlekanych Kod EAN: 59099908043755. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


-


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


-10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


-


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


(logo podmiotu odpowiedzialnego)


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlandia12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1713213. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp- Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


-


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Miravil 100 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Miravil, 100 mg, tabletki powlekane2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Orion Corporation3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE

(logo podmiotu odpowiedzialnego)