INFORMACJE DO ZAMIESZCZENIA NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ibandronic Acid Mylan


150 mg, tabletki powlekane

Acidum ibandronicum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)


Każda tabletka zawiera sodu ibandronian jednowodny co odpowiada 150 mg kwasu ibandronowego.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Tabletki Ibandronic Acid Mylan zawierają laktozę. Dalsze informacje – patrz ulotka dla pacjenta.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


1 tabletka powlekana

3 tabletki powlekane5. SPOSÓB I DROGA(-I) PODANIA


Lek do podawania doustnego. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta.6. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego


Mylan B.V

Dieselweg 25
3752 LB Bunschoten

Holandia12. numer(-y) pozwolenia(-ń) na dopuszczenie do obrotu


17026


13. numer serii


Numer serii (Lot)14. kategoria dostępności


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. instrukcja użycia
16. informacja podana brajlem


Ibandronic Acid Mylan,

150 mg Tabletki powlekane((1 tabletka powlekana)) kod EAN 5909990804962

((3 tabletki powlekane)) kod EAN 5909990804979


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ibandronic Acid Mylan


150 mg, tabletki powlekane

Acidum ibandronicum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Mylan B.V.


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Exp


4. NUMER SERII


Lot


5. INNE