INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nykob, 15 mg, tabletki powlekane

Olanzapinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka powlekana zawiera 15 mg olanzapiny.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną i lecytynę sojową (E 322). Dalsze informacje - patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990809141


35 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990809158


56 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990809165


70 tabletek powlekanych Kod kreskowy EAN: 5909990809172


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


IWA Consulting ApS, Ølby Center 18-20, 4600 Køge, Dania


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17171


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp-Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nykob, 15 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH

FOLIOWYCH


Etykieta na blistrze foliowym1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Nykob, 15 mg, tabletki powlekane

Olanzapinum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


IWA Consulting ApS - logo


3. TERMIN WAŻNOŚCI


(EXP)


4. NUMER SERII


(Lot)


5. INNE