INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Clogrel 75 mg tabletki powlekane

Clopidogrelum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci zasady klopidogrelu).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek powlekanych 59099908043825. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1699713. NUMER SERII


Nr serii (LOT):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Clogrel 75 mgKod EAN:


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Clogrel 75 mg tabletki powlekane

Clopidogrelum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


(logo) POLPHARMA3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


LOT:5. INNE3