INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zidoxer, 50 mg, tabletki powlekane

(Topiramatum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg topiramatu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera również laktozę jednowodną.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z ostrzeżeniami znajdującymi się w załączonej ulotce.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek kod EAN 5909990662296


60 tabletek kod EAN 5909990662302


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Labormed Pharma S.A.

Spl. Independentei 319E

6th District, Bukareszt

Rumunia

((logo podmiotu odpowiedzialnego))


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 14874


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Zidoxer 50 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

BLISTER PVC/PE/PVDC/Aluminium1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zidoxer, 50 mg, tabletki powlekane

Topiramatum


2. NAZAWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Labormed Pharma S.A.((logo))


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE


3