3INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zemplar, 2 mikrogramy/ml, roztwór do wstrzykiwań

Parykalcytol2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 2 mikrogramy parykalcytolu.


Każda ampułka (1 ml) zawiera 2 mikrogramy parykalcytolu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Etanol (20% v/v)

Glikol propylenowy

Woda do wstrzykiwań


Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do wstrzykiwań

Opakowanie zawiera 5 ampułek po 1 ml5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do wstrzykiwań dożylnych.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17007


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot)14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – lek wydawany na receptę15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Zemplar 2 mikrogramy/ml


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

ETYKIETA1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Zemplar 2 mikrogramy/ml roztwór do wstrzykiwań

Parykalcytol

Do wstrzykiwań dożylnych2. SPOSÓB PODAWANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP4. NUMER SERII


Lot5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


Każda ampułka (1 ml) zawiera 2 mikrogramy parykalcytolu.6. INNE