ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Sudroc 75 mg tabletki powlekane

ClopidogrelumNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.Spis treści ulotki:

1. Co to jest Sudroc i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sudroc

3. Jak stosować lek Sudroc

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Sudroc

6. Inne informacje1. CO TO JEST SUDROC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Sudroc, należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi są bardzo małymi ciałkami we krwi, mniejszymi niż krwinki czerwone lub białe, które zlepiają się ze sobą podczas krzepnięcia krwi. Zapobiegając temu zlepianiu, leki przeciwpłytkowe zmniejszają możliwość tworzenia się zakrzepów krwi (procesu, który nazywa się zakrzepicą).


Sudroc podaje się, aby zapobiec tworzeniu się zakrzepów (skrzeplin) w stwardniałych miażdżycowo naczyniach krwionośnych (tętnicach), w procesie znanym jako miażdżyca tętnic, które mogą prowadzić do wystąpienia zdarzeń związanych z miażdżycą tętnic (takich jak: udar mózgu, atak serca lub zgon).


Pacjentowi został przepisany lek Sudroc, żeby zapobiec zakrzepom krwi i zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych ciężkich przypadków, ponieważ:

- U pacjenta występuje twardnienie tętnic (także zwane miażdżycą tętnic) i

- U pacjenta poprzednio wystąpił atak serca, udar mózgu lub występuje stan znany jako choroba tętnic obwodowych lub

- U pacjenta wystąpił ból silnego typu w klatce piersiowej znany jako ”niestabilna dławica piersiowa” lub „zawał mięśnia sercowego” (atak serca). W celu leczenia tego schorzenia lekarz może umieścić stent w zablokowanej lub zwężonej tętnicy, celem przywrócenia skutecznego przepływu krwi. Pacjent powinien także zażywać kwas acetylosalicylowy (substancja obecna w wielu lekach, stosowana zarówno w celu łagodzenia bólu i obniżenia gorączki, jak i w zapobieganiu krzepnięciu krwi), zgodnie z zaleceniem lekarza.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SUDROC


Kiedy nie stosować leku Sudroc

- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na klopidogrel lub którykolwiek z pozostałych składników leku Sudroc;

- Jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy, który powoduje obecnie krwawienie, taki jak wrzód trawienny lub krwawienie wewnątrz mózgu;

- Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.


Jeśli pacjent uważa, że dotyczy go którykolwiek z tych problemów lub ma jakiekolwiek inne wątpliwości, powinien skonsultować się z lekarzem zanim zastosuje lek Sudroc.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sudroc

Jeśli którakolwiek z sytuacji wymienionych poniżej dotyczy pacjenta, to przed zastosowaniem leku

Sudroc powinien on poinformować o tym lekarza:

jeśli występuje ryzyko krwawienia, takie jak:

- stan chorobowy, który powoduje ryzyko wewnętrznego krwawienia (taki jak wrzód żołądka),

- zaburzenie krwi usposabiające do wewnętrznego krwawienia (krwawienie wewnątrz tkanek, narządów lub stawów ciała),

- ostatnio doznany ciężki uraz,

- ostatnio przebyty zabieg chirurgiczny (włącznie ze stomatologicznym),

- planowany w ciągu następnych siedmiu dni zabieg chirurgiczny (włącznie ze stomatologicznym).

jeśli u pacjenta stwierdzono zakrzep w tętnicy mózgu (udar niedokrwienny), który wystąpił w ciągu ostatnich siedmiu dni,

jeśli pacjent przyjmuje inne leki (patrz „Stosowanie leku Sudroc z innymi lekami”),

jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby.


Podczas stosowania leku Sudroc:

- Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny (w tym stomatologiczny).

- Należy również niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi stan chorobowy, który obejmuje gorączkę i siniaki pod skórą, pojawiające się w postaci czerwonych, punktowych plamek występujących z lub bez nie dającego się wyjaśnić uczucia skrajnego zmęczenia, stanem dezorientacji, zażółceniem skóry lub oczu (żółtaczka) (patrz ,,MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE’’).

- W przypadku skaleczenia lub zranienia, czas jaki upłynie zanim krwawienie ustanie, może być nieco dłuższy niż zwykle. Jest to związane ze sposobem działania leku, ponieważ zapobiega powstawaniu zakrzepów krwi. Nie sprawia to zwykle kłopotów przy niewielkich skaleczeniach i zranieniach np. skaleczenia w czasie golenia. Tym niemniej, w przypadku wystąpienia krwawienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem (patrz ,,MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE’’).

- Lekarz może zlecić przeprowadzenie badań krwi.

- Należy powiadomić lekarza lub farmaceutę, jeśli wystąpi jakikolwiek objaw niepożądany nie wymieniony w punkcie „MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE” tej ulotki lub jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych.


Sudroc nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci oraz młodzieży.


Stosowanie leku Sudroc z innymi lekami

Niektóre inne leki mogą wpływać na stosowanie leku Sudroc lub odwrotnie.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.


Stosowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi) jednocześnie z lekiem Sudroc nie jest zalecane.


Pacjent powinien poinformować lekarza zwłaszcza wtedy, jeśli przyjmuje niesteroidowy lek przeciwzapalny, zwykle stosowany do leczenia stanów bólowych i (lub) zapalnych mięśni lub stawów, oraz jeśli przyjmuje heparynę, lub jakikolwiek inny lek stosowany w celu zmniejszenia krzepliwości krwi lub inhibitor pompy protonowej (np. omeprazol) stosowany w dolegliwościach żołądka.


Pacjenci, u których wystąpiły silne bóle w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa lub atak serca) mogą mieć przepisywany Sudroc w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym, substancją obecną w wielu lekach, stosowaną w celu łagodzenia bólu i obniżenia gorączki. Sporadyczne zastosowanie kwasu acetylosalicylowego (nie więcej niż 1 000 mg w ciągu 24 godzin) nie powinno zazwyczaj powodować problemu, ale długotrwałe stosowanie w innych okolicznościach powinno być omówione z lekarzem.


Stosowanie leku Sudroc z jedzeniem i piciem

Lek Sudroc może być stosowany z jedzeniem lub bez jedzenia.


Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania tego leku podczas ciąży i karmienia piersią.


Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży, to zanim zastosuje Sudroc powinna poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku

Sudroc, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ stosowanie klopidogrelu podczas ciąży nie jest zalecane.


Podczas stosowania leku Sudroc pacjentka powinna zapytać się lekarza, czy może karmić dziecko piersią.


Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby Sudroc wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Sudroc

Sudroc zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


Sudroc zawiera także uwodorniony olej rycynowy, który może powodować niestrawność lub biegunkę.3. JAK STOSOWAĆ LEK SUDROC


Sudroc należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Jeśli u pacjenta wystąpiły silne bóle w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa lub atak serca), lekarz może przepisać od razu na rozpoczęcie leczenia 300 mg leku Sudroc (4 tabletki po 75 mg). Potem zazwyczaj stosowana dawka leku Sudroc to jedna tabletka 75 mg na dobę stosowana doustnie z posiłkiem lub bez posiłku i codziennie o tej samej porze.


Lek należy przyjmować tak długo jak zaleca lekarz.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sudroc

Należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem ratunkowym z powodu wystąpienia zwiększonego ryzyka krwawienia.Pominięcie zastosowania leku Sudroc

Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku Sudroc, ale przypomni sobie o tym w ciągu 12 godzin od czasu kiedy zwykle ją stosuje, powinien niezwłocznie zażyć tabletkę, a potem następną tabletkę zażyć o zwykłej porze.


Jeśli przerwa w przyjęciu leku była dłuższa niż 12 godzin, należy pominąć zapomnianą dawkę, a kolejną zażyć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku Sudroc

Nie należy przerywać leczenia. Przed przerwaniem należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek Sudroc może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:

- gorączka, objawy zakażenia lub uczucie skrajnego zmęczenia. Może to być spowodowane rzadko występującym zmniejszeniem liczby niektórych krwinek;

- objawy zaburzenia czynności wątroby, takie jak zażółcenie skóry i (lub) oczu (żółtaczka), związane lub nie z krwawieniem, które pojawia się pod skórą w postaci czerwonych punktowych plamek i (lub) stanem dezorientacji (patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sudroc”);

- obrzęk ust lub zaburzenia skóry, takie jak wysypki i świąd, pęcherze skórne. Może to być objawem reakcji alergicznych.


Najczęstszym działaniem niepożądanym (występującym u 1 do 10 pacjentów na 100) jest krwawienie.

Krwawienie może wystąpić jako krwawienie w żołądku lub jelitach, siniak, krwiak (dziwne krwawienie lub zasinienie pod skórą), krwawienie z nosa, krew w moczu. Donoszono także o małej liczbie przypadków krwawienia w oku, do wnętrza głowy, płuc lub stawów.


Jeśli wystąpi przedłużone krwawienie podczas stosowania leku Sudroc

W przypadku skaleczenia lub zranienia, czas jaki upłynie zanim krwawienie ustanie, może być nieco dłuższy niż zwykle. Jest to związane ze sposobem działania leku, ponieważ zapobiega powstawaniu zakrzepów krwi. Nie sprawia to zwykle kłopotów po niewielkich skaleczeniach i zranieniach np. skaleczenia w czasie golenia. Tym niemniej, w przypadku wystąpienia krwawienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem (patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sudroc”).


Inne działania niepożądane to:

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 100): biegunka, bóle brzucha, niestrawność lub zgaga.


Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000): ból głowy, wrzód żołądka, wymioty, nudności, zaparcie, nadmiar gazów w żołądku lub jelitach, wysypki, świąd, zawroty głowy, uczucie mrowienia lub drętwienia.


Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000): zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000): żółtaczka; silne bóle brzucha z lub bez bólu pleców; gorączka, trudności w oddychaniu, czasami skojarzone z kaszlem; uogólnione reakcje alergiczne; obrzęk ust; pęcherze skórne; alergia skórna; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej); obniżenie ciśnienia krwi; stan dezorientacji; omamy; bóle stawów; bóle mięśniowe; zaburzenia smaku.


Ponadto lekarz może wykryć zmiany w wynikach badań krwi lub moczu.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SUDROC


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Nie stosować leku Sudroc po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i na

blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Sudroc

- Substancją czynną leku jest klopidogrel. Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu).

- Inne składniki leku to laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, makrogol 6000, olej rycynowy uwodorniony w rdzeniu tabletki oraz hypromeloza 6cp, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), talk i glikol propylenowy w otoczce tabletki.


Jak wygląda lek Sudroc i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane są różowe, okrągłe i lekko wypukłe.


Opakowanie: 28 tabletek w blistrach, w pudełku tekturowym.


Podmiot odpowiedzialny

Miklich Laboratorios S.L., C/ Cuevas bajas, s/n – 23, Edificio Picasso, 29004 Malaga, Hiszpania


Wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

KRKA Polska Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa, Polska


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-06-095