INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Canbiox, 500 mg, tabletki powlekane

Azithromycinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera azytromycynę dwuwodną w ilości odpowiadającej 500 mg azytromycyny.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna.

W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz Ulotka dla Pacjenta.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


3 tabletki powlekane.5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holandia12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16081


Kod EAN: 590999074054313. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Canbiox 500 mg


2