ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Tonpular PR 75 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Tonpular PR 150 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Wenlafaksyna
Spis treści ulotki:

1. Co to jest Tonpular PR i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tonpular PR

3. Jak stosować lek Tonpular PR

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Tonpular PR

6. Inne informacje1. CO TO JEST TONPULAR PR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Tonpular PR kapsułki jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). U każdego człowieka występują w mózgu substancje nazywane serotoniną i noradrenaliną. Jednak u osób cierpiących na depresję
(i związane z tym schorzenia) występuje mniej takich substancji. Mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych nie jest do końca poznany, ale mogą one pomóc, zwiększając stężenia serotoniny i noradrenaliny w mózgu.


Tonpular PR jest stosowany w leczeniu:

Osoby cierpiące na depresję mogą odczuwać głęboki smutek. Takie uczucia mogą zakłócać normalne funkcjonowanie i utrzymywać się przez długi czas (np. tygodnie lub miesiące).

Zaburzenia lękowe uogólnione charakteryzują się nadmierną, niekontrolowaną i często nieracjonalną obawą o sprawy codzienne. Takie nadmierne zamartwianie się może zakłócać codzienne funkcjonowanie i utrzymywać się przez długi czas.

Lęki społeczne charakteryzują się uporczywym, intensywnym i przewlekłym lękiem przed oceną przez innych i przed potencjalnym ośmieszeniem lub poniżeniem w wyniku własnych działań.

Lęk napadowy (ataki paniki)2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TONPULAR PR

Kiedy nie stosować leku Tonpular PR:

- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek wenlafaksyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tonpular PR (patrz punkt 6 „Inne informacje”).

- Jeśli pacjent stosuje lub stosował w ciągu ostatnich 14 dni leki nazywane inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI). Takie leki mogą być stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona. Przyjmowanie nieodwracalnych MAOI równocześnie z innymi lekami, w tym z lekiem Tonpular PR, może spowodować ciężkie, a nawet zagrażające życiu działania niepożądane. Również przed rozpoczęciem przyjmowania jakiegokolwiek leku z grupy MAOI, pacjent powinien odczekać co najmniej 7 dni od zaprzestania przyjmowania leku Tonpular PR (patrz także punkt „Zespół serotoninowy” oraz „Stosowanie z innymi lekami”)


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tonpular PR

- Jeżeli u pacjenta lub kogokolwiek z jego rodziny wystąpiła w przeszłości mania lub zaburzenia dwubiegunowe (uczucie nadmiernego pobudzenia lub euforii na przemian z przygnębieniem lub depresją)

- U pacjent wystąpiło w przeszłości wysokie ciśnienie krwi lub choroby serca

- Jeżeli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady drgawek (padaczka).

- U pacjenta występuje jaskra (zwiększone ciśnienie w oczach)

- Jeżeli pacjentowi zagraża większe ryzyko krwawień lub u pacjenta występują zaburzenia krwawienia, bądź jeżeli przyjmuje inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko krwawień.

- Jeżeli u pacjenta wystąpiło w przeszłości zmniejszone stężenie sodu we krwi (hiponatremia).

- W przypadku dużego stężenia cholesterolu.

- Jeżeli pacjent stosuje inne leki, które przyjmowane jednocześnie z Tonpular PR mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego (patrz punkt „Stosowanie z innymi lekami”).

- Jeżeli u pacjenta wystąpiły w przeszłości zachowania agresywne.


Tonpular PR może wywoływać uczucie niepokoju lub niezdolności do siedzenia lub stania w miejscu. W razie wystąpienia takich objawów, należy poinformować o tym swojego lekarza.


Nie powinna dziwić obecność małych białych granulek lub kuleczek w stolcu podczas stosowania leku Tonpular PR. Wewnątrz kapsułek Tonpular PR znajdują się małe białe kuleczki zawierające substancję czynną - wenlafaksynę. Kuleczki są uwalniane z kapsułek do przewodu pokarmowego. W miarę przesuwania się kuleczek w przewodzie pokarmowym, powoli uwalniana jest wenlafaksyna. Otoczka kuleczek nie ulega rozpuszczeniu i zostaje wydalona z organizmu wraz ze stolcem. W związku z tym, pomimo zauważenia kuleczek w stolcu, odpowiednia dawka wenlafaksyny została wchłonięta przez organizm pacjenta.


Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia

Leku nie należy przepisywać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z dużymi zaburzeniami depresyjnymi. Nie ustalono bowiem jeszcze długotrwałego działania leku Tonpular PR kapsułki w tej grupie wiekowej. Stwierdzono, że u pacjentów w wieku poniżej 18 lat ryzyko działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Tonpular PR jest większe. Takie działania niepożądane obejmują chęć samookaleczenia, myśli i (lub) próby samobójcze oraz uczucie złości (głównie agresji, złości i negatywne lub wrogie zachowania).


Myśli samobójcze i pogłębienie depresji lub lęków

U pacjentów z depresją i/lub zaburzeniami lękowymi czasami występują myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Takie myśli mogą się nasilić w początkowej fazie przyjmowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ działanie tych leków wymaga czasu, zwykle około dwóch tygodni, czasami dłużej. Występowaniu takich myśli u pacjenta może sprzyjać:

Jeśli u pacjenta kiedykolwiek występują myśli samobójcze lub o samookaleczeniu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc do krewnych lub przyjaciół i prosić o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.


Suchość w jamie ustnej

Suchość w ustach jest zgłaszana przez 10 % pacjentów leczonych wenlafaksyną. Może to powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia próchnicy. Należy więc szczególnie zadbać o higienę jamy ustnej.


Stosowanie leku Tonpular PR z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Następujące leki mogą wpływać na leczenie lekiem Tonpular PR lub Tonpular PR może wpływać na leczenie tymi lekami:


W trakcie leczenia wenlafaksyną może wystąpić zespół serotoninowy, stan potencjalnego zagrożenia życia (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”), zwłaszcza w przypadku jednoczesnego stosowania z takimi lekami jak:


Objawy podmiotowe i przedmiotowe zespołu serotoninowego mogą obejmować kombinację następujących symptomów: niepokój ruchowy, halucynacje, utrata koordynacji ruchowej, przyspieszone tętno, podwyższona temperatura ciała, szybkie zmiany ciśnienia krwi, nadreaktywność, biegunka, śpiączka, nudności, wymioty. W przypadku podejrzenia wystąpienia zespołu serotoninowego, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza.


Poniżej wymienione leki mogą również wchodzić w interakcje z lekiem Tonpular PR i dlatego należy stosować je z ostrożnością. Szczególnie ważne jest powiadomienie lekarza, jeżeli pacjent zażywa leki zawierające:


Stosowanie leku Tonpular PR z jedzeniem i piciem

Tonpular PR należy przyjmować z jedzeniem i piciem (patrz punkt 3 “Jak stosować lek Tonpular PR”). Podobnie jak w przypadku wszystkich leków działających na ośrodkowy układ nerwowy, należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku.


Ciąża i karmienie piersią

W przypadku ciąży lub planowania zajścia w ciążę należy powiadomić o tym lekarza. Lek Tonpular PR należy stosować tylko po przedyskutowaniu z lekarzem potencjalnych korzyści i ryzyka dla nienarodzonego dziecka.


Jeżeli pacjentka przyjmuje Tonpular PR w okresie ciąży należy poinformować o tym lekarza i/lub położną, gdyż po urodzeniu u dziecka mogą wystąpić pewne objawy. Objawy te, zazwyczaj występują w ciągu pierwszych 24 godzin po porodzie i obejmują nieprawidłowe przyswajanie pokarmu oraz trudności w oddychaniu. Jeśli pacjentka jest zaniepokojona z powodu wystąpienia takich objawów u noworodka, należy skontaktować się z lekarzem i(lub) położną, którzy będą w stanie udzielić właściwej rady


Tonpular PR przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Istnieje ryzyko działania na dziecko. Dlatego należy przedyskutować tę kwestię z lekarzem i lekarz podejmie decyzję, czy zaprzestać karmienia piersią, czy przerwać terapię lekiem Tonpular PR.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Tonpular PR może powodować senność. W razie występowania senności nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tonpular PR

Kapsułki 75 mg zawierają żółcień pomarańczową (E 110), karmoizynę (azorubinę) (E 122) i czerwień Allura (E 129). Kapsułki 150 mg zawierają żółcień pomarańczową (E 110) i tartrazynę (E 102). Barwniki azotowe mogą powodować reakcje uczuleniowe.3. JAK STOSOWAĆ LEK TONPULAR PR


Lek Tonpular PR należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy kruszyć ani żuć kapsułek lub granulek. Zalecaną dawkę leku należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Lek stosować zawsze o tej samej porze wraz z posiłkiem wieczornym lub ze śniadaniem. Dawka leku Tonpular PR zależy od choroby, na którą cierpi pacjent:


Leczenie depresji (w tym objawów lękowych)

Zaburzenia lękowe uogólnione

Fobie społeczne

Lęk napadowy


W przypadku pacjentów w podeszłym wieku dawkowanie powinno być ściśle monitorowane przez lekarza. W przypadku pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek lub wątroby należy stosować jedynie połowę wyżej wymienionej dawki.


Zażycie większej niż zalecana dawki leku Tonpular PR

Jeśli pacjent (lub inna osoba, w tym dziecko) zastosuje większą dawkę leku Tonpular PR niż powinien, należy niezwłocznie skontaktować się z izbą przyjęć najbliższego szpitala lub z lekarzem. Zawsze należy zabrać ze sobą opakowanie kapsułek i niniejszą ulotkę. Objawy przedawkowania mogą obejmować przyspieszoną akcję serca, zaburzenia świadomości (od senności do śpiączki), zaburzenia widzenia, drgawki oraz wymioty.


Pominięcie zastosowania leku Tonpular PR

W przypadku pominięcia dawki należy ją jak najszybciej zastosować. Jeśli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć tylko jedną dawkę o zwykłej porze. NIGDY nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku Tonpular PR

Nie należy przerywać leczenia, ani zmniejszać dawki leku, bez konsultacji z lekarzem, nawet w przypadku poprawy samopoczucia. Jeżeli lekarz uzna, że można odstawić lek Tonpular PR, poinformuje pacjenta, w jaki sposób należy stopniowo zmniejszać dawkę przed całkowitym zaprzestaniem leczenia. U pacjentów odstawiających lek Tonpular PR, zwłaszcza w przypadku nagłego przerwania leczenia lub zbyt szybkiego zmniejszania dawki, mogą wystąpić działania niepożądane. W przypadku nagłego przerwania stosowania leku pacjent może odczuwać:


 • zaburzenia snu

 • biegunkę

 • pobudzenie

 • zawroty głowy, ból głowy

 • silne pocenie się

 • nudności i wymioty

 • osłabienie

 • dzwonienie w uszach

 • objawy grypopodobne

 • suchość w jamie ustnej

 • mrowienie lub drętwienie skóry

 • nerwowość lub stan splątania

 • zmiany wrażeń zmysłowych (np. mrowienie/wrażenie porażenia prądem)

 • utratę apetytu

 • zmęczenie

 • uczucie pustki w głowie

 • napady padaczki


Lekarz udzieli porady, w jaki sposób należy stopniowo odstawić lek Tonpular PR. W razie wątpliwości odnośnie leczenia lub pytań należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Tonpular PR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Reakcje uczuleniowe

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy odstawić lek Tonpular PR oraz niezwłocznie poinformować lekarza lub zgłosić się na izbę przyjęć w najbliższym szpitalu:

 • Ucisk w klatce piersiowej, sapanie, trudności w przełykaniu lub oddychaniu.

 • Obrzęk twarzy, gardła, rąk lub stóp

 • Uczucie nerwowości lub niepokoju, zawroty głowy, uczucie pulsowania, nagłe czerwienienie skóry i/lub uczucie ciepła.

 • Ciężka wysypka, swędzenie, pokrzywka (obrzęk o czerwonym lub bladym zabarwieniu, któremu często towarzyszy świąd).


Ciężkie działania niepożądane

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, konieczna może być natychmiastowa pomoc lekarska:

 • Zaburzenia pracy serca, takie jak przyspieszone lub nieregularne tętno, podwyższone ciśnienie krwi.

 • Zaburzenia oczu, takie jak niewyraźne widzenie, rozszerzone źrenice.

 • Zaburzenia układu nerwowego, takie jak zawroty głowy, uczucie mrowienia, zaburzenia koordynacji ruchów, napady padaczkowe lub drgawki.

 • Zaburzenia psychiczne, takie jak nadmierna ruchliwość i euforia.

 • Objawy odstawienia leku, (patrz punkty „Jak stosować lek Tonpular PR”, „Przerwanie stosowania leku Tonpular PR”).Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych lub pacjent ma wrażenie, że stosowanie tego leku powoduje w inny sposób pogorszenie jego stanu zdrowia, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę: Poniżej wymieniono częstość (prawdopodobieństwo) występowania działań niepożądanych: Bardzo często (mogące wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów), często (mogące wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów), niezbyt często (mogące wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów), rzadko (mogące wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).


Zaburzenia krwi

Niezbyt często: krwawe wybroczyny; czarne smołowate stolce (kał) lub krew w stolcu, które mogą być oznaką wewnętrznego krwawienia

Nieznana: zmniejszona liczba płytek krwi prowadząca do zwiększonego ryzyka krwawych wybroczyn lub krwawień; zaburzenia krwi, które mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka zakażenia


Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: zmniejszenie masy ciała; zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi

Niezbyt często: zwiększenie masy ciała,

Nieznana: niewielkie zmiany aktywności enzymów wątrobowych we krwi; zmniejszenie stężenia sodu we krwi; swędzenie, żółty kolor skóry lub oczu; ciemny kolor moczu, objawy grypopodobne – są to objawy zapalenia wątroby; dezorientacja, nadmierne zatrzymanie wody (ang. SIADH); nieprawidłowe wydzielanie mleka u kobiet


Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: suchość w ustach; ból głowy

Często: niezwykłe sny; zmniejszenie popędu płciowego; zawroty głowy; zwiększenie napięcia mięśniowego; bezsenność; nerwowość; mrowienie; uspokojenie; drżenie; dezorientacja; uczucie odseparowania (lub braku zaangażowania) od samego siebie i od rzeczywistości

Niezbyt często: apatia; omamy; mimowolne skurcze mięśni; pobudzenie; zaburzenia koordynacji i równowagi

Rzadko: uczucie niepokoju lub niezdolność do usiedzenia lub ustania w miejscu; drgawki; uczucie nadmiernego pobudzenia lub euforii

Nieznana: wysoka gorączka ze sztywnością mięśni, dezorientacja lub pobudzenie i pocenie się lub urywane ruchy mięśni, których nie można kontrolować mogą być objawami poważnego stanu zwanego złośliwym zespołem neuroleptycznym; uczucie euforii, ospałość, utrzymujące się szybkie ruch gałki ocznej, niezgrabność, niepokój, uczucie bycia pijanym, pocenie się lub sztywność mięśni, które są objawami zespołu serotoninowego; dezorientacja z często występującymi omamami (majaczenie); sztywność, skurcze i niekontrolowane ruchy mięśni; myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa


Zaburzenia wzroku i słuchu

Często: niewyraźne widzenie

Niezbyt często: zaburzenia smaku; dzwonienie w uszach (szum uszny)

Nieznana: ciężki ból oka oraz zaburzenia widzenia lub niewyraźne widzenie


Zaburzenia pracy serca lub naczyniowe

Często: zwiększenie ciśnienia krwi; nagłe zaczerwienienie; kołatanie serca

Niezbyt często: zawroty głowy (zwłaszcza przy zbyt szybkim wstawaniu); omdlenie; przyspieszenie czynności serca

Nieznana: obniżenie ciśnienia krwi; nieprawidłowa, przyspieszona lub nieregularna akcja serca, która może spowodować omdlenie


Zaburzenia oddychania

Często: ziewanie

Nieznana: kaszel, sapanie, zadyszka i wysoka temperatura, które są objawami zapalenia płuc związanego ze zwiększeniem liczby białych krwinek we krwi (eozynofilia płucna)


Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności

Często: zmniejszenie łaknienia; zaparcia; wymioty

Niezbyt często: zgrzytanie zębami, biegunka

Nieznana: ciężkie bóle brzucha lub pleców (które mogą wskazywać na poważne problemy jelitowe, wątroby lub trzustki)


Zaburzenia skóry

Bardzo często: pocenie się (w tym pocenie nocne)

Niezbyt często: wysypka, nadmierna utrata włosów

Ni znana: wysypka skórna mogąca prowadzić do powstawania pryszczy i złuszczania skóry; swędzenie; łagodna wysypka


Zaburzenia mięśniowe

Nie znana: niewyjaśnione bóle mięśni, tkliwość lub osłabienie (rabdomioliza)


Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: problemy z oddawaniem moczu; zwiększona częstość oddawania moczu

Niezbyt często: zatrzymanie moczu


Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: zaburzenia wytrysku /orgazmu (mężczyźni); brak orgazmu; impotencja; nieregularności w miesiączkowaniu, takie jak nasilone krwawienie lub częstsze nieregularne krwawienie

Niezbyt często: zaburzenia orgazmu (kobiety)


Ogólne

Często: osłabienie (odczuwania); dreszcze

Niezbyt często: nadwrażliwość na światło

Nieznana: obrzęk twarzy lub języka; zadyszka lub trudności z oddychaniem, często z wysypkami skórnymi (może to być poważna reakcja uczuleniowa)


Tonpular PR może czasami powodować działania niepożądane, z których pacjent nie będzie zdawał sobie sprawy, takie jak wzrost ciśnienia krwi lub nieprawidłowa czynność serca; niewielkie zmiany stężenia sodu, cholesterolu lub enzymów wątrobowych we krwi. W jeszcze rzadszych przypadkach, Tonpular PR może zaburzać czynność płytek krwi, co prowadzi do zwiększonego ryzyka wybroczyn lub krwawień. W związku z tym, lekarz może zalecić badanie krwi co pewien czas, zwłaszcza w razie długotrwałego leczenia lekiem Tonpular PR.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. 1. Jak przechowywać lek Tonpular PRLeków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 1. Inne informacje


Co zawiera lek Tonpular PR

Substancją czynną jest wenlafaksyna. Jedna kapsułka twarda o przedłużonym uwalnianiu zawiera 84,8 mg wenlafaksyny chlorowodorku, odpowiadającego 75 mg wenlafaksyny lub 169,7 mg wenlafaksyny chlorowodorku, odpowiadającego 150 mg wenlafaksyny.

Inne składniki leku to:

Zawartość kapsułki: celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 30, etyloceluloza, trietylu cytrynian, talk, kwasu metakrylowego kopolimer typ C, sodu wodorowęglanu, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan

Otoczka kapsułki: tytanu dwutlenek (E 171), żółcień pomarańczowa (E 110), błękit brylantowy FCF (E 133), żelatyna, sodu laurylosiarczan, szelak.

Ponadto kapsułki 75 mg zawierają również: karmoizynę (azorubinę) (E 122), powidon i czerwień Allura (E 129), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Ponadto kapsułki 150 mg zawierają również: tartrazynę (E 102).


Jak wygląda lek Tonpular PR i co zawiera opakowanie

Lek Tonpular PR 75 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu to twarde kapsułki żelatynowe z jasnoróżowym nieprzezroczystym wieczkiem i jasnoróżowym nieprzezroczystym korpusem napełnione białymi lub białawymi granulkami. Na wieczku kapsułek jest czerwony nadruk .

Lek Tonpular PR 150 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu to twarde kapsułki żelatynowe z pomarańczowym nieprzezroczystym wieczkiem i pomarańczowym nieprzezroczystym korpusem napełnione białymi lub białawymi granulkami. Na wieczku kapsułek jest biały nadruk .

Obie dawki są dostarczane w blistrach w zewnętrznym tekturowym pudełku. Dostępne są opakowania po 14 lub 28 kapsułek. Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.


Podmiot odpowiedzialny: Wockhardt UK Ltd, Ash Road North, Wrexham LL13 9UF, Wielka Brytania

Wytwórca: CP Pharmaceuticals Ltd, Ash Road North, Wrexham LL13 9UF, Wielka Brytania


Lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania: Tonpular XL 75 mg lub 150 mg Prolonged-Release Hard Capsules

Irlandia: Tonpular XL 75 mg lub 150 mg Prolonged-Release Hard Capsules

Niemcy: Tonpular 75 mg lub 150 mg Hartkapseln, retardiert

Polska: Tonpular PR 75 mg lub Tonpular PR 150 mg

Cypr: Tonpular XL 75 mg lub 150 mg Prolonged-Release Hard Capsules

Malta: Tonpular XL 75 mg lub 150 mg Prolonged-Release Hard Capsules


Data zatwierdzenia ulotki 2010-06-22{MM/RRRR}

8