INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


GLUCTAM MR 60 mg

60 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Gliclazidum 1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 60 mg gliklazydu. 1. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę. W celu uzyskania dalszych informacji należy przeczytać ulotkę. 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


30 podzielnych tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu EAN 5909990774630 1. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Tabletki mają rowek dzielący i mogą być przełamane na połowy.

Należy połknąć połowę tabletki lub całą tabletkę(i). Nie żuć ani gryźć.

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi dawkowania. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne. 1. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 1. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE 1. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP): 1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 1. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

1106 Budapeszt

Węgry 1. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 16640 1. NUMER SERII


Nr serii (Lot): 1. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lek wydawany na receptę - Rp. 1. INSTRUKCJA UŻYCIA 1. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


GLUCTAM MR 60 mg


2