INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE (na blistry)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zoleprin, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde


Esomeprazolum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 40 mg ezomeprazolu (w postaci ezomeprazolu magnezowego dwuwodnego)3. WYKAZ SUBTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera sacharozę.

Dodatkowe informacje - patrz ulotka dla pacjenta.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


14 kapsułek dojelitowych, twardych 5909990826346

28 kapsułek dojelitowych, twardych 59099908263535. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnej temperatury podczas przechowywania.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

HYGIA Novo mesto, d.o.o., Foersterjeva ulica 10,8000 Novo mesto, Słowenia


12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie numer: 1755813. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Zoleprin 40 mg kapsułki dojelitowe, twardeMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


BLISTER (folia Al/Al + środek pochłaniający wilgoć)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zoleprin, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde


Esomeprazolum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


HYGIA Novo mesto, d.o.o.


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE