INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Karbis, 16 mg, tabletki


Candesartanum cilexetilum



2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


1 tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu.



3. WYKAZ SUBTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę.

Dodatkowe informacje - patrz załączona ulotka informacyjna.



4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


14 tabletek Kod EAN 5909990772186




28 tabletek Kod EAN 5909990772193




56 tabletek Kod EAN 5909990772209



5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.



6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.



7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE





8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):



9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA




10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE




11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia



12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16633



13. NUMER SERII


Nr serii:



14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp -Lek wydawany na receptę.



15. INSTRUKCJA UŻYCIA



16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Karbis 16 mg











MINIMUM INFORMACJI, ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


BLISTER



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Karbis, 16 mg, tabletki


Candesartanum cilexetilum



2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


KRKA


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:



4. NUMER SERII


Nr serii:



5. INNE