MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

{PVC/PVdC/ Aluminium}


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Terazosin Accord 5 mg tabletki


Terazosinum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Accord


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


LOT


5. INNE
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

{Karton}


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Terazosin Accord 5 mg tabletki


Terazosinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka zawiera 5 mg terazosyny (w postaci dwuwodnego chlorowodorku terazosyny)


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Produkt zawiera laktozę jednowodną.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki

28 tabletek


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. SPECJALNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIE(A) SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. SPECJALNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NICH ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Accord Healthcare Limited

Sage House,

319, Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4 HF,

Wielka Brytania


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16956


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Terazosin Accord 5 mg tabletki


17. KOD EAN5909990791736