CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


ZYRTEC-D, 5 mg + 120 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


Każda tabletka zawiera 5 mg cetyryzyny dichlorowodorku (Cetirizini dihydrochloridum) w postaci o natychmiastowym uwalnianiu oraz 120 mg pseudoefedryny chlorowodorku (Pseudoephedrini hydrochloridum) w postaci o przedłużonym uwalnianiu.


Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Biała lub prawie biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana z okrągłym logo na jednej stronie.4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1 Wskazania do stosowania


ZYRTEC-D jest wskazany w leczeniu objawów, takich jak: przekrwienie błony śluzowej nosa, kichanie, wyciek wodnistej wydzieliny z nosa oraz świąd nosa i spojówek, związanych z sezonowym lub całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. ZYRTEC-D jest przeznaczony do stosowania w przypadkach, gdy pożądane jest działanie przeciwalergiczne dichlorowodorku cetyryzyny i zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa działanie chlorowodorku pseudoefedryny.


4.2 Dawkowanie i sposób podawania


Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Tabletki należy połykać w całości popijając niewielką ilością płynu; nie należy ich rozgryzać ani żuć.

Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Okres trwania leczenia nie powinien przekraczać okresu występowania objawów i nie może być dłuższy niż 2 do 3 tygodni.

Po ustąpieniu objawów zapalenia błony śluzowej nosa, można kontynuować leczenie samym lekiem przeciwhistaminowym.

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby należy zmniejszyć dawkę leku do jednej tabletki na dobę.


4.3 Przeciwwskazania


ZYRTEC-D jest przeciwwskazany:


Nie zaleca się stosowania preparatu ZYRTEC-D u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ nie wykonano badań w tej grupie wiekowej.


4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Lekarz lub farmaceuta powinien upewnić się, że preparaty zawierające sympatykomimetyki nie są jednocześnie podawane kilkoma drogami, tj. doustnie i miejscowo (preparaty do nosa, do uszu i do oka).

ZYRTEC-D należy stosować z ostrożnością u pacjentów w wieku powyżej 50 lat, pacjentów chorych na cukrzycę, u pacjentów z nadczynnością tarczycy, tachykardią, arytmią, dławicą piersiową, umiarkowaną niewydolnością wątroby lub nerek, rozrostem gruczołu krokowego (pacjenci mogą mieć zwiększone trudności z oddawaniem moczu) lub zaburzeniami czynności moczowodów, w przypadku spożycia alkoholu lub innych środków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego oraz u osób w podeszłym wieku. Należy zachować ostrożność także u pacjentów, u których w przeszłości wystąpił udar lub u osób, u których ryzyko wystąpienia udaru jest duże.

W związku z tym, że pseudoefedryna zwęża naczynia krwionośne, zaleca się zachowanie ostrożności
u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia stanów nadkrzepliwości, na przykład w przebiegu chorób zapalnych jelit.

Należy zachować ostrożność także u pacjentów przyjmujących leki sympatykomimetyczne (leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, leki zmniejszające łaknienie lub leki psychostymulujące, takie jak amfetaminy), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, linezolid, guanetydynę, rezerpinę, pochodne fenotiazyny, leki przeciwnadciśnieniowe oraz glikozydy naparstnicy.

Zachowanie ostrożności jest wymagane u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy przyjmują jednocześnie NLPZ, ponieważ zarówno NLPZ, jak i pseudoefedryna mogą zwiększać ciśnienie tętnicze.

Produkt może działać jak substancja pobudzająca ośrodkowy układ nerwowy powodując zwiększenie bezsenności, nerwowość, wysoką gorączkę, drżenie i drgawki jak w padaczce.

Podobnie jak w przypadku innych substancji działających pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy obserwowano przypadki nadużywania pseudoefedryny.

Pacjenci z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.


4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji


Nie opisano klinicznie istotnych interakcji z cetyryzyną, jednak zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków uspokajających.

W badaniu po podaniu wielokrotnym teofiliny (400 mg raz na dobę) i cetyryzyny obserwowano niewielkie (o 16%) zmniejszenie klirensu cetyryzyny; natomiast jednoczesne podawanie cetyryzyny nie wpływało na dostępność i działanie teofiliny.

W badaniu po podaniu wielokrotnym rytonawiru (600 mg dwa razy na dobę) i cetyryzyny (l0 mg na dobę) ekspozycja na cetyryzynę uległa zwiększeniu o około 40%, podczas gdy ekspozycja na rytonawir nie uległa zmianie podczas jednoczesnego podawania cetyryzyny.

Równoczesne stosowanie produktu ZYRTEC-D i inhibitorów MAO lub ß-adrenolityków może prowadzić do podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi. W związku z długim okresem działania inhibitorów MAO, możliwość wystąpienia takiej interakcji istnieje nawet przez okres dwóch tygodni po zaprzestaniu ich podawania.

Podwyższenie ciśnienia krwi może wystąpić również podczas jednoczesnego podawania dihydroergotaminy lub linezolidu.

Aminy sympatykomimetyczne mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie leków, które zaburzają działanie układu współczulnego, w tym metylodopa, leki blokujące receptory - i ß-adrenergiczne.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą nasilać hipertensyjne działanie pseudoefedryny.

Podczas jednoczesnego stosowania pseudoefedryny z glikozydami naparstnicy może dojść do zwiększenia ektopowej aktywności układu bodźcoprzewodzącego serca, w związku z tym stosowanie produktu ZYRTEC-D nie jest wskazane u pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy. Leki zobojętniające sok żołądkowy oraz inhibitory pompy protonowej zwiększają wchłanianie pseudoefedryny, natomiast kaolin zmniejsza je.

Jednoczesne stosowanie z halogenowymi środkami do znieczulenia ogólnego, takimi jak chloroform, enfluran, izofluran, cyklopropan, halotan może wywołać lub nasilić arytmię komorową.

Leki przeciwhistaminowe mogą wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych i dlatego należy odpowiednio wcześnie przerwać stosowanie tych leków przed wykonaniem testów skórnych.


4.6 Ciąża i laktacja


Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu ZYRTEC-D u kobiet w ciąży. Stosowanie pseudoefedryny w pierwszym trymestrze ciąży wiązało się ze zwiększeniem częstości występowania wytrzewienia (wada rozwojowa powłok jamy brzusznej z przepukliną jelitową).

W związku z właściwościami zwężającymi naczynia krwionośnie pseudoefedryny, produktu ZYRTEC-D nie należy stosować w trzecim trymestrze ciąży, ponieważ może spowodować zmniejszenie krążenia maciczno-łożyskowego. Dane uzyskane w niewielkiej grupie kobiet w ciąży nie wykazały działania niepożądanego cetyryzyny na ciążę oraz na zdrowie płodu i noworodka. Dane z badań na zwierzętach dotyczące przebiegu ciąży, rozwoju zarodka i płodu, porodu oraz rozwoju dziecka po urodzeniu są niewystarczające (patrz punkt 5.3).

Produktu ZYRTEC-D nie należy stosować w okresie ciąży.


Laktacja

Cetyryzyna i pseudoefedryna przenikają do mleka kobiecego. Dlatego produktu ZYRTEC-D nie należy stosować w okresie laktacji.


4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu


Obecność cetyryzyny w składzie produktu może nieść ze sobą ryzyko wpływu na koncentrację uwagi oraz czas reakcji. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych w przypadku wystąpienia senności lub zawrotów głowy.

W rzadkich przypadkach ZYRTEC-D może osłabiać koncentrację.


4.8 Działania niepożądane


Wymienione poniżej działania niepożądane pogrupowano w zależności od układów i narządów oraz częstości występowania.

Częstości występowania określono w następujący sposób:

bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000).


Zaburzenia serca:

Często: tachykardia

Rzadko: arytmiaZaburzenia żołądka i jelit:

Często: suchość w jamie ustnej, nudności

Rzadko: wymioty

Bardzo rzadko: niedokrwienne zapalenie okrężnicy


Zaburzenia ogólne:

Często: osłabienie


Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, gamma-GT i zwiększenie stężenia bilirubiny)


Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcja nadwrażliwości


Zaburzenia układu nerwowego:

Często: zawroty głowy, bóle głowy, senność

Rzadko: drgawki, drżenie

Bardzo rzadko: zaburzenia smaku, mózgowy incydent naczyniowy (udar mózgu)


Zaburzenia psychiczne:

Często: nerwowość, bezsenność

Niezbyt często: pobudzenie, niepokój

Rzadko: omamy

Bardzo rzadko, włączając pojedyncze przypadki: zaburzenia psychotyczne


Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Rzadko: trudności w oddawaniu moczu


Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: suchość skóry, wysypka, zwiększona potliwość, pokrzywka

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa


Zaburzenia naczyniowe:

Rzadko: bladość, nadciśnienie tętnicze

Bardzo rzadko: zapaść krążeniowa.


4.9 Przedawkowanie


1. Pseudoefedryna

Objawy:

Ciężkie przedawkowanie pseudoefedryny może wywołać wymioty, rozszerzenie źrenic, tachykardię, arytmię, nadciśnienie tętnicze, objawy hamowania OUN (sedacja, bezdech, utrata przytomności, sinica oraz zapaść krążeniowa) lub pobudzenia OUN (bezsenność, omamy, drżenie, drgawki), które mogą zakończyć się zgonem.


Postępowanie:

Leczenie objawowe i podtrzymujące, najlepiej prowadzić w szpitalu. Należy wziąć pod uwagę możliwość jednoczesnego przyjęcia innych leków. Jeśli nie wystąpią samoistne wymioty, należy je wywołać; zaleca się płukanie żołądka. Po wywołaniu wymiotów pozostałości leku w żołądku można usunąć przez podanie wodnej zawiesiny węgla aktywowanego. Należy zastosować standardowe postępowanie podtrzymujące, w tym częste monitorowanie czynności życiowych.


Nie jest znane antidotum. Nie należy stosować amin sympatykomimetycznych. Nadciśnienie tętnicze należy kontrolować za pomocą alfa-adrenolityku, zaś tachykardię za pomocą beta-adrenolityku. W przypadku napadów padaczkowych można podać 10 mg diazepamu dożylnie (lub 0,5 mg/kg mc. doobytniczo u dzieci).

Hemodializa nie usuwa cetyryzyny i pseudoefedryny z organizmu.


2. Cetyryzyna

Objawy:

Objawem przedawkowania może być sedacja, która występuje po podaniu jednorazowej dawki 50 mg lub więcej.


Postępowanie:

Obecnie nie istnieje specyficzne antidotum.

W przypadku znacznego przedawkowania należy możliwie jak najszybciej wykonać płukanie żołądka. Należy zastosować standardowe postępowanie podtrzymujące, w tym częste monitorowanie czynności życiowych.5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Działanie farmakodynamiczne produktu ZYRTEC-D (kod ATC: R01B A52) ma bezpośredni związek z działaniem jego substancji czynnych.


1. Cetyryzyna:

W badaniach na zwierzętach cetyryzyna działa jak antagonista receptora histaminowego H1, nie wykazuje istotnego działania przeciwcholinergicznego i przeciwserotoninergicznego. W dawkach aktywnych farmakologicznie nie wywołuje ona ani sedacji, ani zmian zachowania, co może być spowodowane tym, że lek nie przenika przez barierę krew-mózg.


W badaniach farmakologicznych u ludzi wykazano, że cetyryzyna hamuje niektóre działania egzogennej histaminy. Początek tego działania następuje szybko. Cetyryzyna hamuje również działanie endogennej histaminy uwalnianej in vivo przez substancję uwalniającą histaminę, taką jak cząsteczka 48/80 (syntetyczna poliamina, produkt kondensacji N-metylo-p-metoksyfenyloetyloaminy z formaldehydem). Ponadto hamuje ona reakcję skórną wywołaną przez VIP (wazoaktywny polipeptyd jelitowy) oraz substancję P, będące neuropeptydami, o których sądzi się, że biorą udział w reakcji alergicznej. Cetyryzyna hamuje wywołaną przez histaminę wczesną fazę reakcji alergicznej. Również hamuje istotnie migrację komórek reakcji zapalnej (w tym eozynofili) oraz uwalnianie mediatorów związanych z późną reakcją alergiczną.


Ponadto, osłabia reakcję alergiczną wywołaną przez swoiste antygeny. Działania te są osiągane bez żadnych obiektywnych działań na ośrodkowy układ nerwowy, obserwowanych w badaniach psychometrycznych lub w ilościowym opisie EEG.


2. Pseudoefedryna:

Pseudoefedryna, stereoizomer efedryny, jest sympatykomimetykiem aktywnym po podaniu doustnym, z silniejszym działaniem alfa-mimetycznym niż beta-mimetycznym. Ze względu na działanie zwężające naczynia krwionośne powoduje zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa.

Podawana w zalecanych dawkach może wywoływać inne działania sympatykomimetyczne, takie jak zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, tachykardię lub objawy pobudzenia ośrodkowego, takie jak bezsenność.


5.2 Właściwości farmakokinetyczne


1. Cetyryzyna:

Cetyryzyna po podaniu doustnym wchłania się szybko i prawie całkowicie. Po podaniu leku na czczo maksymalne stężenie w osoczu występuje zwykle w ciągu 1 godziny. Obecność pokarmu nie zmniejsza stopnia wchłaniania, ale zmniejsza szybkość wchłaniania, a maksymalne stężenie w osoczu nie jest osiągane przed upływem 3 godzin po podaniu. Cetyryzyna nie jest w znaczącym stopniu metabolizowana podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Po wielokrotnym podaniu doustnym około 65% podanej dawki cetyryzyny wydala się w postaci niezmienionej z moczem w ciągu doby. Wchłanianie i eliminacja cetyryzyny są niezależne od dawki. Stopień zmian tych wartości u różnych osób i u tej samej osoby jest niewielki. Okres półtrwania cetyryzyny wynosi 9 godzin i wydłuża się u pacjentów z niewydolnością nerek. Cetyryzyna w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza (93%).


2. Pseudoefedryna:

Pseudoefedryna po podaniu doustnym wchłania się szybko i całkowicie.

Pseudoefedryna w postaci o przedłużonym uwalnianiu maksymalne stężenie w osoczu osiąga w ciągu 8 godzin.

Od jednej czwartej do połowy podanej dawki pseudoefedryny jest metabolizowane w wątrobie w procesie N-demetylacji do czynnego metabolitu - norpseudoefedryny. Metabolit ten, razem z niezmetabolizowaną pseudoefedryną wydalany jest z moczem.

Szybkość eliminacji z moczem zwiększa się, jeżeli pH moczu jest zmniejszone i zmniejsza się w przypadku alkalizacji moczu.

Posiłek wysokotłuszczowy nie wpływa na wchłanianie pseudoefedryny.

W przypadku wielokrotnego podania doustnego (co 12 godzin) stan stacjonarny osiągany jest po 6 dniach leczenia, a okres półtrwania oszacowano na 15 godzin.


3. Skojarzenie:

Nie ma dowodów na istnienie istotnych interakcji farmakokinetycznych między cetyryzyną a pseudoefedryną.


5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Dane przedkliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności ostrej, toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla ludzi.

W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję szczurów obserwowano niewielkie zwiększenie śmiertelności pourodzeniowej potomstwa oraz zmniejszenie masy ciała u wyselekcjonowanych potomków płci męskiej pokolenia F1 w przypadku zastosowania u matki dawek, po których wystąpiły objawy toksyczności. Ekspozycja ogólnoustrojowa na pseudoefedrynę po podaniu tej dawki (40 mg/kg mc./dobę) jest większa niż ekspozycja u ludzi po podaniu dawki terapeutycznej. Znaczenie tych obserwacji dla bezpieczeństwa stosowania u ludzi podczas ciąży i laktacji nie jest znane.6. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz substancji pomocniczych


Pierwsza warstwa rdzenia:

- hypromeloza

- celuloza mikrokrystaliczna

- krzemionka koloidalna bezwodna

- magnezu stearynian


Druga warstwa rdzenia:

- laktoza jednowodna

- celuloza mikrokrystaliczna

- kroskarmeloza sodowa

- krzemionka koloidalna bezwodna

- magnezu stearynian


Otoczka: Opadry Y-1-7000 white:

- hypromeloza

- tytanu dwutlenek (E171)

- makrogol 400


6.2 Niezgodności farmaceutyczne


Nie dotyczy.


6.3 Okres ważności


3 lata.


6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu


Brak specjalnych wymagań dotyczących przechowywania.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania


Tabletki pakowane są w blistry formowane termicznie (polichlorek winylu - aluminium) po 14 tabletek w blistrze, 1 blister w pudełku.


6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania


Brak szczególnych wymagań.7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


UCB Pharma Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


119339. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


21.11.200510. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28.12.2009 r.7