CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Anastrozol Bluefish, 1 mg, tabletki powlekane2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


Każda tabletka zawiera 1 mg anastrozolu.

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 93 mg laktozy jednowodnej.


Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Tabletka powlekana.

Biała, okrągła, dwuwypukła tabletka.4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1 Wskazania do stosowania


Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie. Nie wykazano skuteczności

u pacjentek bez receptora estrogenowego w nowotworze, chyba że wystąpiła u nich pozytywna odpowiedź kliniczna na wcześniejsze leczenie tamoksyfenem.


Leczenie adjuwantowe wczesnego inwazyjnego raka piersi z receptorem hormonalnym u kobiet po menopauzie.


Leczenie adjuwantowe wczesnego raka piersi z receptorem hormonalnym u kobiet po menopauzie, które otrzymywały leczenie uzupełniające tamoksyfenem przez 2 do 3 lat.


4.2 Dawkowanie i sposób podawania


Dorosłe pacjentki, w tym w podeszłym wieku

Jedna tabletka powlekana (1 mg) przyjmowana doustnie raz na dobę.


Dzieci

Produkt Anastrozol Bluefish nie jest zalecany do stosowania u dzieci.


Zaburzenia czynności nerek

Nie jest zalecana zmiana dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.4).


Zaburzenia czynności wątroby

Nie jest zalecana zmiana dawkowania u pacjentów z łagodną chorobą wątroby (patrz punkt 4.4).


Okres leczenia wczesnego stadium choroby powinien trwać 5 lat.


4.3 Przeciwwskazania


Produkt Anastrozol Bluefish jest przeciwwskazany:

- u kobiet przed menopauzą,

- u kobiet w ciąży lub karmiących piersią,

- u pacjentek z nadwrażliwością na anastrozol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

wymienioną w punkcie 6.1.,

- nie należy stosować jednocześnie z anastrozolem leczenia zawierającego estrogeny, ponieważ mogą

one przeciwdziałać farmakologicznemu działaniu anastrozolu,

- podczas jednoczesnego leczenia tamoksyfenem (patrz punkt 4.5).


4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Anastrozol Bluefish nie jest zalecany do stosowania u dzieci, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa

i skuteczności w tej grupie pacjentów.


W przypadku wątpliwości dotyczących stanu hormonalnego pacjentek, należy wykonać badania

biochemiczne w celu potwierdzenia menopauzy.


Anastrozol jest eliminowany głównie przez wątrobę, a zaburzenia czynności wątroby mogą

powodować zwiększenie stężenia anastrozolu w osoczu. Brak danych potwierdzających

bezpieczeństwo stosowania produktu Anastrozol Bluefish u pacjentek z umiarkowanymi do ciężkich

zaburzeniami czynności wątroby lub pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens

kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min).


Kobiet z osteoporozą lub ryzykiem osteoporozy, powinny mieć wykonane formalne badanie oceniające gęstość mineralną kości w badaniu densytometrycznym, np. metodą DEXA, na początku leczenia i następnie w regularnych odstępach. Jeśli właściwe, należy rozpocząć i uważnie monitorować leczenie lub profilaktykę osteoporozy.


Brak danych dotyczących stosowania produktu Anastrozol Bluefish z analogami LHRH.

Nie należy stosować takiego połączenia, z wyjątkiem badań klinicznych.


Ponieważ Anastrazol Bluefish zmniejsza stężenie krążącego estrogenu, może on powodować zmniejszenie gęstości mineralnej kości. Nie ma dostępnych obecnie odpowiednich danych, aby wykazać wpływ bisfosfonianów na wywołane stosowaniem anastrozolu zmniejszenie gęstości mineralnej kości lub ich przydatność w profilaktyce.


Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.


4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji


Anastrozol hamował in vitro cytochrom P450 1A2, 2C8/9 i 3A4, ale badanie interakcji klinicznych

z warfaryną wykazało, że anastrozol w dawce 1 mg nie hamuje znacząco metabolizmu substancji metabolizowanych za pośrednictwem cytochromu P450.


Nie zidentyfikowano znaczących klinicznie interakcji pomiędzy anastrozolem a bisfosfonianami.


Nie należy stosować jednocześnie z anastrozolem leczenia zawierającego estrogeny, ponieważ mogą one przeciwdziałać jego farmakologicznemu działaniu.


Nie należy podawać tamoksyfenu jednocześnie z anastrozolem, gdyż może to zmniejszyć jego farmakologiczne działanie (patrz punkt 4.3).


4.6 Ciąża i laktacja


Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania produktu Anastrozol Bluefish u kobiet w ciąży. Badania

przeprowadzone u zwierząt wykazały toksyczny wpływ na rozród (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest znane. Produkt Anastrozol Bluefish jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży.


Laktacja

Nie wiadomo, czy produkt Anastrozol Bluefish przenika do mleka u ludzi. Produkt Anastrozol

Bluefish jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.


4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu


Jest mało prawdopodobne, aby produkt Anastrozol Bluefish zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Niemniej jednak, podczas

stosowania produktu Anastrozol Bluefish zgłaszano występowanie osłabienia i senności i jeżeli takie objawy utrzymują się, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.


4.8 Działania niepożądane


Mogą wystąpić następujące działania niepożądane z podaną poniżej częstością występowania:

bardzo często ( 1/10), często ( 1/100 do < 1/10), niezbyt często ( 1/1 000 do < 1/100),

rzadko ( 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).


Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: ból głowy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.

Często: senność, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu, zespół cieśni nadgarstka.


Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.

Często: biegunka i wymioty, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.


Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: wysypka, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.

Często: ścieńczenie włosów (łysienie), zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu oraz reakcje alergiczne.

Niezbyt często: pokrzywka.

Rzadko: rumień wielopostaciowy i reakcja rzekomoanafilaktyczna.

Bardzo rzadko: Zespół Stevensa-Johnsona i obrzęk naczynioruchowy**.


Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często: ból stawów / sztywność, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.

Niezbyt często: palec przeskakujący.


Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: jadłowstręt, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu i hipercholesterolemia, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.


Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często: uderzenia gorąca, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.


Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: osłabienie, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.


Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy

asparaginianowej.

Niezbyt często: zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy (gamma-GT), zwiększenie

stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby.


Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: suchość pochwy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu oraz krwawienie z pochwy*, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.


* krwawienia z pochwy zgłaszano niezbyt często, głównie u pacjentek z zaawansowanym rakiem

piersi podczas pierwszych kilku tygodni leczenia, po zamianie aktualnie stosowanego leczenia

hormonalnego na anastrozol. Jeśli krwawienie się utrzymuje, należy rozważyć przeprowadzenie dalszych badań diagnostycznych.

**częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.


Ponieważ anastrozol zmniejsza stężenie krążących estrogenów, może powodować zmniejszenie

wysycenia mineralnego kości, powodując u niektórych pacjentek zwiększenie ryzyka złamań kości (patrz punkt 4.4).


W tabeli poniżej przedstawiono częstość występowania wstępnie określonych działań niepożądanych w badaniu ATAC, niezależnie od przyczyn, zgłaszanych u pacjentek otrzymujących leczenie

w badaniu klinicznym i do 14 dni po zaprzestaniu leczenia w badaniu klinicznym.


Działania niepożądane

Anastrozol (N=3092)

Tamoksyfen (N=3094)

Uderzenia gorąca

1104 (35,7%)

1264 (40,9%)

Bóle i sztywność stawów

1100 (35,6%)

911 (29,4%)

Zaburzenia nastroju

597 (19,3%)

554 (17,9%)

Zmęczenie/osłabienie

575 (18,6%)

544 (17,6%)

Nudności i wymioty

393 (12,7%)

384 (12,4%)

Złamania kości

315 (10,2%)

209 (6,8%)

Złamania kręgów, szyjki kości udowej lub nadgarstka

133 (4,3%)

91 (2,9%)

Złamania nadgarstka

67 (2,2%)

50 (1,6%)

Złamania kręgów

43 (1,4%)

22 (0,7%)

Złamania szyjki kości udowej

28 (0,9%)

26 (0,8%)

Zaćma

182 (5,9%)

213 (6,9%)

Krwawienia z pochwy

167 (5,4%)

317 (10,2%)

Choroba niedokrwienna sercowo-naczyniowa

127 (4,1%)

104 (3,4%)

Dławica piersiowa

71 (2,3%)

51 (1,6%)

Zawał mięśnia sercowego

37 (1,2%)

34 (1,1%)

Zaburzenia dotyczące tętnic wieńcowych

25 (0,8%)

23 (0,7%)

Niedokrwienie mięśnia sercowego

22 (0,7%)

14 (0,5%)

Wydzielina z pochwy

109 (3,5%)

408 (13,2%)

Wszelkie zdarzenia zakrzepowo-zatorowe żył

87 (2,8%)

140 (4,5%)

Zakrzepica żył głębokich włącznie z zatorowością płucną

48 (1,6%)

74 (2,4%)

Zdarzenia niedokrwienne mózgowo-naczyniowe

62 (2,0%)

88 (2,8%)

Rak endometrium

4 (0,2%)

13 (0,6%)


Dla mediany okresu obserwacji 68 miesięcy, w grupie anastrozolu i w grupie tamoksyfenu wskaźniki złamań wynosiły odpowiednio 22 na 1000 pacjento-lat i 15 na 1000 pacjento-lat. Obserwowany wskaźnik złamań w grupie anastrozolu jest podobny do wskaźnika zgłaszanego u pacjentek po menopauzie, w populacjach o podobnym rozkładzie grup wiekowych. Nie ma danych potwierdzających, że wskaźniki złamań i osteoporozy obserwowane w przeprowadzonym badaniu odzwierciedlają ochronne działanie tamoksyfenu, swoiste działanie anastrozolu, czy też oba wymienione działania.


Częstość występowania osteoporozy wynosiła 10,5% u pacjentek leczonych anastrozolem oraz 7,3%

u pacjentek leczonych tamoksyfenem.


4.9 Przedawkowanie


Dane kliniczne dotyczące przypadkowego przedawkowania są ograniczone. W badaniach u zwierząt

anastrozol wykazywał małą ostrą toksyczność.


Badania kliniczne prowadzono z zastosowaniem różnych dawek anastrozolu, u zdrowych ochotników

płci męskiej podawano do 60 mg w jednorazowej dawce, a u kobiet po menopauzie z zaawansowanym

rakiem piersi, do 10 mg na dobę; te dawki były dobrze tolerowane. Nie ustalono jednorazowej dawki

anastrozolu powodującej objawy zagrażające życiu.


Nie ma swoistego antidotum w przypadku przedawkowania i leczenie musi być objawowe.


W leczeniu przedawkowania należy wziąć pod uwagę, że pacjent mógł zażyć wiele produktów.

Stosując płukanie żołądka, a następnie podając węgiel aktywowany (adsorbent), lub podając tylko

węgiel aktywowany, można zapobiec wchłanianiu produktu.


Ponieważ anastrozol nie jest silnie wiązany z białkami, może być pomocna dializa.


Wskazane jest zastosowanie ogólne leczenie podtrzymujące, w tym częste monitorowanie czynności

życiowych oraz ścisła obserwacja pacjenta.5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory enzymów

Kod ATC: L02B G03A


Anastrozol jest silnym i wysoce selektywnym niesteroidowym inhibitorem aromatazy. U kobiet po menopauzie estradiol jest głównie wytwarzany w tkankach obwodowych w wyniku przekształcenia androstendionu do estronu z udziałem kompleksu enzymatycznego aromatazy. Estron jest następnie przekształcany w estradiol. Wykazano, że u kobiet z rakiem piersi korzystne działanie wywołuje zmniejszenie stężenia krążącego estradiolu.


Stosując bardzo czuły test stwierdzono, że u kobiet po menopauzie stosowanie anastrozolu w dawce

1 mg na dobę powoduje zahamowanie wytwarzania estradiolu o ponad 80%.


Anastrozol nie wykazuje aktywności progestagenowej, androgenowej i estrogenowej.


Anastrozol podawany w dawce do 10 mg na dobę nie wpływa na wydzielanie kortyzolu i aldosteronu mierzone przed lub po standardowym teście prowokacyjnym ACTH. Dlatego nie jest konieczna suplementacja kortykosteroidów.


Leczenie adjuwantowe pierwszego rzutu wczesnego raka piersi

W dużym badaniu III fazy z udziałem 9366 kobiet po menopauzie z operacyjnym rakiem piersi leczonych przez 5 lat, wykazano statystycznie znamienną przewagę anastrozolu nad tamoksyfenem pod względem czasu przeżycia wolnego od choroby. Jeszcze większą korzyść pod względem czasu przeżycia wolnego od choroby w grupie anastrozolu w porównaniu z leczeniem tamoksyfenem, obserwowano w prospektywnej ocenie populacji pacjentek z obecnością receptora hormonalnego.

Anastrozol wykazywał przewagę statystycznie znamienną nad tamoksyfenem w zakresie czasu do nawrotu. Różnica ta była jeszcze większa w porównaniu z parametrem przeżycia wolnego od choroby, zarówno w populacji ITT (ang. intention to treat - wszystkie pacjentki zakwalifikowane do badania), jak i w populacji pacjentek z obecnością receptora hormonalnego. Anastrozol miał statystycznie istotną przewagę nad tamoksyfenem pod względem długości czasu do wznowy odległej. W grupie anastrozolu częstość występowania raka drugiej piersi była statystycznie mniejsza w porównaniu

z grupą tamoksyfenu. Po 5 latach leczenia anastrozol jest co najmniej równie skuteczny jak tamoksyfen pod względem czasu całkowitego przeżycia. Jednak z uwagi na wystąpienie niewielkiej liczby zgonów niezbędna jest dalsza obserwacja w celu dokładniejszego określenia długoterminowego przeżycia pacjentek stosujących anastrozol w porównaniu do tamoksyfenu. Przy medianie okresu obserwacji 68 miesięcy, pacjentki w badaniu ATAC nie były po ukończeniu 5-letniej terapii poddane odpowiednio długiej obserwacji, aby móc porównać odległe w czasie skutki leczenia anastrozolem wobec tamoksyfenu.


Zestawienie punktów końcowych w badaniu ATAC: analiza po zakończeniu 5-letniego leczenia


Punkty końcowe dotyczące skuteczności terapii

Liczba incydentów (częstość - %)

Populacja ITT

Pacjentki z guzem z receptorem hormonalnym

anastrozol

(N=3125)

tamoksyfen

(N=3116)

anastrozol

(N=2618)

tamoksyfen

(N=2598)

Przeżycie wolne od choroby a

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Współczynnik ryzyka

0,87

0,83

Dwustronny 95% przedział ufności

0,78 do 0,97

0,73 do 0,94

Wartość p

0,0127

0,0049

Przeżycie wolne od wznowy odległej b

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Współczynnik

ryzyka

0,94

0,93

Dwustronny 95% przedział ufności

0,83 do 1,06

0,80 do 1,07

Wartość p

0,2850

0,2838

Czas do nawrotu c

402 (12,9)

498 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Współczynnik ryzyka

0,79

0,74

Dwustronny 95% przedział ufności

0,70 do 0,90

0,64 do 0,87

Wartość p

0,0005

0,0002

Czas do wznowy odległej d

324 (10,4)

375 (12,0)


226 (8,6)

265 (10,2)

Współczynnik ryzyka

0,86

0,84

Dwustronny 95% przedział ufności

0,74 do 0,99

0,70 do 1,00

Wartość p

0,0427

0,0559

Pierwotny rak drugiej piersi

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Iloraz szans

0,59

0,47

Dwustronny 95% przedział ufności

0,39 do 0,89

0,30 do 0,76

Wartość p

0,0131

0,0018

Całkowite przeżycie e

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Współczynnik ryzyka

0,97

0,97

Dwustronny 95% przedział ufności

0,85 do 1,12

0,83 do 1,14

Wartość p

0,7142

0,7339


a )Przeżycie wolne od choroby obejmuje wszystkie przypadki nawrotów choroby i jest określane jako pierwsza wznowa miejscowa/regionalna, nowy rak drugiej piersi, wznowa odległa lub zgon (niezależnie od przyczyny);

b) Przeżycie wolne od wznowy odległej definiuje się jako pierwsze wystąpienie wznowy odległej lub zgon (niezależnie od przyczyny);

c )Czas do nawrotu choroby jest definiowany jako czas do pierwszego wystąpienia wznowy miejscowej lub regionalnej, nowego raka drugiej piersi, wznowy odległej lub zgonu z powodu raka piersi;

d )Czas do wznowy odległej jest definiowany jako czas do pierwszego wystąpienia wznowy odległej lub zgonu z powodu raka piersi;

e )Liczba pacjentek (%), u których stwierdzono zgon.


Tak jak w przypadku wszystkich decyzji dotyczących leczenia, pacjentka z rakiem piersi powinna wraz z lekarzem prowadzącym ocenić względne korzyści i zagrożenia związane z leczeniem.


W przypadku podawania jednocześnie anastrozolu i tamoksyfenu skuteczność i bezpieczeństwo były podobne, jak podczas stosowania samego tamoksyfenu, niezależnie od obecności receptorów dla hormonów płciowych w guzie. Dokładny mechanizm tego zjawiska nie jest jeszcze wyjaśniony. Nie przypuszcza się, aby było to spowodowane zmniejszeniem stopnia supresji estradiolu przez anastrozol.


Leczenie adjuwantowe wczesnego raka piersi u pacjentek otrzymujących leczenie uzupełniające tamoksyfenem

W badaniu III fazy (ABCSG 8) przeprowadzonym z udziałem 2579 kobiet po menopauzie

z wczesnym rakiem piersi i dodatnim receptorem hormonalnym, które były poddane leczeniu chirurgicznemu z radioterapią lub bez radioterapii i bez chemioterapii, zamiana po 2 latach leczenia adjuwantowego tamoksyfenem na anastrozol spowodowała statystycznie znamienne wydłużenie czasu przeżycia wolnego od choroby, w porównaniu do grupy nadal leczonej tamoksyfenem, po medianie obserwacji 24 miesiące.


Czas do jakiejkolwiek wznowy, czas do miejscowej lub odległej wznowy potwierdził przewagę statystyczną anastrozolu, co było zgodne z wynikami obserwacji czasu przeżycia wolnego od choroby.


Częstość występowania raka drugiej piersi była mała w obu grupach z liczbową przewagą w ramieniu anastrozolu. Całkowite przeżycie było podobne w obu grupach leczenia.

Zestawienie punktów końcowych i wyników w badaniu ABCSG 8


Punkty końcowe dotyczące skuteczności terapii

Liczba zdarzeń (częstość występowania)

 

 

anastrozol

(n=1297)

tamoksyfen

(n=1282)

Przeżycie wolne od choroby


65 (5,0)93 (7,3)


Współczynnik ryzyka

067

Dwustronny 95% przedział ufności

0,49 do 0,92

Wartość p

0,014

Czas do jakiejkolwiek wznowy

36 (2,8)

66 (5,1)

Współczynnik ryzyka

0,53

Dwustronny 95% przedział ufności

0,35 do 0,79

Wartość p

0,002

Czas do wznowy miejscowej lub odległej

29 (2,2)

51 (4,0)

Współczynnik ryzyka

0.55

Dwustronny 95% przedział ufności

0,35 to 0,87

Wartość p

0,011

Czas do wznowy odległej

22 (1,7)

41(3,2)

Współczynnik ryzyka

0,52

Dwustronny 95% przedział ufności

0,31 to 0,88

Wartość p

0,015

Pierwotny rak drugiej piersi

7 (0,5)

15 (1,2)

Iloraz szans

0,46

Dwustronny 95% przedział ufności

0,19 to 1,13

Wartość p

0,090

Całkowite przeżycie

43(3,3)

45 (3,5)

Współczynnik ryzyka

0,96

Dwustronny 95% przedział ufności

0,63 to 1,46

Wartość p

0,840


Dwa dalsze, podobne badania kliniczne (GABG/ARNO 95 i ITA), w jednym z nich pacjentki poddawano operacji i chemioterapii, jak również łączna analiza badań ABCSG 8 i GABG/ARNO

95, potwierdziły te wyniki.

Profil bezpieczeństwa anastrozolu ustalony w tych 3 badaniach był zgodny ze znanym ustalonym profilem bezpieczeństwa u kobiet po menopauzie z wczesnym rakiem piersi i dodatnim receptorem hormonalnym.


5.2 Właściwości farmakokinetyczne


Właściwości farmakokinetyczne anastrozolu u kobiet po menopauzie są niezależne od wieku.


Nie badano farmakokinetyki u dzieci.


Wchłanianie

Wchłanianie anastrozolu jest szybkie i maksymalne stężenie w osoczu występuje zwykle w ciągu dwóch godzin zażycia produktu (na czczo). Pokarm nieznacznie zmniejsza szybkość, ale nie wpływa na stopień wchłaniania. Nie wydaje się, aby niewielka zmiana szybkości wchłaniania miała

znaczący klinicznie wpływ na stężenie anastrozolu w osoczu. Po 7 dawkach dobowych stężenie anastrozolu w osoczu osiąga około 90 do 95% stężenia w stanie stacjonarnym. Brak danych świadczących, że parametry farmakokinetyczne anastrozolu zależą od czasu podawania lub dawki.


Dystrybucja

Anastrozol wiąże się z białkami osocza tylko w 40%.

Biotransformacja

U kobiet po menopauzie, anastrozol jest w znacznym stopniu metabolizowany, a mniej niż 10% dawki jest wydalane z moczem w niezmienionej postaci w ciągu 72 godzin od zażycia. Anastrozol podlega metabolizmowi na drodze N-dealkilacji, hydroksylacji i glukuronidacji. Metabolity są wydalane głównie z moczem. Triazol, który jest głównym metabolitem występującym w osoczu, nie hamuje aktywności aromatazy.


Eliminacja

Anastrozol jest wolno eliminowany, a czas półtrwania eliminacji z osocza wynosi od 40 do 50 godzin.

Pozorny klirens po doustnym podaniu anastrozolu u ochotników ze stabilną marskością wątroby lub zaburzeniami czynności nerek mieści się w zakresie wartości obserwowanych u zdrowych ochotników.


5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Toksyczność ostra

W badaniach toksyczności ostrej u gryzoni mediana dawki śmiertelnej anastrozolu podawanego doustnie była większa niż 100 mg/kg mc./dobę, a podawanego dootrzewnowo większa niż 50 mg/kg mc./dobę. W badaniach toksyczności ostrej na psach mediana doustnej śmiertelnej dawki była większa niż 45 mg/kg mc./dobę.


Toksyczność przewlekła

Badanie toksyczności po podaniu wielokrotnych dawek anastrozolu przeprowadzono na szczurach

i psach. W badaniach toksyczności nie ustalono poziomu nie powodującego szkodliwych działań, natomiast działania obserwowane dla małych (1 mg/kg mc./dobę) i średnich (psy 3 mg/kg mc./dobę, szczury 5 mg/kg mc./dobę) dawek były związane albo z właściwościami farmakologicznymi anastrozolu, albo z jego właściwościami indukowania enzymów i nie towarzyszyły im istotne zmiany toksyczne lub zwyrodnieniowe.


Mutagenność

W badaniach toksyczności genetycznej wykazano, że anastrozol nie działa mutagennie lub klastogennie.


Toksyczny wpływ na rozrodczość

Doustne podanie anastrozolu samicom szczurów w dawce 1 mg/kg mc./dobę wywoływało wysoką częstotliwość bezpłodności, a w dawce 0,02 mg/kg mc./dobę zwiększone straty zarodków przed implantacją. Efekty te występują przy dawkach odpowiadających dawkom klinicznym. Nie można wykluczyć takiego działania u człowieka. Skutki te były związane z właściwościami farmakologicznymi badanego związku i całkowicie przemijały po 5 tygodniach od zaprzestania jego stosowania.


Doustne podanie anastrozolu ciężarnym samicom szczurów i królików odpowiednio w dawkach 1,0

i 0,2 mg/kg mc./dobę, nie wywoływało zmian teratogennych. Zaobserwowane efekty (powiększenie łożyska u szczurów i niepowodzenie ciąży u królików) związane były z właściwościami farmakologicznymi badanego związku.


Przeżycie miotów szczurów, którym podawano anastrozol w dawkach 0,02 mg/kg mc. i wyższych

(od 17 dnia ciąży do 22 dnia post partum) było zagrożone. Efekty te związane były z działaniem farmakologicznym anastrozolu w czasie porodu. Brak dających się przypisać stosowaniu anastrozolu

u matki działań niepożądanych w odniesieniu do zachowania lub rozrodczości pierwszego pokolenia potomstwa.


Rakotwórczość

W 2-letnim badaniu onkogenności na szczurach zaobserwowano wzrost częstości występowania nowotworów wątroby i polipów śluzówki macicy u samic i gruczolaków tarczycy u samców, tylko dla wysokich dawek (25 mg/kg mc./dobę). Zmiany te występowały po dawce odpowiadającej 100-krotnie większej ekspozycji niż dawka terapeutycznych u ludzi. Nie uważa się, by miało to znaczenie kliniczne dla leczenia ludzi z zastosowaniem anastrozolu.


W dwuletnim badaniu onkogenności na myszach stwierdzono indukcję łagodnych guzy jajników

i zmianę częstości występowania nowotworów limforetikularnych (mniejsza liczba mięsaków histiocytarnych u samic i większa liczba zgonów spowodowanych chłoniakami). Zmiany te przypisano swoistemu dla myszy skutkowi hamowania aktywności aromatazy i uznano, że nie mają one istotnego znaczenia klinicznego dla leczenie ludzi anastrozolem.6. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz substancji pomocniczych


Laktoza jednowodna

Powidon (K30)

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian

Hypromeloza

Makrogol 300

Tytanu dwutlenek (E171)


6.2 Niezgodności farmaceutyczne


Nie dotyczy.


6.3 Okres ważności


18 miesięcy.


6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu


Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania


Blister PVC/Aluminium.

Wielkości opakowań: 28, 30, 98 i 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.


6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania


Brak szczególnych wymagań.7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja.8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 171419. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


2010-08-04


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO2010-08-04

11