INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Perindopril Pfizer, 2 mg, tabletki


tert-Butylamini perindoprilum



2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka zawiera 2 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, co odpowiada 1,669 mg peryndoprylu.



3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę. Więcej informacji znajduje się w ulotce.



4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki


28 tabletek 5909990813445

30 tabletek 5909990813452



5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.



6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.



7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Zewnętrzna torebka zawiera środek pochłaniający wilgoć. Należy go wyrzucić, nie uszkadzając.



8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):

Tabletki zużyć w ciągu 60 dni po pierwszym otwarciu zewnętrznej torebki.


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.



10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE



11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Wielka Brytania



12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17267


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.



15. INSTRUKCJA UŻYCIA



16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Perindopril Pfizer 2 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


Blister



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Perindopril Pfizer, 2 mg, tabletki


tert-Butylamini perindoprilum




2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Logo Pfizer


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE



























MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Zewnętrzna torebka



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Perindopril Pfizer, 2 mg, tabletki


tert-Butylamini perindoprilum


Podanie doustne



2. SPOSÓB PODAWANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.



3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:



4. NUMER SERII


Lot:



5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


28 tabletek

30 tabletek



6. INNE


Blistry należy przechowywać w zewnętrznej torebce i kartonowym pudełku w celu ochrony przed wilgocią. Tabletki zużyć w ciągu 60 dni od pierwszego otwarcia torebki. Opakowanie zawiera środek pochłaniający wilgoć, NIE POŁYKAĆ.


4