OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cyclaid 100 mg, kapsułki miękkie

Ciclosporinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda kapsułka zawiera 100 mg cyklosporyny.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera etanol i hydroksystearynian makrogologlicerolu. Szczegółowe informacje w ulotce dla pacjenta.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


10 kapsułek kod EAN: 5909990787432

20 kapsułek kod EAN: 5909990787449

30 kapsułek kod EAN: 5909990787456

50 kapsułek kod EAN: 5909990787463

60 kapsułek kod EAN: 5909990787470


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Medis International a.s.

Olivova 4

110 00 Praha

Republika Czeska


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


16880


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot)


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Cyclaid, 100 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cyclaid, 100 mg, kapsułki miękkie

Ciclosporinum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Medis International


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


Lot


5. INNE
4