INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Gessedil, 5 mg/ml, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Oxaliplatinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)


Każda fiolka zawiera 50 mg oksaliplatyny do odtworzenia w 10 ml rozpuszczalnika.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Laktoza jednowodna


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

1 fiolka 5909990783038

5. SPOSÓB I DROGA(-I) PODANIA


Wyłącznie do stosowania dożylnego.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Środek cytostatyczny

Musi być rozcieńczony.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

H-1106 Budapeszt

Węgry

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 16800


13. NUMER SERII


Seria nr:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lz- Lek stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Fiolka1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(-I) PODANIA


Gessedil, 5 mg/ml, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Oxaliplatinum2. SPOSÓB PODAWANIAWyłącznie do stosowania dożylnego


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


4. NUMER SERII


Seria nr:


5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


Każda fiolka zawiera 50 mg oksaliplatyny do odtworzenia w 10 ml rozpuszczalnika.6. INNEINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Gessedil 5 mg/ml, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Oxaliplatinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)


Każda fiolka zawiera 100 mg oksaliplatyny do odtworzenia w 20 ml rozpuszczalnika.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Laktoza jednowodna


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

1 fiolka 5909990783045

5. SPOSÓB I DROGA(-I) PODANIA


Wyłącznie do stosowania dożylnego.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Środek cytostatyczny

Musi być rozcieńczony.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

H-1106 Budapeszt

Węgry

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 16800


13. NUMER SERII


Seria nr:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Lz- Lek stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Fiolka1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(-I) PODANIA


Gessedil, 5 mg/ml, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Oxaliplatinum2. SPOSÓB PODAWANIAWyłącznie do stosowania dożylnego


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


4. NUMER SERII


Seria nr:


5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


Każda fiolka zawiera 100 mg oksaliplatyny do odtworzenia w 20 ml rozpuszczalnika.6. INNE