ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Anastrozol +pharma, 1 mg, tabletki powlekane


(Anastrozolum)


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Anastrozol +pharma i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anastrozol +pharma

3. Jak stosować lek Anastrozol +pharma

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Anastrozol +pharma

6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK Anastrozol +PHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Anastrozol +pharma należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Hamuje on działanie aromatazy, enzymu, który bierze udział w syntezie żeńskich hormonów płciowych, takich jak estrogeny.


Lek Anastrozol +pharma jest stosowany w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ANASTROZOL +PHARMA


Kiedy nie stosować leku Anastrozol +pharma


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Anastrozol +pharma

Lek Anastrozol +pharma nie jest przeznaczony dla kobiet przed menopauzą oraz dzieci.

Należy sprawdzić czy poniższe ostrzeżenia dotyczą pacjentki lub dotyczyły kiedykolwiek w przeszłości. Należy skontaktować się natychmiast z lekarzem:


Stosowanie Anastrozol +pharma z innymi lekami

Anastrozol może wpływać na inne leki. I z kolei, inne leki mogą wpływać na działanie anastrozolu. Anastrozol może wchodzić w interakcje z:


Leki te mogą zmniejszać działanie leku Anastrozol +pharma. Nie powinny być one przyjmowane w skojarzeniu z lekiem Anastrozol +pharma (patrz punkt 2, Kiedy nie stosować leku Anastrozol +pharma).


Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie jeśli pacjentka przyjmuje obecnie lub przyjmowała którekolwiek leki z wymienionych powyżej lub jakiekolwiek leki również, te, które wydawane są bez recepty.


Stosowanie leku Anastrozol +pharma z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływa na wchłanianie leku Anastrozol +pharma.


Ciąża i karmienie piersią

Leku Anastrozol +pharma nie należy stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku podejrzenia ciąży.


Lek Anastrozol +pharma jest stosowany tylko do leczenia raka piersi u kobiet po menopauzie (patrz punkt 1, Co to jest lek Anastrozol +pharma i w jakim celu się go stosuje oraz punkt 2, Kiedy nie stosować leku Anastrozol +pharma).


Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby anastrozol zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednakże, u pacjentki może czasami wystąpić uczucie osłabienia i senność, i w takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani też obsługiwać maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Anastrozol +pharma

Tabletki leku Anastrozol +pharma zawierają cukier - laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.3. JAK STOSOWAĆ LEK ANASTROZOL +PHARMA


Lek Anastrozol +pharma należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


Zazwyczaj stosowana dawka leku, to jedna tabletka (1 mg anastrozolu) przyjmowana raz na dobę.


Dostosowanie dawki u pacjentek w podeszłym wieku oraz u pacjentek z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby lub łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczne.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Anastrozol +pharma

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Pominięcie zastosowania leku Anastrozol +pharma

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy pominąć zapomnianą dawkę i następną tabletkę przyjąć o zwykłej porze.


Przerwanie stosowania leku Anastrozol +pharma

Nie należy przerywać przyjmowania tabletek nawet, jeśli pacjentka czuje się dobrze chyba, że takie będzie zalecenie lekarza.

Lekarz poradzi pacjentce jak długo ma kontynuować przyjmowanie tabletek. Może być konieczne stosowanie ich przez 5 lat.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek Anastrozol +pharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Działania niepożądane mogą występować:


Układ odpornościowy (zaburzenia układu immumologicznego)

Bardzo rzadko: ciężkie reakcje alergiczne, które mogą być przyczyną trudności w oddychaniu lub zawrotów głowy (reakcje anafilaktyczne), ciężkie reakcje alergiczne, które mogą być przyczyną obrzęku twarzy lub gardła bądź trudności z oddychaniem (obrzęk naczynioruchowy), ciężkie choroby powodujące owrzodzenia na skórze, ustach, oczach i narządach płciowych, (wysoka) gorączka oraz ból stawów (zespół Stevensa-Johnsona), pokrzywka.


Jeśli wystąpi któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza.


Odżywianie (zaburzenia metabolizmu i odżywiania)

Niezbyt często: utrata apetytu, zwiększone stężenie cholesterolu.


Układ nerwowy (zaburzenia układu nerwowego)

Często: ból głowy, uczucie mrowienia, uczucie bólu, chłodu, zespół cieśni nadgarstka

Niezbyt często: senność.


Wątroba (zaburzenia wątroby i dróg żółciowych)

Niezbyt często: zapalenie wątroby.


Naczynia krwionośne (zaburzenia naczyniowe)

Bardzo często: uderzenia gorąca

Bardzo rzadko: zaburzenia krzepnięcia krwi (epizody zakrzepowo-zatorowe żył), jak np. zakrzep krwi, zwykle w nogach powodujący ból, obrzęk i zaczerwienienie (zakrzepica żył głębokich (DVT)) lub zakrzep w płucach (zator tętnicy płucnej).


Żołądek i jelita (zaburzenia żołądka i jelit)

Często: nudności, biegunka

Niezbyt często: wymioty.


Skóra (zaburzenia skóry i tkanki podskórnej)

Często: przerzedzenie włosów, wysypka

Bardzo rzadko: bardzo nasilona wysypka z plamami, które wyglądają jak małe koncentrycznie układające się pierścienie (rumień wielopostaciowy).


Mięśnie (zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej)

Często: bóle i sztywność stawów.


Anastrozol +pharma zmniejsza stężenie żeńskich hormonów, może to powodować zmniejszenie zawartości związków mineralnych w kościach, a tym samym zmniejszenie wytrzymałości kości (patrz punkt 2, Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Anastrozol +pharma). Może to prowadzić do złamań kości np. złamań kręgosłupa, stawu biodrowego czy nadgarstka.


Narządy płciowe i piersi (zaburzenia układu rozrodczego i piersi)

Często: suchość pochwy

Niezbyt często: krwawienia z pochwy (zwykle w pierwszych tygodniach leczenia).


Ważne jest, aby natychmiast poinformować lekarza o wszystkich nietypowych (utrzymujących się) krwawieniach z pochwy lub nieregularnych cyklach miesiączkowych, jeśli wystąpią podczas przyjmowania leku Anastrozol +pharma lub kiedykolwiek później.


Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: osłabienie, zaburzenia nastroju.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PrzechowywaĆ lek ANASTROZOL +PHARMABrak specjalnych wymagań dotyczących przechowywania.


Nie stosować leku Anastrozol +pharma po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, kolejne cztery oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Inne informacje


Co zawiera lek Anastrozol +pharma

Otoczka zawiera: makrogol 400, hypromelozę, tytanu dwutlenek (E171).


Jak wygląda lek Anastrozol +pharma i co zawiera opakowanie

Białe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym „ANA” i „1” po jednej stronie.


Lek Anastrozol +pharma pakowany jest w blistry po 28 tabletek.Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Podmiot odpowiedzialny:

+pharma arzneimittel gmbh

Hafnerstrasse 211

8054 Graz

Austria


Wytwórca:

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.

Hafnerstrasse 211

8054 Graz

Austria


Synthon BV

Microweg 22, 6545 CM Nijmegen

Holandia


Synthon Hispania, S.L.

Castelló, 1

Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Hiszpania
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Austria Anastrozol Genericon 1 mg Filmtabletten

Bułgaria Anastrozol Genericon 1 mg film-coated tablets

Czechy Anastrozol +pharma 1 mg potahované tablety

Wegry Anastrozol +pharma 1 mg

Polska Anastrozol +pharma

Holandia Anastrozol Genericon 1 mg, filmomhulde tabletten

Słowacja Anastrozol +pharma 1 mg filmom obalené tablety

Data zatwierdzenia ulotki: 04.03.2010 r.