INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko kartonowe


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Anastrozol +pharma, 1 mg, tabletki powlekane


Anastrozolum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


Każda tabletka zawiera 1 mg anastrozolu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: zawiera także laktozę jednowodną.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek powlekanych


5. SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych wymagań dotyczących przechowywania.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


+pharma arzneimittel gmbh

Hafnerstrasse 211

8054 Graz

Austria


12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr 16579


13. NUMER SERII


Numer serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Anastrozol +pharma 1 mg

Kod EAN: 5909990770250