CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Anastrozol +pharma, 1 mg, tabletki powlekane2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY


Każda tabletka zawiera 1 mg anastrozolu.

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 93 mg laktozy jednowodnej.


Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Tabletka powlekana.


Białe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym „ANA” i „1” po jednej stronie.4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1 Wskazania do stosowania


Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie. Nie wykazano skuteczności anastrozolu u pacjentek bez receptora estrogenowego w nowotworze, chyba że wystąpiła u nich pozytywna odpowiedź kliniczna na wcześniejsze leczenie tamoksyfenem.


Leczenie uzupełniające wczesnego inwazyjnego raka piersi z receptorem hormonalnym u kobiet po menopauzie.


Leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi z receptorem hormonalnym u kobiet po menopauzie, które otrzymywały przez 2 do 3 lat leczenie uzupełniające tamoksyfenem.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania


Dorosłe pacjentki, w tym w podeszłym wieku

Jedna tabletka (1 mg) przyjmowana doustnie raz na dobę.


Dzieci

Anastrozol nie jest zalecany do stosowania u dzieci.


Zaburzenia czynności nerek

Nie jest zalecana zmiana dawkowania u pacjentek z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek.


Zaburzenia czynności wątroby

Nie jest zalecana zmiana dawkowania u pacjentek z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby.


Okres leczenia wczesnego stadium choroby powinien trwać 5 lat.


4.3 Przeciwwskazania


Anastrozol jest przeciwwskazany u:


Terapie lekami zawierającymi estrogeny nie powinny być stosowane jednocześnie z anastrozolem, gdyż mogłyby przeciwdziałać jego działaniu farmakologicznemu.


Jednoczesne leczenie tamoksyfenem (patrz punkt 4.5).


4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Anastrozol nie jest zalecany do stosowania u dzieci, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku w tej grupie pacjentów.


W razie wątpliwości dotyczących stanu hormonalnego pacjentki, należy potwierdzić menopauzę biochemicznie.


Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania anastrozolu u pacjentek z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min).


Kobiety z osteoporozą lub z ryzykiem osteoporozy, powinny mieć wykonane formalne badanie oceniające gęstość mineralną kości np. metodą DEXA, na początku leczenia i następnie w regularnych odstępach. Jeśli właściwe, należy rozpocząć i uważnie monitorować leczenie lub profilaktykę osteoporozy.


Nie ma dostępnych danych dotyczących jednoczesnego stosowania anastrozolu i analogów LHRH. Nie należy stosować skojarzenia tych leków, z wyjątkiem badań klinicznych.


Ponieważ anastrozol zmniejsza stężenie krążącego estrogenu, może powodować zmniejszenie gęstości mineralnej kości. Nie są dostępne obecnie odpowiednie dane, aby wykazać wpływ bifosfonianów na wywołane stosowaniem anastrozolu zmniejszone wysycenie mineralne kości lub ich skuteczność w profilaktyce.


Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.


4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji


Anastrozol hamował cytochrom P450 1A2, 2C8/9 i 3A4 w badaniach in vitro, ale badanie interakcji klinicznych z warfaryną wskazało, że anastrozol w dawce 1 mg nie hamuje znacząco metabolizmu substancji, które metabolizowane są za pośrednictwem cytochromu P450.


Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji pomiędzy anastrozolem a bisfosfonianami.


Nie należy podawać tamoksyfenu równocześnie z anastrozolem, ponieważ może to zmniejszyć jego działanie farmakologiczne (patrz punkt 4.3).


4.6 Ciąża i laktacja


Ciąża

Brak jest danych dotyczących stosowania anastrozolu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozród (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest znane. Anastrozol jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży.


Laktacja

Nie wiadomo czy anastrozol przenika do mleka ludzkiego. Anastrozol jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.


4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu


Jest mało prawdopodobne, aby anastrozol zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jednakże, zgłaszano osłabienie i senność wywołane stosowaniem anastrozolu i jeżeli takie objawy utrzymują się, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.


4.8 Działania niepożądane


Następujące działania niepożądane mogą być bardzo częste (≥ 1/10), częste (≥ 1/100, < 1/10), niezbyt częste (≥ 1/1 000, ≤ 1/100), rzadkie (≤ 1/10 000, ≥ 1/1 000), bardzo rzadkie (≤ 1/10 000) oraz częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).


Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu, zespół cieśni nadgarstka

Niezbyt często: senność, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.


Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności lub biegunka, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Niezbyt często: wymioty, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.


Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: przerzedzenie włosów oraz wysypka, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i anafilaksja.


Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: bóle/sztywność stawów, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.


Z uwagi na to, że anastrozol zmniejsza stężenie estrogenów w organizmie, może powodować zmniejszenie gęstości mineralnej powodujące u niektórych pacjentek zwiększone ryzyko złamań (patrz punkt 4.4).


Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: jadłowstręt, zwykle o niewielkim nasileniu oraz hipercholesterolemia, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.


Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często: uderzenia gorąca, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.


Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: osłabienie, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.


Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, aminotrasferazy alaninowej i asparaginianowej

Niezbyt często: zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy oraz stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby.


Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: suchość pochwy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Niezbyt często: krwawienia z pochwy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.


Krwawienia z pochwy były zgłaszane niezbyt często, głównie w pierwszych tygodniach leczenia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, po zmianie dotychczasowej terapii hormonalnej na leczenie anastrozolem. Jeśli krwawienie utrzymuje się, należy rozważyć przeprowadzenie dalszych badań diagnostycznych.


W tabeli poniżej przedstawiono częstość występowania wstępnie określonych działań niepożądanych w badaniu ATAC, niezależnie od przyczyn, zgłaszanych u pacjentek otrzymujących leczenie w badaniu klinicznym i do 14 dni po zaprzestaniu leczenia w badaniu klinicznym.


Działanie niepożądane

Anastrozol (n=3092)

Tamoksyfen (n=3094)

Uderzenia gorąca

1104 (35,7%)

1264 (40,9%)

Ból/sztywność stawów

1100 (35,6%)

911 (29,4%)

Zaburzenia nastroju

597 (19,3%)

554 (17,9%)

Zmęczenie/osłabienie

575 (18,6%)

544 (17,6%)

Nudności i wymioty

393 (12,7%)

384 (12,4%)

Złamania

315 (10,2%)

209 (6,8%)

Złamania kręgosłupa, stawu biodrowego i złamania nadgarstka/Collesa

133 (4,3%)

91 (2,9%)

Złamania nadgarstka/Collesa

67 (2,2%)

50 (1,6%)

Złamania kręgosłupa

43 (1,4%)

22 (0,7%)

Złamania stawu biodrowego

28 (0,9%)

26 (0,8%)

Zaćma

182 (5,9%)

213 (6,9%)


Krwawienie z pochwy

167 (5,4%)

317(10,2%)

Niedokrwienna choroba sercowo-naczyniowa

127 (4,1%)

104 (3,4%)

Dławica piersiowa

71 (2,3%)

51 (1,6%)

Zawał serca

37 (1,2%)

34 (1,1%)

Zaburzenia tętnic wieńcowych

25 (0,8%)

23 (0,7%)

Niedokrwienie mięśnia sercowego

22 (0,7%)

14 (0,5%)

Upławy z pochwy

109 (3,5%)

408 (13,2%)

Wszelkie zdarzenia zakrzepowo-zatorowe żył

87 (2,8%)

140 (4,5%)

Zakrzepica żył głębokich w tym zatorowość płucna

48 (1,6%)

74 (2,4%)

Zdarzenia niedokrwienne mózgowo-naczyniowe

62 (2,0%)

88 (2,8%)

Rak endometrium

4 (0,2%)

13 (0,6%)


W grupie anastrozolu i w grupie tamoksyfenu wskaźniki złamań wynosiły odpowiednio 22 na 1000 pacjentko-lat i 15 na 1000 pacjentko-lat, dla mediany okresu obserwacji wynoszącej 68 miesięcy. Obserwowany wskaźnik złamań w grupie anastrozolu jest podobny do wskaźnika zgłaszanego u pacjentek po menopauzie, w populacjach o podobnym rozkładzie grup wiekowych. Nie określono, czy wskaźniki złamań i osteoporozy, obserwowane u pacjentek z badania ATAC leczonych anastrozolem, odzwierciedlają działanie ochronne tamoksyfenu, swoiste działanie anastrozolu, czy oba te działania.

Częstość występowania osteoporozy wynosiła 10,5% u pacjentek leczonych anastrozolem i 7,3% u pacjentek leczonych tamoksyfenem.


4.9 Przedawkowanie


Doświadczenie kliniczne dotyczące przypadkowego przedawkowania anastrozolu jest ograniczone.

W badaniach na zwierzętach anastrozol wykazywał niską toksyczność ostrą.


Badania kliniczne prowadzono z zastosowaniem różnych dawek anastrozolu, do 60 mg podawanych jednorazowo zdrowym ochotnikom płci męskiej i do 10 mg na dobę podawanych kobietom po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi; dawki te były dobrze tolerowane. Nie ustalono wielkości pojedynczej dawki anastrozolu, która może wywołać objawy zagrażające życiu.


Nie istnieje specyficzna odtrutka na przedawkowanie i leczenie musi być objawowe.


W przypadku przedawkowania, należy wziąć pod uwagę możliwość zatrucia wieloma związkami. Wchłanianiu można zapobiec stosując płukanie żołądka, a następnie podanie węgla aktywowanego lub też podanie samego węgla aktywowanego.

Ponieważ anastrozol nie wiąże się w wysokim stopniu z białkami, pomocna może być dializa.

Wskazane jest ogólne leczenie podtrzymujące czynności życiowe, w tym częste monitorowanie istotnych parametrów życiowych i ścisła obserwacja pacjentki.5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory enzymów, kod ATC: L02B G03


Anastrozol jest silnym i wysoce selektywnym niesteroidowym inhibitorem aromatazy. U kobiet po menopauzie, estradiol jest wytwarzany głównie w tkankach obwodowych w wyniku przekształcenia androstendionu do estronu z udziałem kompleksu enzymatycznego aromatazy. Estron jest następnie przekształcany w estradiol. Wykazano, że obniżenie stężenia krążącego estradiolu powoduje korzystne działanie u kobiet z rakiem piersi.


Stosując bardzo czuły test stwierdzono, że u kobiet po menopauzie podanie 1 mg anastrozolu na dobę powoduje zahamowanie wytwarzania estradiolu o ponad 80%.


Anastrozol nie wykazuje aktywności progestagenowej, androgenowej lub estrogenowej.


Anastrozol w dawce do 10 mg na dobę nie wpływa na wydzielanie kortyzolu lub aldosteronu, mierzone przed lub po standardowym teście prowokacyjnym ACTH. Dlatego nie jest konieczna suplementacja kortykosteroidów.

Leczenie uzupełniające pierwszego rzutu wczesnego raka piersi

W dużym badaniu III fazy prowadzonym z udziałem 9366 kobiet po menopauzie z operacyjnym rakiem piersi leczonych przez 5 lat wykazano statystycznie znamienną przewagę anastrozolu nad tamoksyfenem pod względem czasu przeżycia wolnego od choroby. Jeszcze większą korzyść pod względem czasu przeżycia wolnego od choroby w grupie anastrozolu w porównaniu z leczeniem tamoksyfenem, obserwowano w prospektywnej ocenie populacji pacjentek z obecnością receptora hormonalnego. Anastrozol wykazywał przewagę statystycznie znamienną nad tamoksyfenem w zakresie czasu do nawrotu. Różnica ta była jeszcze większa w porównaniu z parametrem przeżycia wolnego od choroby, zarówno w populacji ITT (ang. intention to treat - wszystkie pacjentki zakwalifikowane do badania), jak i w populacji pacjentek z obecnością receptora hormonalnego. Anastrozol miał statystycznie istotną przewagę nad tamoksyfenem pod względem długości czasu do wznowy odległej. W grupie anastrozolu częstość występowania raka drugiej piersi była statystycznie mniejsza w porównaniu z grupą tamoksyfenu. Po 5 latach leczenia anastrozol jest co najmniej równie skuteczny jak tamoksyfen pod względem czasu całkowitego przeżycia. Jednak, z uwagi na wystąpienie niewielkiej liczby zgonów niezbędna jest dalsza obserwacja w celu dokładniejszego określenia długoterminowego przeżycia pacjentek w grupie anastrozolu w porównaniu z tamoksyfenem. Przy medianie obserwacji wynoszącej 68 miesięcy, pacjentki w badaniu ATAC nie były wystarczająco długo obserwowane po 5 latach leczenia, aby można było porównać odległe w czasie skutki leczenia anastrozolem wobec tamoksyfenu.


Zestawienie punktów końcowych badania ATAC: analiza po zakończeniu 5-letniego leczenia

Punkty końcowe dotyczące skuteczności terapii

Liczba zdarzeń (częstość)

Populacja wszystkich za-

kwalifikowanych do badania

Pacjentki z guzem z receptorem hormonalnym

anastrozol (n=3125)

tamoksyfen (n=3116)

anastrozol (n=2618)

tamoksyfen (n=2598)

Przeżycie wolne od chorobya

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Współczynnik ryzyka

0,87

0,83

2-stronny 95% przedział ufności

od 0,78 do 0,97

od 0,73 do 0,94

Wartość p

0,0127

0,0049

Przeżycie wolne od wznowy odległejb

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Współczynnik ryzyka

0,94

0,93

2-stronny 95% przedział ufności

0,83 do 1,06

0,80 do 1,07

Wartość p

0,2850

0,2838

Czas do nawrotu c

402 (12,9)

498 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Współczynnik ryzyka

0,79

0,74

2-stronny 95% przedział ufności

0,70 do 0,90

0,64 do 0,87

Wartość p

0,0005

0,0002

Czas do wznowy odległejd

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Współczynnik ryzyka

0,86

0,84

2-stronny 95% przedział ufności

0,74 do 0,99

0,70 do 1,00

Wartość p

0,0427

0,0559

Rak pierwotny drugiej piersi

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Iloraz szans

0,59

0,47

2-stronny 95% przedział ufności

od 0,39 do 0,89

od 0,30 do 0,76

Wartość p

0,0131

0,0018

Całkowite przeżyciee

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Współczynnik ryzyka

0,97

0,97

2-stronny 95% przedział ufności

0,85 do 1,12

od 0,83 do 1,14

Wartość p

0,7142

0,7339


a Przeżycie bez choroby obejmuje wszystkie przypadki nawrotów i jest liczone do momentu pierwszego nawrotu miejscowego/lokalnego, nowego raka drugiej piersi, nawrotu z przerzutem odległym lub zgonu (z dowolnej przyczyny).

b Przeżycie bez przerzutu odległego jest liczone do pierwszego pojawienia się przerzutu odległego lub zgonu (z dowolnej przyczyny).

c Czas do nawrotu choroby jest liczony do pierwszego nawrotu miejscowego/lokalnego, nowego raka drugiej piersi, nawrotu z przerzutem odległym lub zgonu w związku z rakiem piersi,

d Czas do przerzutu odległego jest liczony do pierwszego pojawienia się przerzutu lub zgonu w związku z rakiem piersi.

e Liczba (%) pacjentek, które zmarły.


Podobnie, jak w przypadku wszystkich decyzji dotyczących leczenia, pacjentka z rakiem piersi powinna wraz z lekarzem prowadzącym ocenić względne korzyści i zagrożenia związane z leczeniem.


W przypadku leczenia skojarzonego anastrozolem i tamoksyfenem, skuteczność i bezpieczeństwo były podobne do stosowania tamoksyfenu w monoterapii, niezależnie od obecności receptora hormonalnego. Dokładny mechanizm tego zjawiska nie jest jeszcze wyjaśniony. Nie przypuszcza się, aby było to spowodowane zmniejszeniem stopnia supresji estradiolu przez anastrozol.


Leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi u pacjentek stosujących wcześniej leczenie uzupełniające tamoksyfenem

W badaniu III fazy (ABCSG 8) prowadzonym u 2579 kobiet po menopauzie z wczesnym rakiem piersi z receptorem hormonalnym, które były poddane operacji z radioterapią lub bez radioterapii i bez chemioterapii, zmiana leczenia na anastrozol po 2 latach leczenia uzupełniającego tamoksyfenem spowodowała statystycznie znamienne wydłużenie czasu przeżycia bez choroby, w porównaniu do grupy nadal leczonej tamoksyfenem, po medianie obserwacji 24 miesiące.


Czas do jakiegokolwiek nawrotu, czas do wznowy miejscowej lub odległej i czas do wznowy odległej potwierdziły statystyczną przewagę anastrozolu, zgodnie z wynikami uzyskanymi dla przeżycia bez choroby. Częstość występowania raka drugiej piersi była bardzo mała w dwóch ramionach badania z liczbową przewagą anastrozolu. Przeżycie całkowite było podobne w obu leczonych grupach.


Punkty końcowe badania ABCSG 8 i podsumowanie wyników

Punkty końcowe dotyczące skuteczności terapii

Liczba zdarzeń (częstość)

anastrozol (n=1297)

tamoksyfen (n=1282)

Przeżycie wolne od choroby

65 (5,0)

93 (7,3)

Współczynnik ryzyka

067

2-stronny 95% przedział ufności

od 0,49 do 0,92

Wartość p

0,014

Czas do jakiegokolwiek nawrotu

36 (2,8)

66 (5,1)

Współczynnik ryzyka

0,53

2-stronny 95% przedział ufności

od 0,35 do 0,79

Wartość p

0,002

Czas do wznowy miejscowej lub odległej

29 (2,2)

51 (4,0)

Współczynnik ryzyka

0,55

2-stronny 95% przedział ufności

od 0,35 do 0,87

Wartość p

0,011

Czas do wznowy odległej

22 (1,7)

41 (3,2)

Współczynnik ryzyka

0,52

2-stronny 95% przedział ufności

od 0,31 do 0,88

Wartość p

0,015

Nowy przeciwstronny rak piersi

7 (0,5)

15 (1,2)

Iloraz szans

0,46

2-stronny 95% przedział ufności

od 0,19 do 1,13

Wartość p

0,090

Całkowite przeżycie

43 (3,3)

45 (3,5)

Współczynnik ryzyka

0,96

2-stronny 95% przedział ufności

od 0,63 do 1,46

Wartość p

0,840


Powyższe wyniki potwierdzają dwa dalsze podobne badania (GABG/ARNO 95 i ITA), w jednym z nich pacjentki poddawano operacji i chemioterapii, jak również łączna analiza badań ABCSG 8 i GABG/ARNO 95.

Profil bezpieczeństwa anastrozolu w tych trzech badaniach był zgodny ze znanym profilem bezpieczeństwa ustalonym u kobiet po menopauzie z wczesnym rakiem piersi z receptorem hormonalnym.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne


Farmakokinetyka anastrozolu u kobiet po menopauzie jest niezależna od wieku.


Nie badano farmakokinetyki u dzieci.


Wchłanianie

Anastrozol szybko się wchłania i maksymalne stężenie w osoczu występuje zwykle w ciągu 2 godzin od jego zażycia (na czczo).

Pokarm zmniejsza nieznacznie szybkość wchłaniania, ale nie wpływa na stopień wchłaniania. Nie wydaje się, aby niewielkie zmiany szybkości wchłaniania miały znaczący klinicznie wpływ na stężenie w stanie stacjonarnym podawanego raz na dobę preparatu Anastrozol +pharma 1 mg tabletki powlekane. Po siedmiu dawkach dobowych stężenie anastrozolu w osoczu osiąga około 90-95% stężenia w stanie stacjonarnym. Brak jest danych świadczących, że parametry farmakokinetyczne anastrozolu zależą od czasu podawania lub dawki.


Dystrybucja

Anastrozol wiąże się z białkami osocza tylko w 40%.


Metabolizm

U kobiet po menopauzie anastrozol jest w znacznym stopniu metabolizowany, mniej niż 10% dawki wydala się z moczem w postaci niezmienionej w ciągu 72 godzin od zażycia. Anastrozol ulega metabolizmowi na drodze N-dealkilacji, hydroksylacji i glukuronidacji. Metabolity są wydalane głównie z moczem. Triazol, który jest głównym metabolitem występującym w osoczu, nie hamuje aktywności aromatazy.


Wydalanie

Anastrozol jest powoli eliminowany, okres półtrwania w fazie eliminacji z osocza wynosi od 40 do 50 godzin.

Pozorny klirens anastrozolu po doustnym podaniu u ochotników ze stabilną marskością wątroby lub niewydolnością nerek mieści się w zakresie wartości obserwowanych u zdrowych ochotników.


5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


W badaniach na zwierzętach toksyczność związaną z działaniem farmakodynamicznym obserwowano wyłącznie w przypadku dużych dawek.


Działania niepożądane obserwowano w badaniach wpływu na rozrodczość (zmniejszona liczba żywych ciąż i przemijająca bezpłodność). Takie działania wiążą się z farmakologicznym działaniem substancji. Margines bezpieczeństwa jest dostateczny w porównaniu z dawkami terapeutycznymi stosowanymi u ludzi.


Nie obserwowano działań teratogennych u szczurów i królików.


Badania toksykologii genetycznej anastrozolu nie wykazały działania mutagennego ani klastogennego.


W badaniach rakotwórczości przeprowadzonych na szczurach, wykazano zwiększenie częstości występowania nowotworów wątroby i polipów śluzówki macicy u samic oraz gruczolaków tarczycy u samców tylko po zastosowaniu dawek 100-krotnie większych niż dawki lecznicze stosowane u ludzi. Takich zmian nie uważa się za klinicznie istotne.


W dwuletnich badaniach onkogenności na myszach stwierdzono indukcję łagodnych nowotworów jajnika i zmianę częstości występowania nowotworów układu siateczkowo-śródbłonkowego (mniej mięsaków histocytowych u samic i więcej zgonów z powodu chłoniaków). Uznano, że zmiany te są specyficznym dla myszy skutkiem zahamowania aromatazy i nie mają znaczenia klinicznego.6. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz substancji pomocniczych


Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Powidon K31

Magnezu stearynian


Otoczka:

Makrogol 400

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)


6.2 Niezgodności farmaceutyczne


Nie dotyczy.


6.3 Okres ważności


30 miesięcy


6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu


Brak specjalnych wymagań dotyczących przechowywania.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania


Pudełko tekturowe zawierające blistry PVC/PE/PVDC/Aluminium po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 lub 300 tabletek oraz blistry (PVC/PE/PVDC/Aluminium) z przeznaczeniem szpitalnym po 28, 50, 84, 98, 300 lub 500 tabletek.


Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.


6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania


Brak szczególnych wymagań.7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


+pharma arzneimittel gmbh

Hafnerstrasse 211

8054 Graz

Austria8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr 165799. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04.03.2010 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


04.03.2010 r.