ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKAAziteva, 250 mg, tabletki powlekane

Aziteva, 500 mg, tabletki powlekane

Azithromycinum


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Aziteva i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aziteva

3. Jak stosować lek Aziteva

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Aziteva

6. Inne informacje  1. CO TO JEST LEK AZITEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Aziteva jest lekiem należącym do grupy antybiotyków zwanych makrolidami. Jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie.


Azytromycyna jest stosowana w leczeniu:2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AZITEVA


Kiedy NIE stosować leku Aziteva:

- jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na azytromycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub którykolwiek z innych antybiotyków makrolidowych, np. erytromycynę.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Aziteva


Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:


Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta w trakcie lub po zakończeniu leczenia wystąpi ciężka i utrzymująca się biegunka, szczególnie jeśli zaobserwuje się krew lub śluz w kale.


Jeśli objawy nie ustępują po zakończeniu leczenia azytromycyną lub jeśli zaobserwuje się nowe, utrzymujące się przez dłuższy czas objawy, należy skontaktować się z lekarzem.


Stosowanie leku Aziteva z innymi lekami

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi:


Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub w ostatnim czasie, w tym leków dostępnych bez recepty.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Aziteva


Tabletki leku Aziteva zawierają laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.


Ciąża i karmienie piersią


Brak wystarczających informacji na temat bezpieczeństwa stosowania azytromycyny w czasie ciąży. Dlatego nie zaleca się stosowania leku Aziteva u pacjentek w ciąży lub planujących zajście w ciążę. Jednak w ciężkich przypadkach lekarz może zalecić stosowanie tego leku.


Nie należy stosować leku Aziteva w okresie karmienia piersią, ponieważ lek ten może spowodować u dziecka działania niepożądane, w tym biegunkę lub zakażenie. Karmienie piersią można wznowić po dwóch dniach od zakończenia przyjmowania leku Aziteva.


Przed rozpoczęciem stosowania każdego leku należy skonsultować się z lekarzem.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Aziteva może powodować zawroty głowy i uczucie zmęczenia. Jeśli wystąpią powyższe objawy nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.3. JAK STOSOWAĆ LEK AZITEVA


Lek Aziteva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Tabletki należy połykać popijając wodą; można je przyjmować niezależnie od posiłku.


Poniżej podano zazwyczaj stosowane dawkowanie.


Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku) i dzieciom masie ciała większej niż 45 kg

Całkowita dawka wynosi zwykle 1500 mg i podaje się ją w dawkach podzielonych w ciągu 3 lub 5 dni w następujący sposób:

W leczeniu niepowikłanego zakażenia cewki moczowej i błony śluzowej szyjki macicy wywołanego przez Chlamydia: podaje się jednego dnia 1000 mg w dawce jednorazowej.


Dzieci i młodzież o masie ciała mniejszej niż 45 kg

W tej grupie pacjentów nie zaleca się stosowania leku w postaci tabletek. Można stosować azytromycynę w innej postaci, np. zawiesiny.


Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ może on zmniejszyć zwykle stosowaną dawkę leku.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aziteva

W razie jednorazowego zażycia dużej liczby tabletek lub jeśli podejrzewa się, że dziecko połknęło jakąkolwiek tabletkę, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przedawkowanie może spowodować przemijającą utratę słuchu, ciężkie nudności, wymioty i biegunkę.


Do szpitala lub lekarza należy zabrać ze sobą tę ulotkę i opakowanie z wszystkimi pozostałymi tabletkami, aby lekarz mógł się zorientować, jakie tabletki były połknięte.


Pominięcia dawki leku Aziteva

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć tabletkę, powinien ją zażyć najszybciej, gdy tylko sobie przypomni. Jeśli zbliża się pora zażycia kolejnej dawki, należy zażyć tylko kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku Aziteva


Nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, nie powinien przerywać stosowania leku bez wcześniejszego uzgodnienia tego z lekarzem. Bardzo ważne jest, aby pacjent przyjmował lek Aziteva tak długo, jak to zalecił lekarz. W przeciwnym wypadku może dojść do nawrotu zakażenia.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Aziteva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zwrócić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:


Są to bardzo ciężkie, ale rzadko występujące działania niepożądane. Może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna lub hospitalizacja.


Poniżej przedstawiono odnotowane działania niepożądane.


Częste (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób, ale częściej niż u 1 na 100 osób)


Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób, ale częściej niż u 1 na 1000 osób)


Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób, ale częściej niż u 1 na 10 000 osób)


Częstość występowania poniższych objawów niepożądanych nie jest znana:


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PrzechowywaĆ lek AZITEVA


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przekładać tabletek do innych opakowań. Nie stosować leku Aziteva po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Inne informacje


Co zawiera lek AzitevaJak wygląda lek Aziteva i co zawiera opakowanieTabletki 250 mg są dostępne w opakowaniach zawierających 6 tabletek.

Tabletki 500 mg są dostępne w opakowaniach zawierających 3, 6 i 30 tabletek.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Polska


Wytwórca

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, Postbus 552

2003 RN Haarlem

Holandia


Ten produkt medyczny jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Austria

Azithromycin Teva 250 mg Filmtabletten

Azithromycin Teva 500 mg Filmtabletten

Dania

Azithromycin Teva 250 mg Filmovertrukne tabletter

Azithromycin Teva 500 mg Filmovertrukne tabletter

Finlandia

Azithromycin Teva 250 mg Tabletti, kalvopäällysteinen

Azithromycin Teva 500 mg Tabletti, kalvopäällysteinen

Niemcy

Azi-TEVA® 250 mg Filmtabletten

Azi-TEVA® 500 mg Filmtabletten

Węgry

Makromycin 250 mg filmtabletta

Makromycin 500 mg filmtabletta

Włochy

Azitromicina Teva 250 mg Compresse rivestite con film

Azitromicina Teva 500 mg Compresse rivestite con film

Litwa

Azithromycin -Teva 250 mg plėvele dengtos tabletės

Azithromycin -Teva 500 mg plėvele dengtos tabletės

Holandia

Azitromycine 250 Teva, filmomhulde tabletten 250 mg

Azitromycine 500 Teva, filmomhulde tabletten 500 mg

Polska

Aziteva (250 mg tabletki powlekane)

Aziteva (500 mg tabletki powlekane)

Portugalia

Azitromicina Teva (250 mg)

Azitromicina Teva (500 mg)

Hiszpania

Azitromicina TEVA 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Azitromicina TEVA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Wielka Brytania

Azithromycin 250 mg Film-coated Tablets

Azithromycin 500 mg Film-coated TabletsData zatwierdzenia ulotki: 02.03.2010 r.

7