OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM


PUDEŁKO KARTONOWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Neoprost, 150 mg, tabletki powlekane

(Bicalutamidum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Jedna tabletka zawiera 150 mg bikalutamidu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy przeczytać ulotkę informacyjną.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane

28 tabletek powlekanych 5909990810192


5. SPOSÓB I DROGA(-I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Lek nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGORanbaxy (Poland) Sp z o.o.

Ul. Kubickiego 11

02 – 954 Warszawa


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1716313. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Neoprost 150 mgMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

Blistry PVC-PE-PVDC/Aluminiowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Neoprost, 150 mg, tabletki powlekane

(Bicalutamidum)


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Ranbaxy (Poland) Sp z o.o.3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Nr serii:


5. INNE


3